Elke Nederlander kent wel het Openlucht museum in Arnhem, waarin historische huizen en gebouwen voor het nageslacht bewaard blijven. In datzelfde museum staat ook het dorpsbrouwerijtje 'De Roskam' uit het Noord- Brabantse Ulvenhout. Een brouwerij die eigendom is van Heineken en aan het Openluchtmuseum in bruikleen is gegeven. Rond 1940, toen het Open luchtmuseum in Arnhem nog een vereniging was, is door een gift van dr. H.R Heineken een begin gemaakt met de herbouw van brouwerij 'De Roskam' uit Ulvenhout in het Openlucht museum. De herbouw stond onder leiding van dr. Heineken en ir. J.A. Emmens. Later werd de inboedel van de voormalige brouwerij 'De Valk' uit St. Oe- denrode naar het museum overgebracht. Door de oorlogs jaren werd de inrichting van het gebouw nogal bemoeilijkt. In de jaren daarna is het brouwe- rijtje uiteindelijk uitgegroeid tot wat het vandaag de dag nog steeds is: een soort vaste ten toonstelling van een kleine brouwtechnische installatie, zoals die nog in de vorige eeuw algemeen in gebruik was. Het is niet duidelijk uit welk jaar het gebouw uit Ulvenhout stamt. Wel is in de vorige eeuw veel aan de inrichting van de brouwerij veranderd. Wie tij dens de wandelroute door het Openluchtmuseum brouwerij De Roskam binnen loopt, merkt dat het er allemaal heel eenvoudig uitziet. Het brouwe- rijtje bestaat uit een' brouw- ruimte, een gistkelder, een bakhuis en een brandstof-op- slagplaats. Het mouten werd vanwege fiscale voorschriften in een aparte mouterij gedaan. Koopbrouwerij Uit een aantal dingen kan opge maakt worden dat brouwerij De Roskam een stedelijke 'koopbrouwerij' was. Een brou werij die voor een aantal af nemers van economisch belang was en niet alleen bier maakte voor eigen gebruik en enkele buurtgenoten. Dit blijkt niet al leen uit het ontbreken van een mouterij af dehng in de brouwe rij. Ook de aanwezigheid van een koelmachine duidt hierop. Een koelmachine werd ge bruikt voor ondergistend bier. Onder- en bovengisting verto- De dorpsbrouwerij uit Ulvenhout

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 20