van Royal Club Speciale glazen %alCLVB Ook de medewerkers. Zij kre gen de kans om via dezelfde vragen te beschrijven hoe zij de samenwerking met hun baas ervaren. De profielschetsen worden momenteel geanaly seerd door Heirs, die tijdelijk als consulant voor Heineken N.V. werkt. De resultaten ervan zullen met de betrokkenen worden besproken. Aan de hand daarvan gaan we met on ze afdeling kijken welke trai ningsprogramma's verder nog nodig zijn om tot betere resul taten te komen en de zwakke punten van onze managers te verbeteren. De afdeling Ma nagement Opleidingen Inter nationaal zet momenteel hier voor een specifieke training op, die gericht zal zijn op de Euro pese werkmaatschappijen." Ook in andere, bestaande, cursussen worden de nieuwe ideeën door- Televisiepresentator Mike Debens (rechts) en de heer Van Schaik namen tussen de filmopnamen door een biertje op de goede afloop gevoerd. Dat laatste gebeurt eveneens bij Heineken Neder lands Beheer. Sandra Gaaren- stroom van de afdeling Centra le Training en Vorming (CTV) hierover: "Het komende sei zoen zal de cursus Basis Ma nagement Leergangen worden aangepast aan de ideeën van Ben Heirs. Ook zal de videofilm worden gebruikt." Overigens kan de videofilm ook door andere bedrijven ge bruikt worden. Er bestaat al belangstelling voor. De film blijft echter eigendom van Heineken. RoyALCLUB taf Chocoladefabriek Dan komt onze hoofdrolspeler in beeld. John Cleese speelt de rol van marketing-manager van een chocoladefabrikant. Zijn naam is Brian Barter. Hij krijgt van zijn directie de opdracht om een nieuw merk chocolade te lanceren. Helaas mislukt zijn poging daartoe totaal. 'Just bad luck', meent Brian, die na zijn mislukte poging ontslagen wordt. Maar zijn opvolger denkt daar anders over. Hij blikt met Brian terug en laat hem zien hoe hij anders had kunnen handelen. Daarbij ko men de vier stappen over sa menwerken naar voren. Het formuleren van een goede vraag die toegespitst is op het probleem is de eerste stap. Brian zet deze echter niet goed. Zijn formulering sluit niet echt aan bij het probleem. De twee de stap, het aandragen van crea tieve, alternatieve oplossingen, verloopt ook niet goed. Brian vraagt om ideeën van mede werkers, maar veegt ze ver volgens onmiddellijk van tafel. De derde stap (het belichten van de positieve en negatieve kanten) en de vierde stap (de be sluitvorming) mislukken even eens. Dit alles wordt met de nodige humor gespeeld. De Bunnik Uit de kunst. Zo mag de consumenten-actie, die Royal Club dit najaar houdt, best genoemd worden. Want het zijn drie kunstenaars die de Royal Clubmerk-glazen in ware kunstwerkjes hebben omge toverd. Deze glazen worden van 19 augustus tot en met 31 december aan de consument aangeboden. Ook Vers van 't Vat-lezers kunnen in het bezit komen van deze drie glazen. Speciaal voor u heeft Vrumona honderd dozen beschikbaar ge steld. De drie kunstenaars zijn Martijn van Sonsbeek (36) uit Den Haag, Sylvia Weve (37) uit Utrecht en Walter van Lotrin gen (40) uit Amsterdam. Wie graag de drie kunstenaarsgla zen zou willen hebben, moet daar uiteraard wel iets voor doen. Schrijf daarom op een (brief-)kaart uw naam, adres, woonplaats en telefoonnum mer van uw werk. Vermeld ook uw persoonsnummer en de vestiging waar u werkt. Let op: Wie één van bovenstaan de gegevens niet vermeldt, kan ook niet aan de verloting mee doen. Stuur de kaart vóór 30 septem- ber naar Redactie Vers van 't Vat, postbus 530, 2380 BD in Zoeterwoude. Of via de interne postverzending naar kamer 2.339 in Zoeterwoude. Kaarten die na deze datum worden ingezonden, kunnen niet meer in behandeling worden genomen. neming met een open commu nicatie, dat premium bieren brouwt'", aldus Van Schaik. videofilm eindigt positief: de opvolger biedt Brian een nieu we baan aan als consultant. Hij krijgt een kans om via 'team- thinking' opnieuw te beginnen. Andere cultuur In zijn presentatie vertelde de heer Van Schaik dat Heineken een ander soort bedrijf wil worden. Shiona hierover: "Dat betekent ook een andere be drijfscultuur. Ons bedrijf wil komen tot een goed denkpro ces, waarin ruimte is voor ie ders ideeën en beslissingen. Een van de manieren om dat te bereiken, is een gezonde kriti sche houding ten opzichte van je eigen functioneren. Om de managers van de verschillende werkmaatschappijen in Europa hierbij te helpen, hebben we hen de afgelopen maanden la ten deelnemen aan het invul len van een profielschets. De vragen rond de profielschets waren opgesteld volgens de vier eerder genoemde stappen. Daarbij was de bedoeling om het inzicht te verbeteren in de eigen sterke en zwakke punten op het gebied van samenwer ken. Enkele vragen die naar vo ren kwamen waren: 'houdt u van het nemen van beslissin gen', en 'bent u een slecht luis teraar' of 'bent u bereid anderen om advies te vragen'. Niet al leen de managers konden aan deze profielschets meedoen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 13