Gorbi Pepsi Laat Holland maar schuiven! Rotterdam - Vanwege de posi tieve ontwikkelingen en de vriendschappelijke banden tus sen Rusland en de V.S. is een Russisch flesje Pepsi-Cola op de Rotterdamse markt ge bracht. Het gaat hier om een eenmalige aanbieding van drankenhandel Havenstad in Rotterdam en drankenhandel Andeweg Renesse B.V. in Dor drecht. Het geïmporteerde fles je uit Rusland, in de volksmond 'Gorbi Pepsi' genoemd, is in sa menwerking met Vrumona ge lanceerd. Alle vaste Pepsi-af- nemers binnen de horeca in Rotterdam en Dordrecht krij gen in mei een doos 'Gorbi Pepsi'. In Doidrecht weid het Russische flesje Pepsi-Cola oveihandigd aan de leden van het Russische Staf muziekcorps, dat ter gelegenheid van de taptoe van 5 mei in Dordrecht aanwezig was. Een aardige actie van Rob Mak, bedrijfs leider van drankenhandel Andeweg Renesse B.V. in Dordrecht. De Russische muzikanten waren te gast bij Grand Café Crimpert Salm in Dordrecht en voelden zich na het zien van het Russische etiket helemaal thuis. cies wie er waar en wanneer m de finales spelen. Deze programmaschuiven zijn onder de bijbehorende crate cover geplakt. "Het is de eerste keer dat de premiums (ca deautjes) op deze manier beves tigd zijn, voorheen werden ze altijd handmatig in de kratten gedaan", vertelt de heer Jan Pie- ter van Kempen, assistent af delingschef Verpakken in Zoe- terwoude. De crate cover voor deze actie heeft een nieuw formaat ge kregen. De vorige bedekten de gehele bovenkant van de krat, maar deze laten aan beide kan ten een rij flesjes vrij. Het for maat is op speciaal verzoek van enkele afnemers aangepast. Het kwam namelij k voor dat ar tikelen, verborgen onder het crate cover, zonder betalen werden meegenomen! In het vervolg zullen crate covers al tijd dit nieuwe formaat hebben. Een crate cover-actie vraagt wel om enkele aanpassingen op de afdeling Verpakken. "Er zijn ex tra handelingen nodig om het magazijn van de crate cover machine te vullen. Ook is er iemand nodig om de kratten te controleren en eventueel de covers handmatig aan te druk ken. In het begin waren er be hoorlijke startproblemen. Om dat de schuiven loslieten, had produktie te maken met vele storingen", aldus Van Kempen. Zoeterwoude - Vanaf 1 mei zijn in Zoeterwoude en Den Bosch de crate cover-machines inwer king gesteld om de kratjes Heineken met een bijzondere crate cover te bedekken. Het gaat dit keer om een landelijke consumenten-actie rondom de Wereldkampioenschappen voetbal in Italië. Bij aankoop van een krat Heineken ont vangt de consument een pro- grammaschuif. Dit is een han dig hulpmiddel voor iedereen die de WK voetbal nauwlettend wil volgen. U schuift de win naars naar de volgende ronde, vult de uitslagen in en ziet pre-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 8