Ter illustratie van het jaar verslag 1989 heeft Heineken gekozen voor de schilder kunst. Kunstenaars uit vier landen zijn door Heineken geselecteerd op basis van hun huidige stijl. De opdracht hield in een schilderij te ma ken waarin een relatie wordt gelegd met de onderneming en haar produkten. De kun stenaars waren vrij naar eigen inzicht te werken. Vrumona De afzet van Vrumona is sterk gestegen. Mede door de gunsti ge zomer gaf de markt een groei te zien, terwijl al de Vrumona- merken hun marktaandeel konden vergroten. De toename van het marktaandeel van Pep- si, Seven-Up en Sisi was in be langrijke mate te danken aan de introductie van de hervulbare 1,5 liter retourfles. De export van Vrumona steeg sterk, onder meer door een afvulcontract voor de Griekse markt. ropa zijn we daar al lang mee begonnen. Nederland is in we zen het laatste land in de Euro pese markt waar we dit gaan doen." Bols Benelux De dalende trend van de afgelo pen jaren in het gebruik van ge distilleerd zette zich voort. Het marktaandeel van Bols Bene lux daalde licht, omdat de sa menvoeging van de bedrijven tijdelijk een terughoudende marktbenadering tot gevolg Geografische verdeling van verkopen bier Onder toezicht van Heineken gebrouwen (in miljoenen hectoliters) 27.6 Europa ggfwl 11,6 Westelijk Halfrond r~~~~l 7.6 Afrika I I 2,7 Azië/Australië/Oceanië had. De posities van de merken van Bols Benelux zullen in 1990 versterkt worden. Vooruitzichten Over de toekomst van Heineken gaf de heer Van Schaik het vol gende aan: "Wereldwijd is er nog steeds sprake van een toe nemende bierconsumptie waar bij zich een verschuiving voor doet in de richting van kwalitatief hoogwaardige bie ren. De onderneming beschikt over een gunstige uitgangsposi tie om van deze ontwikkeling te profiteren. Daarbij streven we ernaar onze positie als toon aangevend internationaal dran kenconcern verder te verster ken." Miguel Gutiènez Espinoza uit Spanje Export Over de export naar de Verenig de Staten zei de heer Van Schaik: "In de V.S., een belang rijke markt voor ons, gaf het im portsegment een achteruitgang te zien in een stabiele bier markt. De verschepingen van Heineken bier naar de V.S. lie pen weliswaar iets terug, maar ons aandeel in het importseg ment nam toe, zodat we onze leidende positie konden hand haven. De verkoop van Amstel Thomas Yeo uit Singapore 29.127 tegen 28.719 in 1988. Voor Nederland waren deze cij fers respectievelijk 6.837 en 6.290. De stijging van het aan tal Nederlandse werknemers is veroorzaakt door de overname van Brand en het feit dat het ge hele personeelsbestand van Bols Benelux hierin wordt mee geteld. Feiten over Nederland Het bierverbruik per hoofd van de bevolking in Nederland is in 1989 gestegen van 83,3 liter tot 87,6 liter, een stijging vooral te danken aan het mooie zomer weer. Ook de vergrote belang stelling voor het alcoholarme bier droeg bij aan deze toena me. De belangstelling voor bierspecialiteiten zette door en de afzet van pilsner-bieren liep daardoor terug. De marges van Heineken Nederland werden ongunstig beïnvloed door de hogere verkoopkosten en de hevige concurrentie. Dankzij de gestegen afzet kon toch een hoger resultaat worden be haald. De afzet van De Ridder gaf opnieuw een stijging te zien. Tegen de achtergrond van de toenemende marktsegmenta- tie werd in 1989 besloten tot de overname van Brand. Ook de afzet van Brand liet in 1989 een verdere groei zien. Light steeg opnieuw aanzien lijk." Personeel In 1989 bedroeg het gemiddel de aantal personeelsleden

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 5