Afscheid JA. Klomp Gezamenlijk afscheid M.H.W.Janssen en J.Wilbers Amsterdam - De heer J.A. Klomp nam op 5 april afscheid van onze onderneming. Hij werd samen met zijn familie van te voren ontvangen door de heren Heineken, Van Schaik en Sarphati. Alle aanwezigen wer den welkom geheten op de re ceptie door de heer Sarphati. De heer Van Schaik hield een toespraak. De heer Klomp is bij Heineken begonnen met het opzetten van de afdeling Plan ning en Budgettering. In 1965 werd hij benoemd tot directeur Internationaal en procuratie houdervoor HTB. In 1968 werd hij aangesteld als directeur HTB en het jaar daarop als di recteur EFI. Vanaf 1985 tot op heden was hij directeur Con cern Sociale Zaken en Manage ment Development. De heer Van Schaik typeerde de heer Klomp als zeer intelligent, crea tief, emotioneel, geïntereseerd en zeer snel in zijn bewegingen. Zijn bijnaam was dan ook niet voor niets 'Zoef de Haas'. Ver volgens sprak de heer Zand vliet namens de afdeling. Hij bood de heer Klomp een fototas en een klomp-boot aan met op het zeil typerende uitspraken van de heer Klomp. Den Bosch - De heren M.H.W. Janssen en J. Wilbers, werk zaam bij de drankenhandel Van Dorst- Liebrand-Olderaan B.V. in Den Bosch namen op 9 maart afscheid van Heineken. De heer Janssen trad op 1 mei 1959 in dienst van de toenmali ge drankenhandel Liebrand Zn. Hij heeft vele jaren als Groothandelsvertegenwoordi ger in de regio Den Bosch ge werkt. De heer Van Dorst gaf in zijn toespraak aan dat de af nemers de heer Janssen hebben leren kennen als een vriendelij- Boven de heei Janssen, onder de heer Wilbers lte, vasthoudende vertegen woordiger, die nooit om een woordje verlegen zat. Van zijn collega's kreeg de heer Janssen een vakantietrip aangeboden. De heer Wilbers neemt af scheid na een dienstverband van achttien jaar. Hij heeft vele jaren als chauffeur gewerkt. De laatste jaren heeft hij het em ballage-terrein uitstekend op orde gehouden. De heer Van Dorst over de heer Wilbers in zijn toespraak: "Een fijne col lega, die we zullen missen." Zijn collega's overhandigden hem een kleurentelevisie. Na een dankwoord van de heer Jans sen, maakten de vele aanwezi gen van de gelegenheid gebruik de beide heren de hand te schudden. Er volgde een gezel lige receptie, die werd opgeluis terd door de 'Neptunes', niet al leen de handjes, maar ook de heren Janssen en Wilbers gin gen hierbij de lucht in.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 24