Nieuwe brochures voor vertegenwoordigers De afdeling Marketing heeft nieuw informatiemateriaal ontwikkeld voor onze horeca- vertegenwoordigers. Het gaat om nieuwe brochures, verkoopboeken en acquisitiemappen (voor het werven van nieuwe horeca- locaties). Heineken. Bier Zoals Bier Bedoeld Is. van de service-verlening van onze brouwerij aan de horeca belicht. Verder is in de mappen nog ruimte voor bijvoorbeeld aanvullende informatie over onze produkten en de prijslijst van onze merkglazen. René Valkhoff (product-ma nager Heineken) en Sjoerd Zwa nenburg (product-manager Am- stel) presenteerden de nieuwe informatiepakketten onlangs in de horecagebieden: "Onze vertegenwoordigers beschik ken weer over up-to-date mate riaal, dat een professionele on dersteuning is bij hun werk. Alle informatie en de vorm waarin we het hebben gegoten is in lijn gebracht met wat de merken nu uitstralen op ande re fronten, bijvoorbeeld in de horeca. De ontwikkeling van het nieuwe informatiepakket heeft veel tijd en aandacht ge kost. Gevolg is wel dat iedereen er nu achter staat en dat de ge bruikers erin geloven." De Verkoop Binnendienst houdt de nieuwe informatie pakketten per horecagebied zo veel mogelijk op voorraad. Na bestellingen kunnen bij het Centraal Magazijn in Zoeter- woude worden gedaan. In het kader van het merkenbe leid is ook hier een scheiding aangebracht tussen Heineken en Amstel. Een vertegenwoor diger hoeft een horecagelegen heid niet meer binnen te stap pen met informatie over twee merken. Dat was tot voor kort gebruikelijk. Hij of zij heeft nu voor beide merken een apart pakket bij de hand. De brouwerijvertegenwoordi gers kunnen ter ondersteuning van hun gesprek met eigena ren van horecagelegenheden voortaan gebruik maken van een Amstel-map, danwel een Heineken-map. Afhankelijk van de situatie of onze brouwe rij het verkooppunt wil werven voor Heineken of voor Amstel. Voor het merk Heineken zijn drie nieuwe brochures ontwik keld. Ze behandelen respectie velijk de onderwerpen assorti ment; het tappen van een perfect glas bier; de voordelen van kelderbier. Eenzelfde set is gemaakt voor Amstel, maar dan in een geheel andere stijl. En de informatie erin is toege spitst op datgene waar het merk Amstel voor staat. In zowel de Heineken- als de Amstel-map zit een vierde nieuwe brochure. Daarin worden de vele aspecten

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 5