Afscheid A.H. Krap Afscheid P. Souverijn 25 jaar A.D. van Mourik goede relaties die hij met zijn af nemers had. Omdat de heer Souverijn graag naar de duinen gaat om tot rust te komen, Zoeterwoude In gezelschap van zijn vrouw en zonen nam de heer A.H. Krap 31 augustus afscheid van Heineken. De heer Krap vervulde de functie van Consultant Gedestilleerd en Speciale projecten binnen de afdeling Support van Heineken Technical Services. In de Van Swietenkamer sprak de heer Slootweg de heer Krap toe. Hij bedankte hem voor de be- kreeg hij een fiets aangeboden. Er volgde een drukbezochte re ceptie, waarbij vele afnemers aanwezig waren. trouwbare en gedegen wijze waarop hij altijd zijn functie heeft vervuld. Vervolgens kreeg de heer Krap een video-dia ko pieerapparaat aangeboden. In zijn dankwoord gaf de heer Krap aan dat het werken bij Heineken voor hem altijd in het teken heeft gestaan van sa menwerken. Tot slot volgde een gezellige receptie. Vele me dewerkers, oud-medewerkers en externe relaties maakten van de gelegenheid gebruik de heer Krap en zijn familie veel geluk voor de toekomst te wen sen. Katwijk aan Zee Na 26 dienstjaren nam op 2 septem ber de heer P. Souverijn af scheid. Hij was chauffeur bij drankenhandel Lafeber in Lei derdorp. De heer Marijnen noemde hem het visitekaartje van Heineken. Als chauffeur op vaste routes had hij wekelijks dezelfde afnemers. Hij kende iedereen en ieder kende hem, want hij deed zijn werk buiten gewoon goed. In Katwijk en omgeving, waar hij woonde, was de heer Souverijn voor ve le klanten ook hèt aanspreek punt wanneer zij problemen of vragen hadden. Zelfs in het weekeinde. Ook de heer Van Teijlingen benadrukte de ver bondenheid met Lafeber en de Prinsenbeek Op 27 augustus werd het 25-jarig jubileum ge vierd van de heer A.D. van Mourik. De heer Olthoff me moreerde de grote binding die Amoud heeft met zijn klanten en het feit dat hij werkelijk al tijd klaar staat. De heer Jennen belichtte de loopbaan van de heer Van Mourik, die op 17-ja- rige leeftijd in dienst trad als kantooremployee in Amster dam. In 1971 volgde de overstap naar Thuisverbruik en vanaf 1981 is hij Brouwerij vertegen woordiger in West-Brabant. De collega's uit Breda beeldden ve le voorvallen uit deze periode op ludieke wijze uit. De bui tenlandse ondernemers hebben een speciaal plekje in het hart van Amoud en 'onze grote, dik ke vriend' werd dan ook toege sproken in het Chinees en het Grieks. Uit de grote opkomst bleek wel dat de jubilaris zeer wordt gewaardeerd.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 24