Antilliaanse brouwerij gemoderniseerd Heineken in licentie bij Kaiser bier worden gebruikt. Het wandkoelingssysteem zorgt bo vendien voor een betere beheer sing van de temperatuur en kwaliteit van het produkt. Het gemoderniseerde systeem biedt voor het kelderpersoneel betere werkomstandigheden. Het is voor hen niet langer nodig om schoonmaak- en on derhoudswerkzaamheden uit te voeren in een koude kelder. Het handmatig reinigen is ge heel komen te vervallen. Willemstad - De Antilliaanse brouwerij N.V. in Willemstad op Curasao, waarin Heineken voor ongeveer 56% deelneemt, heeft 9 maart een geheel nieuw tankpark geopend. Het ver nieuwde park telt nu twintig tanks. De nieuwe tanks zijn verticaal in de open lucht opge steld in tegenstelling tot de ou de tanks die horizontaal ge plaatst waren in een bierkelder. De nieuwe tanks hebben een wandkoelingssysteem en wor den aan de binnenzijde auto matisch gereinigd. Het ver nieuwde systeem brengt lagere energie- en waterkosten met zich mee. De tanks kunnen zo wel voor gist, lager als helder- Rio de Janeiro - Kaiser is een zeer snel groeiende brouwerij groep in Brazilië, waarin Heineken voor ongeveer 10 pro cent participeert. In juni wordt Heineken-bier geïntroduceerd in Brazilië. Omdat importeren van bier niet mogelijk is in Bra zilië, gaat Kaiser Heineken in li centie brouwen. De biermarkt in en rondom Rio de Janeiro be draagt 10 a 11 miljoen hecto liter. Er wonen 7 a 8 miljoen mensen in het stedelijk gedeel te van Rio de Janeiro, waar Heineken allereerst wordt geïn troduceerd. De heer C. de Soet, regoniaal marketing manager Westelijk Halfrond: "Kaiser neemt een sterke positie in met vijf nieu we moderne brouwerijen. Zij heeft nu een marktaandeel van 11 procent. De twee grootste concurrenten, Brahma en Antartica, produceren samen ongeveer 45 miljoen hectoliter per jaar. De verwachting is dat het marktaandeel van Kaiser door de uitbreiding van de ca paciteit en de introductie van Heineken in de komende jaren zal stijgen." Het eerste Kaiser-bier werd in april 1982 gebrouwen. De be- gincapaciteit van deze brouwe rij bedroeg 500.000 hectoliter per jaar. Inmiddels heeft Kaiser al vijf produktieplaatsen in Bra zilië. De capaciteit is vergroot van 500.000 hectoliter tot 8 miljoen hectoliter per jaar.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 16