In memoriam P.C. WANNEE In memoriam R.W.J. LASSCHE Bunnik W.A. v. Zelm (E.T.D.) voor het diploma Toegepaste Electronica P.G.M. v. Rijn (planning en control) voor Bassiskennis FCS A.W. v. Gooswilligen (kwaliteitsdienst) voor Primaire Opleiding LSBL Horecagebieden J.W. Stolzenbach (expeditie Midden Bra bant) voor het diploma Heftruckrijder. Rotterdam J. Worms en mw. M. Visser (E.T.A.) voor het diploma van E.V.O.-declarant C. Meijer (E. T.A.) voor Scheepvaart, Expeditie en Vervoer J.P.C. van Ree (E. T.A.voor hetV. W.O. di ploma Zoetermeer Mw. Y.C.M. Peeters (publicrelations) voor Vakbekwaamheid Slijtersbedrijf Zoeterwoude J. Hasan (research water milieu) voor Techniek Afvalwaterzuivering Mw. M.J. Smit-Krosschel researchvoor Machineschrijven Mw. E.M. Bovenlander (public relations) voor het Praktijkdiploma Stenografie A. Boers (informatisering El. T.B.) voor In- voer- en Uitvoerverzorging Datatransmis sie S.C. v.d. Braak (info-management) voor Ba siskennis Informatica 1 PA. Harteveld (laboratorium) voor Bioprocestechnologie Mw. S. Sietaram (secretariaat) voor M.A.V.O. R.Verhaagen (systeembeheer PVI) voor Ba siskennis Informatica 1 A.L. v.d. Vliet (publicrelations) voor Public Relations/Voorlichting NGPR-A F. W. AWagtendonk (centrale logistiek) voor Basiskennis Informatica 1 J.L. van Zon distributie) voor Vervoerswe zen JCVerbeek technische dienst) voor de cur sus M R C.J. Peet, M. de Meijere en D. Otten (B.T.D.) voor de cursus Bioprocestechno logie D. Otten (B.T.D.) voor de cursus Ionise rende Straling N.I.V.O. 4A ONZE DIENST VERLIETEN Horecagebieden Mw. M.H.K. van Baal (administratie West BrabantZeeland Mw. A.M.C. Palmeri-Lips (administratie. West Brabant!Zeeland) W. Pons (verkoop West Brabant!Zeeland) Zoeterwoude Mw. A.M. v.d. Meer-Wielders (correspon dentie H. T.B.) F.C. A. Fritz (electro werkplaats BUITENLAND PAPOEA NIEUW GUINEA In juli zijn twee gezinnen vertrokken naar Papua New Guinea Breweries Ltd. te Port Moresby, n.l. dat van de heer E.H.N. Ver- heyendie de nieuwe functie van Technical Training Manageris gaan vervullen en van de heer H. Rodenburgdie als Executive Engineer het werk van de heer B. A. A. Brandt heeft overgenomen. De heer Brandt komt binnenkort retour naar Ne derland ter voorbereiding op zijn nieuwe funktie. JAPAN Eind juli vertrok de heer H. W.J. Smeysters naar Heineken Japan inTokyoom de funk tie van Brewmaster over te nemen van de heer J.W.C. Loeff, die half augustus naar ons land terug komt ter voorbereiding op zijn nieuwe funktie. KOREA Dc heer C. B. van Driel van Wageningen is de tweede helft van juni teruggekeerd uit Seoul en bijna direkt doorgereisd naar En geland waar de heer van Driel van Wagenin gen de funktie van Heineken Co-ordinator bij Whitbread Co. Ltd. heeft overgeno men van de heerW.H. Ubbink. De heer Ubbink is half juli teruggekeerd naar Nederland. SPANJE Begin juli is de heer H.A. Both naar El Aguila in Madrid vertrokken als Installa tion Supervisor. Zijn gezin ging gelijktijdig mee. ZAÏRE DeheerW.G. Rcgtienisop28juni terugge komen uit Kinshasa, Zaïre, alwaar hij werkzaam was als Specialist de Montage. DANKBETUIGINGEN Mede namens mijn vrouw, zoon en schoon dochter wil ik de directie collega's en vrien den bedanken voor de belangstelling, bloe men en cadeaus die ik mocht ontvangen bij mijn 40-jarig jubileum. Dit alles maakte het voor ons een bijzonder fijne dag. J.H. Pouli Mede namens mijn vrouw wil ik de directie