Nieuwe flessenpasteur Vele interesses Televisiekijken behoort al evenmin tot zijn favoriete be zigheden. Het is duidelijk: Van Beveren heeft graag iets om handen. Zo heeft hij onder meer gezongen bij een operet tevereniging, stoelen gemat, getekend, zeefdrukken en aquarellen gemaakt. Twee prachtige aquarellen die zijn huiskamer sieren, zijn daarvan het bewijs. Ook in zijn hobbykamer han gen er enkele. Toch vallen zij niet direct op. Want als je de hobbykamer binnenstapt, wordt je blik direct naar de vi trine getrokken, waarin het re sultaat van Van Beverens laat ste hobby prijkt: karakter poppen. Ook voor mannen "Mijn vrouw en ik gingen vrij vaak naar schilderijententoon stellingen en poppenbeurzen. Ik had wel eens gezegd 'ik zou wel zo'n pop willen maken'. Maar ja, voor een kerel..." Toen kwam de heer Van Beveren in contact met Bets van Boxel uit Waspik, die cursussen geeft in het maken van poppen. Zij ver telde dat er wel meer mannen bij haar op cursus kwamen. De heer Van Beveren heeft inmid dels drie maal een cursus bij haar gevolgd. Als enige man trouwens. "Dat was hard wer ken", zegt hij. "In vier weken tijd moet je twee poppen ma ken. Een bij haar, een thuis. Je leert er heel veel van. Ik kan echt het verschil zien tussen mijn eerste poppen en de late re." Karakter In tegenstelling tot de meeste andere cursisten koos de heer Van Beveren niet voor fantasie poppen van niet bestaande fi guren, maar voor karakterpop pen. Zij stellen echte mensen voor, alles zo waarheidsge trouw mogelijk nagemaakt. "Ik maak vooral oudere mensen. Er zit meer karakter in die gezich ten, meer rimpels, meer uitda ging dan in een glad jong ge zicht." Een veelgestelde vraag is of zijn vrouw de kleding van de poppen maakt. Trots la chend wijst ze die suggestie van de hand. "Nee hoor, het is zijn hobby. Ik bemoei me er niet mee." "Ik maak alles zelf" be aamt Van Beveren. "Alleen breien doe ik niet. Voor de trui en gebruik ik de boord van een oude sok." Had hij dan al eens eerder kleding gemaakt? "Nee. Ik kijk gewoon hoe mijn eigen kleren in elkaar zitten en maak dat dan na." Het resultaat mag er zijn. Revers, achterzak ken...alles is tot in detail nage maakt. Goed jezelf bekijken, is het motto voor meer onderde len. Hoe zit een zwerver er pre cies bij, wanneer hij noncha lant tegen een hekje geleund pauzeert voor een biertje en een sigaret? En hoe ziet de geopen de mond van een straatmuzi kant eruit, wanneer hij zingt? De heer Van Beveren bekijkt het nauwkeurig in de spiegel in zijn hobbykamer. "Ik ga op de grond zitten om te zien hoe je houding dan is. En ik heb ook echt met open mond voor de spiegel gestaan. Daardoor weet ik hoe ik de huig, de tong en de tanden moet maken." Geduldwerk De heer Van Beveren is niet voortdurend bezig met het ma ken van de poppen. Maar als hij eenmaal is begonnen, wil hij het ook snel afmaken. Het ij- zerdraad wordt gebogen tot het de juiste vorm heeft. Daar gaan vele lagen keukenrolpapier overheen, telkens met plak band omwikkeld. De benen, onderarmen en het hoofd is van klei. Dan volgt het bijna moei lijkste gedeelte: het modelleren van het gezicht en de handen. Van Beveren is niet snel tevre den. "Het gaat niet altijd me teen zoals ik het wil. Dan ruk ik zo'n kop eraf en begin maar opnieuw." Bescheiden De waardering voor zijn cre aties is zo groot dat de heer Van Beveren al diverse verzoeken heeft gekregen voor exposities. Na rijp beraad gaat hij soms op zo'n verzoek in. Verkopen doet hij echter helemaal niet. "Nee. Van mijn poppen zou ik geen af stand willen doen. Mijn aqua rellen verkoop ik trouwens ook niet. Ik voel er niets voor om er mee te leuren. Wat zou ik er nou voor moeten vragen? Er zijn zoveel anderen, die veel mooiere dingen kunnen ma ken dan ik..." Wie zelf eens wil zien of deze bescheidenheid op zijn plaats is, kan dat op 12 september doen wanneer er in de kerk in Oostzaan een tentoonstelling is van de poppen van de heer Van Beveren. vanging toe. Omdat de verpak kingsafdeling op Colonne 8 ook ondermeer Buckler afvult voor de exportmarkt, is gekozen voor een pasteur met een ge scheiden waterhuishouding. De nieuwe pasteur is in staat een capaciteit van twee maal 36.000 flessen per uur te beha len. De roestvrijstalen strippen van het transportsysteem van deze machine staan zo dicht bij el kaar, dat ook de kleinste van de zeven verschillende flestypen, die op Colonne 8 worden afge vuld, niet meer kan omvallen. Begin maart is de nieuwe pasteur de verpakkingsafdeling binnengebracht. De machine is zo groot (24 meter lang, 8 meter breed en 3,5 meter hoog), dat uiterste precisie hierbij was geboden. Den Bosch Op (export-)Co- lonne 8 is het binnenkort mo gelijk gelijktijdig twee soorten bier te pasteuriseren. Dit wordt mogelijk door de ingebruikna me van een nieuwe dubbel dekspasteur met een geschei den waterhuishouding. Op elk dek kan de gewenste pasteuri- seertijd en -temperatuur afzon derlijk per dek worden inge steld. Deze zijn voor elke biersoort anders. De Bossche brouwerij is de eer ste vestiging van het concern die een dergelijke pasteur krijgt. De oude pasteur was na 18 jaar trouwe dienst aan ver-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 14