voor Maandag 6 juli was het dan zover. De bewoners van het Zoeterwoudse kantoorge bouw liepen tijdens de mid dagpauze weer hun "oude" route langs de buffetten van de kantoorkantine. Geen plastic borden en bekers meer, en de kassa's weer op hun oude stek. Het ongemak van de voorgaande weken blijkt bij het inleveren van de vuile vaat niet voor niets te zijn geweest. De geheel ver nieuwde spoelkeuken heeft afgerekend met de lange rij van wachtenden bij het inle veren van bestek en servies goed, met volle afvaltonnen en het lawaai van het stapelen van honderden borden. De heer J.J.M. Bitter is als chef van de kantoorkantine nauw betrokken geweest bij de in grijpende verbouwing en hij is er blij mee. Na anderhalf jaar van voorbereidingen is de zeer moderne spoelkeu ken dan eindelijk gereed. Voor het kantinepersonéel is het een hele vooruitgang net als voor de ruim zeshonderd "gasten" van de kantine. Want vóór alles geldt: "de klant is koning". Eind 1985 zijn de problemen rond de spoelkeuken op een rij gezet. De capaciteit van de afwaskeuken bleek onvol doende te zijn. "Zo'n 65% van de kantoormedewerkers komt dagelijks bij ons eten Met de verstrekking van war me maaltijden is de hoeveel heid afwas alleen maar toege nomen. De oude wasstraat kon het niet meer aan. We kwamen zo'n 40% aan capa citeit te kort", aldus de heer Bitter. Naast dit capaciteits probleem werd vooral de ge luidsoverlast voor de kantine bezoeker vanuit de "open" spoelkeuken steeds hinderlij ker. "Het stapelen van het ser viesgoed ging door het capa citeitstekort in een steeds ho ger tempo en maakte het er in de kantine niet stiller op. Daarbij komt nog dat de mensen vanachter hun lunch regelrecht in de spoelkeuken zaten te kijken en dat is nou niet het toppunt van gezellig heid". Om aan deze problemen wat te gaan doen heeft de heer Bitter indertijd een "wensen pakket" samengesteld en is samen met een in het leven geroepen bouwcommissie aan de slag gegaan om een en ander te realiseren. Voordelen "De nieuwe wasinstallatie heeft vele voordelen. Het be langrijkste is dat het tekort aan capaciteit van 40% is om gezet in een overcapaciteit van 25%. Een dubbelwandi ge machine, een geluidsarme transportband en een plafond van akoestisch en geluidsab- sorberend materiaal versto ren niet de rust in de kantine zelf. De installatie is daarbij ook energiezuinig. Dewarm- te-energie uit het naspoelwa- ter en de vrijgekomen wasem wordt teruggewonnen. Dit geeft een besparing van 30 KW/uur. De oude machine werkte met heet leidingwa ter. De nieuwe gebruikt ont hard koud water dat onder andere door hete lucht wordt verwarmd. Het zachtere wa ter geeft een beter afwasresul- taat en is door het gebruik van minder wasmiddel ook milieuvriendelijker", zo legt de heer Bitter uit. Kortom een enthousiaste chef die zijn ideale spoelkeuken nu in de praktijk ziet werken. 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 6