Ook op de wijze van serveren wordt gelet. rijk het is dat de tapinstallatie in een goe de staat verkeert en vooral op het grote belang van een perfect getapt en geser veerd pilsje. Belang van goed getapt bier "Bij een goed getapt glas bier is ook de ondernemer zelf gebaat. In een gemid deld horecabedrijf vormt bier 60% van de omzet. Argumenten om goed te tap pen, waardoor minder bierverlies op treedt, spreken meestal wel aan. Net zo goed als het voorbeeld dat het tappen van een groot aantal glazen bier beter glas voor glas kan gebeuren, dan dat je de glazen eerst op elkaar stapelt. Want het gaat op die eerste manier bijna net zo snelhet resultaat ziet er veel beter uit èn je hebt minder bierverlies. Dat zijn za ken die je moet weten, zoals je ook moet leren tappen. Ik vergelijk het wel eens met autorijden. Er is niemand die ge looft dat iemand die altijd alleen naast de bestuurder heeft gezetenineens zelf kan autorijden. Waarom zou je dan wel kun nen tappen, door de kunst alleen van een ander af te kijken? Het is een vak dat je moet leren. Niet zomaar: het gaat om een produkt dat die aandacht waard is. En tenslotte mag de consument, die er een paar gulden voor moet neerleggen, ook van de afnemer verwachten dat zijn bestelling met zorg wordt uitgevoerd." Veel van geleerd "De gast heeft aandacht nodig" is eerste- jaars-leerlingTed van den Broek met on ze Heineken vertegenwoordiger eens. "Wie weggaat met het gevoel dat hijzelf of zijn bestelling met te weinig zorg is be handeld, komt niet meer terug. Daarom vond ik de tapinstructies heel nuttig. Ik heb er veel van geleerd", aldusTed die in juni als derde eindigde bij de biertapwed strijden. Ook Lisette Put, 4e in de finale, zegt veel geleerd te hebben. Hoofdzake lijk echter afgeleerd. Aangezien zij in de zaak van haar ouders al vele malen was ingesprongenhad zij zichzelf ook fouten aangeleerd. "In de horeca zie je in het al gemeen veel zaken die verbeterd kunnen worden," zegt Lisette. "De meest voor komende fouten zijn: te nonchalant tap pen, bijtappen, niet afschuimen en het glas aan de bovenkant vastpakken wan neer het aan de klant wordt gegeven. Vooral bij de finale van de biertapwed strijden was ik zenuwachtig. Dat kwam onder meer omdat we het getapte bier toen ook moesten serveren aan de jury. Dan moet je aan zoveel dingen den ken... Het ging er natuurlijk lang niet zo streng aan toe als bij de échte biertap wedstrijden voor horeca-ondernemers, maar de sfeer was toch gespannen. Dat beïnvloedt je." Lisette ziet er duidelijk het nut van in dat het biertappen volgens de vastgestelde regels gebeurt. De bij de tapinstructies opgedane kennis heeft zij dan ook onmiddellijk proberen over te brengen op het personeel in het bedrijf van haar ouders. Verdient navolging Ook de directeur van de school is positief over de uitgebreide voorlichting die de leerlingen hebben gekregen. "Het is goed voor de naam van de school wan neer de horeca-ondernemers die via on ze school tijdelijke krachten willen wer ven, zien dat onze leerlingen zich goed van hun werk kwijten. Het totaaleffect is uiteraard pas op langere termijn meet baar. Ik vind deze opzet van de biertapin structies en -wedstrijden zeker een initia tief dat bij andere scholen navolging ver dient" aldus de heer DeVries. De heren Van Maanen en Stolte kijken nauwlettend toe hoe Anne- miek Leijen een biertje tapt De jury weet genoeg: de punten worden toegekend. V.l.n.r. K. Schipper (verkoopleider horecagebied Gelderland!Overijssel), schooldirecteur De Vries en CTD-monteur D. de Gooyer. 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 9