AMSTEL 1870 IN DE BELANGSTELLING GRATIS KRAT AMSTEL 1870 VOORU Op diverse plaatsen in het land zijn promotionele activiteiten georganiseerd om Amstel 1870, het nieuwste produkt uit het huis Heineken, onder de aandacht te bren gen. De horeca maakte als één van de eersten kennis met dit speciaal gebrou wen pilsener bier met 5% volume alco hol. Dat gebeurde o.a. in Amsterdam tijdens de horecavakbeurs Horecava in Maastricht, bij de BBB en in Zuidlaren tijdens de Horesca. Daarnaast waren er evenementen 'in het land' georgani seerd, waarbij Amstel 1870 in het mid delpunt van de belangstelling stond. Ook gebeurde dat in Amsterdam. Op het Leidseplein, het uitgaanscentrum van de stad, verzamelden zich een street-paradeband, de Amstel T-Ford en de Amstel brouwerswagen. Natuur lijk baarde dit opzien. Menigeen bleef dan ook even stilstaan om te zien wat er gebeurde. Maar niet te lang, want het was bitter koud. Die avond ging het bovendien ijzelen, waardoor vele deel- nedmers aan de promotieactie pas 's ochtends vroeg huiswaarts konden ke ren. voor het officiële gedeelte van het pro gramma uitgeweken naar Bar Bodega Hoopman aan het Leidseplein. Daar toostten algemeen directeur Heineken Nederland, A. Oostra, en de Amsterdamse burgemeester E. van Thijn op het nieuwe produkt. De heer Oostra zei in zijn toespraak verheugd te zijn dat de burgemeester zo'n fer vent Heineken-liefhebber is, dat hij zelfs met een krat Heineken bier in de hand in de stad pleegt te lopen. Daar mee doelde hij op een uitzending van het VPRO-televisieprogramma van het duo Van Kooten en De Bie, waarin de heer Van Thijn in het kader van de Olympische promotie treffend was gei- miteerd mèt een Heineken krat in de hand. "Speciaal daarom hebben we de flesjes lichter gemaakt en een display krat ontwikkeld dat gemakkelijker te dragen is." Burgemeester Van Thijn reageerde adrem op de woorden van de heer Oostra. Omdat zo'n optreden met een krat wel één keer leuk is, maar niet te vaak herhaald moet worden, stond niet Van Thijn zelf, maar diens plaatsvervanger nu eigenlijk in Hoop man... Plaatsvervanger of niet, Am sterdams eerste burger kreeg niette min door de heer Oostra een fraaie re productie aangeboden. Daarop stond een afbeelding van de Amstel brouwe rij in het jaar 1870 -het oprichtingsjaar van de brouwerij- aan de toenmalige Buitensingel. Tevens werd 's avonds op het ijsbaantje op het Leidseplein een ijshockeywed- strijd gespeeld tussen horeca-onderne- mers en Heineken-medewerkers uit het horecagebied Amsterdam/ Utrecht. Het waren uiteindelijk de ho- reca-ondernemers die na een spannen de strijd de Amstel 1870-bokaal' in ont vangst mochten nemen. Het gebeurt zeker niet alle dagen dat er door ons bedrijf een nieu we biersoort op de markt wordt gebracht. InVers van 'tVat heeft u al eerder kunnen lezen hoe de ze nieuwe pilsner op verschillen de plaatsen werd geïntrodu ceerd. Amstel 1870 is sinds kort verkrijgbaar in de horeca en vanaf begin april in de winkels te koop. Voor alle medewerkers en men sen die niet meer actief zijn bin nen ons bedrijf (gepensioneer den, deelnemers Overbruggings regeling, deelnemers HIR) is vanaf 21 april een gratis krat Am- stel 1870 af te halen bij de Pum's (en andere afhaalplaatsen). U be taalt wel het statiegeld, 8,60 per krat. Ook u kunt op deze wijze goed kennis maken met Amstel 1870. De gratis verstrekking van een krat Amstel 1870 voor elke medewerker loopt tot 1 juni 1987. Toost op het nieuwe produkt in Den Haag (links) en Amsterdam (rechts). Linkerfoto links de heer A. A.M. E. van Erp (2e kamerlid voor de WD) en hoofd horecagebied Den Haag H. P. Bart de Jonge. Rechterfoto van links naar rechts, burge meester van Thijn, de heer Jacobs van de WD, algemeen directeur Oostra en hoofd horecagebied Amsterdam! Utrecht V.F. Trom er. Proeven op de Horesca in Zuidlaren Om ook de mensen niet langer in de kou te laten staan dan nodig is, werd

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 8