Azië: Volop groeimogelijkheden Heineken is in toenemende mate actief in het werelddeel Azië. Onze brouwerij ziet er, door de sterke economische groei in veel Aziatische landen, namelijk volop mogelijkheden. Heineken doet al jarenlang zaken in Azië. Nadat de heer G.A. Heineken op 16 december 1863 brouwerij De Hooiberg had gekocht, zette hij de export traditie van deze brouwerij voort. De Hooiberg exporteerde onder meer naar het toenmalige Neder- lands-Indië. Het ging om kleine hoeveelheden en erg winstge vend was het niet. Tot aan het einde van de jaren '20 van deze eeuw bleven de activiteiten van Heineken in Azië beperkt tot deze kleine vorm van export. Kruispunt Singapore Toch start het daadwerkelijk internationaal ondernemen van Heineken's Brouwerij Maat schappij N.V. (HBM, toen onder leiding van de heer dr. H.P. Heine ken) in Azië. We schrijven 1931. In Singapore wordt Malayan Breweries Ltd. (MBL) opgericht door Heineken en de frisdran kenfirma Fraser Neave. De twee partijen vulden elkaar aan. Heineken nam de technische leiding van het brouwen voor zijn rekening. Fraser Neave kreeg op commercieel en admi nistratief gebied de touwtjes in handen. Nieuwe vorm De samenwerking tussen Hei neken en Fraser Neave kreeg in 1986 een nieuwe vorm. Heine ken wilde namelijk, naast de in '31 afgesproken taak als tech nisch manager van het brouwpro- ces, zijn takenpakket uitbreiden. Heineken was na de Tweede Wereldoorlog uitgegroeid tot een internationaal bierconcem, en wilde de ruime management- en marketingervaring ook inbren gen in het partnership. Heine ken wilde dit mede omdat Fraser Neave werkte volgens op de frisdrankenmarkt geënte ver koopmethoden, terwijl sprake was van een complexer worden de Singaporese en Maleisische biermarkt. Dat kwam ondermeer door het toenemend belang van merken, hetgeen een goed marke- tingbeleid vereist. Daarom werd als oplossing gekozen voor het oprichten van een joint-venture, waardoor de oude taakverdeling kon worden aangepast. In de gezamenlijke onderneming, ge naamd Asia Pacific Investment Pte. Ltd. (APIPL), hebben Fraser Neave en Heineken ieder 50 procent van de aandelen. APIPL heeft de meerderheid van de aandelen in Asia Pacific Brewe ries Limited (APBL). Mogelijkheden bestudeerd In de zeventiger en tachtiger jaren was de Heineken strate gie voornamelijk gericht op ver sterking van de positie in de thuismarkt: Europa. Acquisities in ondermeer Italië, Spanje, Frankrijk en Ierland vormen daarvan het bewijs. Azië bleef wat in de luwte. Ook Maarten Rijkens, Coordina ting Director Asia Pacific, heeft door uitzending naar Singapore als deputy group general manager van APBL kunnen bijdragen tot het in kaart brengen van de exacte mogelijkheden voor Heineken in die regio. Eenmaal terug in het Heineken-hoofd- kantoor in Amsterdam in 1991, zette hij dat werk in teamver band voort; Samen met mede werkers van diverse corporate disciplines: produktie, marke ting, financiën, juridische zaken en export. De studie bood uiteindelijk een blik op de toekomstmogelijk heden voor Heineken in Azië. Alle ideeën voor de komende jaren werden in een verslag uit de doeken gedaan. In het verslag speelden landen als China, Viet nam en Thailand een centrale rol. Dat waren landen waar Hei neken via APBL een deel van haar expansie zou moeten zoe ken. Het lijstje met landen was echter langer. Ook India stond

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1994 | | pagina 16