Amstel verlengt contract CHAMPIONS HEINEKEN DEM BOSCH 26 1. Doel: nieuwe Ie nieu- 4 6 7 7 8 10 lO 11 12 14 14 15 16 17 18 20 22 5 23 24 25 26 27 27 28 30 30 31 31 'S-HERTOCENBOSCH - ZKH Prins Willem Alexander vereerde onze Bos sche brouwerij 29 oktober met een bezoek. Onder de bij dit bezoek aan wezigen bevonden zich burgemeester Rombouts van Den Bosch, de voorzit ter van de Raad van Bestuur, de heer Vuursteen en de manager van de Unit Den Bosch, de heer Ubbink. De prins bracht een werkbezoek aan De Riet velden/Vutter en aan de Heineken brouwerij in het bijzonder, om zo doende uitgebreide informatie te krij gen over het samenspel van econo mie, ruimtelijke ordening en milieu op dit bedrijventerrein. Verreweg de meeste vragen van de journalisten werden gesteld aan de UEFA voorzitter. Voor de heer Vuur steen was dat echter geen verrassing. "Het merendeel van de aanwezige pers bestond uit sportjournalisten. Zij hebben natuurlijk meer interesse in het verhaal van de UEFA voorzitter dan dat van de voorzitter van de Raad van Bestuur van Heineken. Boven dien geeft de heer Johansson niet zo vaak een persconferentie. Voor de meeste sportjournalisten was dit natuurlijk een uitgelezen mogelijk heid hem een aantal vragen te stellen. Wat dat betreft denk ik dat we de sportpers best een dienst hebben bewezen met deze persconferentie." Jur Raatjes, mede-organisator en pre sentator van de persconferentie, sloot zich daar bij aan. "De heer Johansson is over het algemeen redelijk terug houdend met het geven van perscon ferenties. Na de bekendmaking van de contractverlenging heeft hij de pers toch meer dan een uur te woord gestaan." Raatjes was na afloop van de persconferentie dan ook tevreden. "Het enige minpuntje was eigenlijk dat de verbindingen tussen de ver schillende steden in het begin nogal moeizaam verliepen. Maar dat ging later steeds beter. Ik denk dan ook dat we tevreden kunnen terugkijken op het geheel." DIENST BEWEZEN ORGANISATIE voor niets bezig met een contractver lenging van de uitzendrechten met nog eens driejaar. Maar afgezien daar van weet je natuurlijk ook nooit of er nog iets nieuws gezegd zal worden tij dens zo'n persconferentie. En dat is, mede ingegeven door het feit dat we de heer Johansson iets kunnen vra gen, op zich al een goede reden om te gaan." Amstel heeft als eerste van de acht vaste sponsors van de UEFA - Champions League het contract verlengd. Aan het eind van het lopende seizoen, in mei 1997, gaat een nieu we periode van drie jaar in. Dat maakten Amstel en de UEFA op 31 oktober jongstleden bekend tijdens een pers conferentie die via satellietverbindingen rechtstreeks te volgen was in vijf Europese landen. De Champions League is sinds het ontstaan in 1992 uitgegroeid tot het meest populaire jaarlijks terugke rende voetbalevenement in Europa. Amstel is sinds 1994 een van de acht vaste sponsors van de Champions League. Het sponsoren van het evene ment bleek zo succesvol dat de brou wer besloot de onderhandelingen met de UEFA over verlenging van het con tract al in een zeer vroegtijdig stadium te beginnen. CAMERAPLOEGEN Na de bekendmaking van de contract verlenging kregen journalisten in Mi laan, Boedapest, Genève, Athene en Amsterdam via de satelliet-verbinding de mogelijkheid om vragen te stellen aan UEFA-voorzitter L. Johansson in Genève en de voorzitter van de Raad van Bestuur van Heineken NV., de heer K. Vuursteen in Amsterdam. In totaal waren er in heel Europa meer dan honderd journalisten op de satel liet-persconferentie afgekomen. Voor al in Griekenland, waar de uitzending live op televisie was te zien, was de pers in groten getale aanwezig: onge veer veertig journalisten hadden zich daar in de persruimte te Athene verza meld. Ook in Amsterdam was de opkomst goed. Van de schrijvende pers waren naast de grote persbureaus bijna alle landelijke dagbladen aanwezig. Natuurlijk was ook de televisie van de partij. Zo waren er cameraploegen en medewerkers van NOS Studio Sport, Sport 7, Barend en Van Dorp en RTL Sport. Volgens Eddie Poelman van NOS Studio Sport was deze grote opkomst te danken aan het feit dat de Champions League het belangrijkste jaarlijks terugkerende toernooi is op de voetbalkalender. "Bijna alles wat met het evenement te maken heeft, is voor ons wel interessant. Wij zijn niet

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1996 | | pagina 3