bedanken voor het fraaieaan mij overhan digde bloemstuk ter gelegenheid van het bereiken van de pensioengerechtigde leef tijd. L.J. van Rhijn Uit het oog maar gelukkig nog niet uit 't hart. Dat hebben wij ondervonden bij ons 40-jarig huwelijksfeestNamens de directie mochten wij op deze dag een prachtig bloemstuk en een drankenbon ontvangen. Hiervoor onze hartelijke dank. R. Schaank Mede namens mijn vrouw wil ik u hartelijk dank zeggen voor de attentie en het prachti ge bloemstuk dat wij bij ons 40-jarig huwe lijk ontvangen hebben. Wij stelden dit zeer op prijs. F. J.V. Borsch OVERLEDEN Op 15 juni is overleden de heer H.J.W. de Haas (63). De heer de Haas was sinds 26 mei 1969 in werkzaam bij Heine ken Den Bosch tot aan zijn opneming in de Heineken Invaliditeitsregeling per 1 de cember 1973. Op 10 juni is overleden de heer H.IJ.N.T. Tijssen (80). De heerTijssen trad op 1 november 1948 in dienst bij de Amstel brouwerij in Amsterdam waar hij tot zijn pensioen op 1 oktober 1972 heeft gewerkt. Op 29 mei is overleden de heer J.J. Koop (66). De heer Koop trad op 1 maart 1960 in dienst van de Amstel brouwe rij in Amsterdam waar hij tot zijn pensioen op 1 november 1985 werkzaam is geweest. Op 14 juni is overleden de heer E.C. Arendsen (65). De heer Arendsen kwam op 1 juni 1962 in dienst van Heineken Amsterdam waar hij tot aan zijn pensioen op 1 juli 1986 heeft gewerkt. Op 5 juni is overleden dc heer C.J. Oud (65). Dc heer Oud trad op 1 juli 1946 in dienst bij de Amstel brouwerij waar hij tot zijn pensioen op 1 september 1986 heeft gewerkt. Op 10 juni is overleden de heer M. Löwensteijn (69). De heer Löwensteijn was werkzaam bij Heineken Amsterdam van.ljuli 1938tot zijn pensionering op 1 ok tober 1982. Op 20 juni is overleden de heer C. Koopman ((67). De heer Koopman trad op 23 maart 1936 in dienst en is bij ons Con cern werkzaam geweest tot aan zijn pen sioen op 1 mei 1975. Tot onze grote verslagenheid is onze vriend en collega Peter C. Wannee op te vroege leeftijd - 35 jaar - op 30 juni 1987 na een kortstondige ziekte overleden. Peter was sinds 1 september 1979 in dienst bij Heineken en werkzaam op de afdeling Centrale Systeem Support. We hebben Peter leren kennen als een rustige, doortas tende collega die wist waarmee hij bezig was en zich op een onopvallende manier manifesteerde als vakbekwame medewer ker. In de turbulente omgeving van de au tomatisering was Peter het rustpunt voor zijn collega's en gebruikers en mede om die reden zullen wij hem missen. Wij wensen vooral zijn familie veel sterkte om dit grote verlies te verwerken. Toch nog onverwacht ontvingen wij het be richt van het overlijden van de heer R.W.J. Lassche op de leeftijd van 59 jaar. Zijn werkzaamheden begonnen in 1942 bij de Amstel Brouwerij te Hengelo of zoals Roel het noemde "de brouwerie". Laatstelijk verrichtte hij zijn werk als magazijn mede werker bij drankenhandel Dinkel Regge te Almelo. Hij wilde zo graag de 50 jaar vol maken, helaas is hem dat niet gegeven. Zijn laatste wens was om gecremeerd te worden in het bruine pak met daarop de ju bileum speld van de brouwerie, iets dat de grote betrokkenheid van Roel met zijn werk weergaf. Wij hebben in hem een ge waardeerd medewerker verloren, een man van weinig woorden, wie het wel en wee van het concern na aan het hart lag. Zijn fa milie wensen wij veel sterkte met dit ver lies. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 27