Zoals u uit berichten in de pers heeft kunnen lezen, heeft Heineken besloten om toch cadmium-pigmenten in zijn nieuwe kratten te gebruiken, ondanks het feit, dat vijf organisaties -namelijk Milieu Defensie, Natuur en Milieu, de Consumentenbond, Konsumenten Kontakt en de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen- daar ernstige bezwaren tegen hebben gemaakt. In een vraag gesprek met de heer A. Oostra, Algemeen Directeur van Heineken Nederland B. V.willen wij nog eens ingaan op het waarom van deze beslissing. WAAROM HEINEKE GEBRUIKT VOORDE Hoe doet u dat dan? "In de eerste plaats zit het cadmium 'in gebakken' in het krat. Behalve in de uitzonderingsgevallen, als zich een calamiteit voordoet, komt het cad mium niet vrij. Onze jarenlange erva ring heeft geleerd dat, vanwege het sta tiegeld-systeem, vrijwel alle kratten bij ons terugkeren, ook al zijn ze kapot. Dus gedurende het gebruik van de kratten wordt het cadmium-metaal, dat gevaar voor onze gezondheid zou kunnen opleveren, niet in het milieu gebracht." "In de tweede plaats hebben wij de overheid beloofd dat wij met hen zul len overleggen, hoe wij over 15 jaar de kratten zullen vervangen. Waarschijn lijk is de technologie over 15 j aar zo ver gevorderd, dat cadmium zonder pro blemen kan worden teruggewonnen. Indien dit niet het geval is, zullen wij de totale hoeveelheid kratten in een ver brandingsoven laten verbranden, die het cadmium afvangt. Deze ovens bestaan reeds vandaag de dag, alleen niet in Nederland, waar de vuilverbran dingsovens sterk zijn verouderd, of niet volledig op dit probleem zijn voor bereid. Het Ministerie van Volkshuis vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is bezig met een plan de vuilverbrandingsovens te verbeteren of te vervangen. Dus hoogstwaar schijnlijk bestaat dit probleem over 15 jaar niet meer. Sterker nog, ik ben er als chemicus van overtuigd dat wij ook de oplossing voor het cadmium-pig- ment zullen vinden. Onze research afdeling is hier met leveranciers hard mee bezig. Als het technisch mogelijk is, werken wij er graag aan mee het minimale risico echt tot nul te beperken." "In de derde plaats garanderen wijdat de huidige kratten op een zodanige manier worden ge-recycled, dat het materiaal alleen voor duurzame gebruiksartikelen wordt gebruikt. Het cadmium blijft dus 'ingebakken' in het krat of ander duurzaam gebruiksarti kel, het wordt teruggewonnen öf het wordt bij verbranding afgevangen. In alle gevallen garanderen wij dat door ons gebruikt cadmium niet vrijelijk in het milieu terecht komt." Waarom gebruikt Heineken geen blauwe of grijze kratten? "Onze identiteit is geel, wat betreft het krat voor Heineken en rood, wat betreft het krat voor Amstel. Dat maakt deel uit van ons image, van onze persoonlijkheid, net als de naam en het merkbeeld; of voor een mens zijn snor, zijn kleding, de coupe van zijn haar. Wij geloven dat het een groot goed is dat eenieder vrij is om die identiteit zelf te creëren, mits uiteraard geen schade aan de medemens wordt berok kend." Waarom kiest Heineken toch voor cad mium-pigmenten, ondanks het feit dat cadmium een voor het milieu schade lijke stof is? "Allereerst wil ik er op wijzen, dat Hei neken in het gehele fles/krat project zich bewust is geweest van het cad- miumprobleem en gedurende het pro ject voortdurend in samenwerking met leveranciers gekeken heeft of er ver vangende pigmenten waren. Het bleek echter, dat het onmogelijk was om Hei neken en Amstel kratten te maken met dezelfde identiteit, levensduur en kwa liteit, zonder dat de cadmium-pigmen ten werden gebruikt. Toen dat duide lijk werd, hebben we gezegd: nu moe ten we kijken of er mogelijkheden zijn om cadmium veilig en op verant woorde wijze te gebruiken. We zijn er van overtuigd, dat de zorgvuldige manier waarop wij met dit materiaal omspringen, geen enkel gevaar voor het milieu inhoudt."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 4