De tapkoelkast: een kleine tap met grote voordelen 7Up: een koele veririsser Uitzendschema voor augustus De tapkoelkast is zeer compact: IlScmbreed, 56 cm diep en 86 cm hoog. De kast tv dan ook makkelijk in te schuiven onder een be staande bar. In de wat grotere bedrijven is door het aanbrengen van wieltjes een mobiel tappunt mogelijk. Voor de Amstel- en Heine- ken horeca-ondernemers die uitsluitend bier op fles verko pen omdat hun jaarlijkse bier- omzet te laag is voor een tap installatie, is er sinds half juli een aantrekkelijk alternatief: de tapkoelkast. "Een vol waardige tap die in een ge koelde kast plaats biedt aan twee 30-liter fusten met Am- stel- of Heineken bier", ver telt senior productmanager horeca H. Rollingswier. "Eén fust wordt aangeslagen, het ander wordt in reserve gehou den. De koelinstallatie heeft ongeveer 18 uur nodig om het bier op de ideale temperatuur van 5 °C te brengen. Het eni ge dat de afnemer moet doen is tijdig een nieuw fust in de kast te plaatsen om het te la ten koelen". Constante temperatuur De tapkoelkast is echter niet zo maar een verkleinde versie van een 'gewone' tapinstalla tie. "Deze installatie zou je het beste kunnen omschrij ven als een kruising tussen een conventionele tap en een kelderbierinstallatie", aldus Rollingswier. "Het unieke van dit apparaat is dat het fust en de tapzuil door de kast worden gekoeld. Bij een con ventionele tapinstallatie staan daarentegen fust en lei dingen opgesteld bij omge vingstemperatuur. Bij een tapkoelkast zijn hendeltap- knop en tapkraan via een zeer korte leiding met elkaar ver bonden. Door die korte lei dingen treedt ondermeer wei nig bierverlies op. Voorts is het koolzuurverbruik laag door de constant lage tempe ratuur, waarbij een lage ver- zadigingsdruk hoort. Het be langrijkste is dat de koeling tot en met de tapkraan een constante temperatuur èn een constante kwaliteit van het bier tot gevolg." Veel positieve reacties Voordat de tapkoelkast me dio juli landelijk werd geïn troduceerd, is het systeem langdurig getest. Aanvanke lijk met 20-liter fusten in de horecagebieden Groningen/ Friesland/Drenthe en Den Haag. In beide gebieden wa ren 50 horecabedrijven van uiteenlopende aard (caféta- ria's, restaurants, hotels) ge selecteerd. Deze proef lever de positieve reacties op zowel van fles-verkopers als van on dernemers die de tapkoelkast gebruikten voor het tappen van een speciaal bier, als aan vulling op hun bestaande tap. Er is bovendien een tweede proef gehoudendit keer met 30-liter vaten. Deze proef bij 25 horecabedrijven in het ho- recagebied West-Brabant/ Zeeland verliep uiterst suc cesvol. Vandaar de beslissing niet een fust op de Nederland se markt te brengen met een afwijkende maat, maar te kie zen voor de 30-liter fusten. Fusten, waarin ook Amstel- bier en de "speciale bieren" worden afgevuld. Behalve technische snufjes, heeft de tapkoelkast ook gebruikers vriendelijke kanten. "Aller eerst vraagt de tapkoelkast minder ruimte dan een stapel kratten. De bijgeleverde spoelslang maakt het reini gen heel eenvoudig. Vijf mi nuten heet water laten door stromen is voldoende. Hulp van de HorecaTap Service is niet nodig. Het laatste bijko mende voordeel is dat het bier niet zo snel uit de tap stroomt, als anders het geval is. Dat maakt het ook voor de niet zo geroutineerde tappers gemakkelijker hun klanten een goed getapt pilsje voor te zetten!" Denk het u eens in. Een zinderende zomermiddag. De natuur snakt naar water. En plotseling: een verkwikkend zomers re genbuitje Dat is het beeld dat 7Up wil brengen met zij n nieuwe reclamecampagne. Het gevoel dat alles fris en vrolijk wordt wanneer je 7Up drinkt. Het thema van de campagne luidt dan ook: "Feels so good.cooling down". Wellicht heeft u al ken nisgemaakt met deze reclamecampagne, want in juli draaide de 60-seconden versie van de tv-spot in bijna 80 bioscooptheaters bij de première van de nieuwste James Bond film "The living daylights". Voorts kunt u grote billboardaffiches zien, die in au gustus door het hele land worden aangeplakt en is de campagne op radio en televisie te horen en te zien. In het kader ziet u het uitzendschema van de tv-commercial in de maand augustus. 6 Ned. 2 na journaal van 19.00 uur 7 Ned. 1 voor journaal van 20.00 uur 11 Ned. 2 na journaal van 19.00 uur 14 Ned. 2 na journaal van 19.00 uur 19 Ned. 1 voor journaal van 20.00 uur 21 Ned. 2 na journaal van 19.00 uur 26 Ned. 1 na journaal van 20.00 uur 28 Ned. 2 voor journaal van 19.00 uur 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 21