Afscheid Th. Koebrugge Afscheid J. van Amerongen Afscheid G. Ruiter Afscheid G. Schutte Amsterdam In de Kuiperij vond 28 februari het afscheid gemaakt. Namens naaste col lega's werden een electrische schroevendraaier en een boor machine cadeau gedaan. Tot slot bedankten de heer en mevrouw Koebrugge alle aan wezigen voor hun komst. Aan sluitend kon iedereen hen per soonlijk de hand schudden. Zoeterwoude De heer J. van Amerongen nam 12 maart af scheid van de Brouwerij. Na 38 jaar Heineken maakt hij ge bruik van de Overbruggings regeling. Hij werd samen met zijn familie ontvangen in 'De Hooiberg' in Zoeterwoude. De heer Van Amerongen begon zijn loopbaan als garagemon teur in Rotterdam en werd in 1974 in dezelfde functie over geplaatst naar Zoeterwoude. Vanaf 1976 is hij werkzaam geweest als Beveiligingscontro leur. De heer Van Amerongen werd tijdens de receptie toe gesproken door de heren De Goederen en Hunck. Zij be dankten de heer Van Ameron gen voor zijn inzet voor de on derneming. Tenslotte kreeg hij als personeelscadeau een ver zorgd weekendje Amsterdam aangeboden. plaats van de heer Th. Koe brugge. Die dag kreeg een bij zonder tintje doordat er net een staakt-het-vuren in de Golf oorlog was bereikt. De heer Koebrugge sloot een dienstver band af van 26'/2 jaar. In die tijd het hij als directie-chauffeur duizenden kilometers onder de wielen doorgaan. Tijdens de receptie werden de heer Koe brugge en zijn echtgenote be dankt voor de vele extra uren die zij voor Heineken hebben Amsterdam De heer G. Rui ter heeft 27 maart in Amster dam na 35 jaar afscheid geno men van Heineken. Hij begon destijds als route-verkoper bij 7Up waarna hij route-chef en vervolgens medewerker sales- promotion bij 7Up was. Daarna werd de heer Ruiter medewer ker van de Reclame Service Dienst. Hij werd tijdens de receptie toegesproken door de heren Vleghert en Duivenvoor den. Namens de collega's kreeg de heer Ruiter een herenfiets aangeboden om zo te kunnen genieten van het Drentse land schap. Hij woont namelijk in Assen. De heer Van den Bosch zong voor de jubilaris het lied My Way, waarvan de tekst was aangepast voor de heer Ruiter. Het optreden maakte een grote indruk op hem en de overige aanwezigen. dankte de heer Heineken hem voor zijn jarenlange goede inzet voor de onderneming en wen ste hij hem nog vele gelukkige jaren. Tijdens de receptie werd Gerrit Schutte toegesproken door de heren Smith en Hage- man. Beiden noemden vele voorvallen waaruit deskundig heid, creativiteit, humor en vooral de klantgerichte instel ling van Gerrit Schutte bleken. Vervolgens kreeg hij van de af deling Bouwadviesbureau een wereldontvanger cadeau. Zwolle De heer G. Schutte nam na een dienstverband van 30 jaar als Bouwkundig Advi seur voor de Horeca Bier-orga nisatie op 1 maart afscheid van Heineken. Tijdens de vooront vangst van de heer Schutte en zijn familie, overhandigde de heer Stolk aan de heer Schutte een persoonlijke brief van de heer A.H. Heineken. Daarin be-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 24