te voorkomen dat het functioneren van een sys teem afhankelijk is van een enkeling." Wim: "Het is een mix van klantgerichtheid en procesgerichtheid die voor de buitenstaander misschien wat moeilijk te volgen is. In feite is het voor de klant makkelijk: hij of zij moet drie telefoonnummers onthouden, dat van de Helpdesk, van de accountmanager en van de rechterhand van de accountmanager zijnde een business consultant. Dit zijn de aanspreekpun ten voor onze klanten. De organisatie daarach ter moet zo geregeld zijn dat de klant zich daar niet in hoeft te verdiepen." IT-mensen hebben een reputatie van job-hoppen. Bovendien werken bij Information Services naar verhouding veel externe medewerkers. Hoe ga je daarmee om binnen zo'n cultuurverandering Sebas: "Naarmate je dit werk langer doet, wil je meer betrokkenheid opbouwen bij je werk. Uiteindelijk kun je concluderen dat meer salaris niet steeds een goede motivatie is om van werk te veranderen." Wim: "Het is wel een zorg van het manage mentteam. De meeste externe medewerkers vinden het gelukkig prettig werken bij Heineken. We proberen hen voor langere tijd in te huren, voor een jaar tot anderhalf jaar. De club is de laatste tijd flink verjongd. We moeten er als managementteam voor zorgen dat er uitdagin gen blijven voor deze mensen. Aan de andere kant moeten we ervoor waken dat de belasting voor de oudere medewerkers niet te hoog wordt." Waar zijn jullie op dit moment mee bezig Jetze: "We zijn gestart met Prince, een metho diek om projecten gestructureerd en doelmatig uit te voeren. Deze methodiek zorgt ervoor dat samen met de projecteigenaar de doelen bin nen een project heel precies omschreven wor den. Op die manier werkt iedereen met dezelf de verwachtingen en worden onnodige verras singen of teleurstellingen voorkomen." Wim: "De invoering gaat niet in een keer, maar stapsgewijs. Het mooie ervan is, dat wij bij nieuwe projecten de 'tools' hebben voor een planmatige aanpak. Op dit moment gebruiken wij het bij twee projecten: Match (een databank op het browseHUIS ter ondersteuning van Employability) en Dolfijn (een project binnen Commercie om de chauffeurs van terminals in hun vrachtauto te voorzien waarop zij onmid dellijk de retourgoederen kunnen inbrengen). De projecteigenaren met wie we tot nu toe sa menwerken, zijn enthousiast over deze manier van werken." Martijn: "Deze methodiek maakt ons slagvaar diger. De gebruiker blijft eigendom van het pro ject en Information Services treedt op als advi seur en leverancier. Zelfs voor kleine projecten kan het in aangepaste vorm gebruikt worden." Hoe sluit dit alles aan op AAA1 Sebas: "AAAI staat voor Accuratesse in werk en uitvoering, Afspraken maken en nakomen, Aandacht voor de klant als mens en Initiatief om de klant te informeren, het lijkt mij dat hier sprake is van een 100% aansluiting." Wim: "Volgens het laatste klanttevredenheids- onderzoek naar stafafdelingen, vindt men dat de afdeling een stijgende lijn vertoont, maar nog steeds verder moet verbeteren. De service- eisen zullen blijven stijgen naarmate mensen meer afhankelijk worden van het 'kastje'. Het is aan ons om transparant te maken wat we wel en niet kunnen en hoe we ons als afdeling nog kunnen verbeteren." Waar zijn jullie trots op? Jetze: "Op wat we bereikt hebben op het gebied van samenwerken. We zijn van platformpjes ge gaan naar een integrale aanpak van proble men." Sebas: "Op de vooruitgang die de afdeling de laatste drie jaar heeft geboekt. Vroeger be dachten een paar mensen de manier waarop Information Services moest worden georgani seerd. Tegenwoordig denkt de hele afdeling mee. We zijn veel pro-actiever geworden en ze ker niet langer bang voor verandering." Martijn: "Dat we de interne structuur nu helder kunnen communiceren. En op de enthousiaste reacties van klanten op onze initiatieven." Wim: "Op het feit dat we het beter doen dan vorig jaar, ook al is het nog niet af. Op de ma nier waarop de millenniumwisseling is verlopen en het enthousiasme waarmee straks het soortgelijke project van de invoering van de euro zal worden opgepakt." Wilma Gertenaar

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 5