"Ik werk het beste met mensen om mij heen" "Mijn vrouw was in het buitenland veel meer betrokken bij het bedrijf" "Wij moeten het 'warme' Heineken-gevoel overbrengen" attiSÉM-, vjf len werken en internationaal inzet baar was. Een dergelijke positie was op dat moment niet voor handen. Uit eindelijk ben ik via een baan als com mercieel assistent van het gewestelijk verkoopkantoor Den Bosch in Amsterdam terechtgekomen als juni or product-manager en bijna twee jaar later als area export manager Far- East." Twee jaar daarna volgde zijn eerste baan voor Heineken in het buiten land. "Ik werd gevraagd een kantoor op te zetten in Singapore. Een pittige klus, want ik had nog helemaal geen ervaring op dat gebied. Gelukkig kun je bij een grote organisatie terugval len op een x-aantal specialisten die je waar het maar kan helpen. Het was dan ook heel leerzaam om dit doen. Ook voor ons gezin. Mijn vrouw was in het buitenland veel meer betrok ken bij het bedrijf, zeker in de opbouw fase." Frans kon de klus niet helemaal afmaken, want hij werd in 1982 uit gezonden naar Sydney om, net als in Singapore, een kantoor op te zetten. Dat kantoor is een paar jaar geleden weer gesloten. "De kosten van een eigen kantoor daar bleken te hoog in verhouding tot de opbrengst." Dit kwam ondermeer door de neer gang van de economie in dat land. De Australische markt wordt nu vanuit het kantoor in Singapore bewerkt. niet kon zien. Maar de kans deed zich voor om in Amsterdam de naar Span je overgeplaatste Habbershaw op te volgen als directeur Export. En die kans liet ik uiteraard niet lopen." Een functie die Frans nog steeds bekleedt. Volgens hem ook een uit dagende functie. Frans hierover: "Ik sprak twee jaar geleden bijvoorbeeld over de VS de verwachting uit dat de markt weer zou groeien. Gezien de resultaten van vorig jaar heb ik gelijk gekregen. Dit vooral omdat we ons merk daar op een consequente wijze hebben ondersteund. En door een nieuwe verpakking te introduceren, te weten: de A-fles van 64 centiliter. Door die introductie is onze afzet sterk toegenomen. De nieuwe ver pakking heeft niets afgesnoept van onze overige verpakkingssoorten. We zien dan ook dat, hoewel de totale biermarkt geen stijgende lijn meer vertoont, het importsegment nog steeds stijgende is. Wat dat betreft zijn er nog groeikansen volop." Groeimarkt Azië Het Verre Oosten blijft de snelst groei ende biermarkt van de wereld. "Het gaat daar economisch heel goed. Beter dan bijvoorbeeld in Europa. Daarom groeit ook het besteedbaar inkomen van de mensen. Voor het eerst in de geschiedenis kunnen mensen het zich veroorloven produkten te kopen n bier past hij mij" Prettige herinneringen Hoewel Frans van der Minne in bei de landen een goede tijd heeft gehad, kijkt hij nog met de meeste goede her inneringen terug naar zijn verblijf in Ierland (1988-1989) als directeur van de Murphy brouwerij in Cork. "In die tijd kwamen mijn drie dochters (nu 15, 12 en 9, -red.) in een leeftijd dat ze hun omgeving bewust meemaakten. En Ierland is een heel mooi land. Het was jammer dat ik daar maar zo kort kon blijven. Ook omdat ik de resul taten van mijn genomen beslissingen met een premium karakter. Een belangrijke markt voor Heineken", aldus Frans. "Wij proberen daar op twee manieren binnen te komen. Via onze export, zoals bij voorbeeld naar China, en via participatie in brouwerijen. Daarbij kiezen wij wat betreft het Heineken- merk in eerste instantie voor export. Pas daama wordt bekeken of er een mogelijkheid bestaat om lokaal Hei neken te brouwen. Dat laatste gebeurt steeds meer. Niettemin is export nog Frans van der Minne steeds groeiende. En dat biedt volop kansen voor de toekomst." Spelregels Om het export-spel goed te blijven spelen moeten de medewerkers zich wel aan een aantal 'regels' houden. "We mogen absoluut geen concessies doen ten aanzien van onze verpak- kingskwaliteit of onze produkten. Een van de andere manieren waarop we als Export succesvol blijven is door onze produkten tegen concurrerende prijzen aan te kunnen bieden. Ik ben daarom een groot voorstander van het proces 'Mensen Maken Heineken', waardoor we uiteindelijk met elkaar tegen minder kosten kunnen produ ceren. Dan hoeven wij onze prijzen niet steeds te verhogen. En hoeven we niet duurder te zijn dan onze concur renten. Tevens moeten we op het gebied van distributie en de relatie met de consumenten in het betrok ken land de controle in eigen handen houden", aldus Frans. "In de praktijk betekent dit vaak dat wij met een vast netwerk van agen ten werken, aan wie wij het 'warme Heineken-gevoel' moeten overbren gen. Zo kun je ervoor zorgen dat ze voor Heineken harder lopen dan voor andere produkten. Datzelfde geldt overigens voor de eigen afdeling. Als mensen geen warm gevoel voor hun werk hebben, is dat aan hun presta tie te merken. Als je ervoor zorgt dat er open en eerlijk gecommuniceerd wordt, creëer je ook wederzijds ver trouwen. En dat vertrouwen is de basis voor een prettige werksfeer en goede prestaties. Dat vind ik zelf ook belangrijk."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1994 | | pagina 5