Grote en kleine afnemers Ich.parle.English, si! van frisdrank, ondermeer naar Rus land en de Arabische wereld, met sprongen omhoog gegaan. Erg veel veranderingen doen zich ook voor in de papierstroom die zeer nauw met transport en export is verbonden. En dat zijn nogal wat formulieren. Douane-documenten, vrachtbrieven, connossementen, certificaten van oor sprong, gezondheidsverklaringen, pro-forma facturen en verschepings instructies om maar eens een greep te doen. Eén ding hebben al die papieren gemeen: ze moeten allemaal tijdig en op de juiste manier worden ingevuld. Zo niet, dan kennen de douanemensen en de afnemers over de gehele wereld geen pardon. Dan wordt zo'n zending of niet tot een land toegelaten, of niet door de afnemer geaccepteerd. Daar mee zijn grote belangen (commerciële èn kwalitatieve) gemoeid. Voorkomen moet natuurlijk worden dat onze pro- dukten in het zonovergoten Afrika op zo'n wijze worden opgeslagen, dat de kwaliteit daardoor schade zal onder vinden. Om de papierstroom zo snel en een voudig mogelijk te kunnen verwerken was bij ETA een sterke behoefte aan automatisering ontstaan. Beeldscher men nemen sinds een jaar een belang rijke plaats in binnen de werkruimtes. Ondanks die automatisering blijft het verzorgen van export en transport toch mensenwerk, waarbij aan vakbe kwaamheid grote eisen worden gesteld. Afhankelijk van de eindbe stemming wordt er voor zendingen naar de Verenigde Staten gebruik gemaakt van zo'n zeventig havenste den. Daarnaast zijn er nogeens zo'n 120 havensteden elders op de wereld waar de Heineken produkten aan wal worden gezet. Vroeger verscheepten wij alleen op basis f.o.b. (free on board), hetgeen betekende dat onze bemoeiingen ophielden op het mom- nent dat het schip de haven verliet. Weliswaar wordt het grootste gedeelte van onze export nog steeds op deze basis verscheept, doch hoe langer hoe meer gaan wij er toe over op c.i.f. (cost, insurance freight) te versche pen, waarbij het zelfs voorkomt dat wij leveren op deur-tot-deur basis, het geen een zeer secure planning vereist. Honderden orders Per dag komen er enkele honderden orders van afnemers 'all over the world' rechtstreeks bij ETA terecht. Aan de hand van die orders wordt de bestelde hoeveelheid bier, fris of gedistilleerd doorgegeven aan de betreffende produktie-afdelingen. Dat is een nauwgezet werk. Er zijn immers talloze verschillende verpakkingen Of hel nu grote klanten betreft, zoals bij voorbeeld onze agent Van Munching Co. in de Verenigde Staten, of kleinere klanten, zoals onze agent in Réunion, beide betekenen veel werk voor E.T.A. en aan beide wordt uiterste zorg en aan dacht besteed. Het kost heel veel tijd, ener gie en aandacht om alle activiteiten te ver richten, inclusief de bijbehorende papie ren samen te stellen, alvorens de produk ten naar onze afnemers kunnen worden verscheept. voor reeksen landen. En elk land stelt weer andere eisen aan de gegevens, zoals bijvoorbeeld de afvuldatum en houdbaarheidsdatum, die op de ver pakking kunnen voorkomen. Daar komt nog bij dat die eisen en richtlij nen met de regelmaat van de klok ver anderen. Vervolgens werpt zich de vraag op wanneer, op welke plaats en met welk transportmiddel onze pro dukten de klant kunnen bereiken. Zendingen voor verre bestemmingen vertrekken in principe in containers per boot vanuit Rotterdam, Antwer pen of een Franse haven; mede afhan kelijk van de produktieplaats en de afvaarten van de schepen. Eenmaal over het water kan het verdere trans port plaatsvinden met een vrachtwa gen of met de trein. Daarbij stelt de ene mogelijkheid weer andere eisen aan bijvoorbeeld het laadvermogen van de container dan de andere. Zo moet er constant een afweging worden gemaakt, waarbij steeds weer gezocht wordt naar de meest effectieve manier van vervoer tegen de relatief laagste prijs. Mw. M. Miralles-Ibanez (voorgrond) en C.L.H. de Jonge in de computer-kamer waar dagelijks een flinke hoeveelheid gegevens wordt uitgedraaid Razendsnel informatie oproepen is onmisbaar voor de afdeling planning en logistiek, die hier in beeld is gebracht Vraag van een lezer: 'Klanten uit de gehele wereld, die zorgen op dat kantoor in Rotterdam zeker voor een Babyloni sche spraakverwarring Gelukkig niet. Of de telefoongesprekken nu uit Rusland, China, Afrika of het Mid den-Oosten komen, voertaal in het han delsverkeer is Engels. Ver daarna komen de Franse- en Duitse taal. Een paar woor den Spaans kan men op een door-de- weekse-dag ook nog wel opvangen bij ETA. Tal van medewerkers hebben extern een Scheepvaart- en Expeditiecur sus gevolgd. Intern werden het afgelopen jaar talencursussen (Engelsen Frans) ver zorgd. De medewerkers onderling spre ken vooral 'Rotterdams' maar dat is niet zo verwonderlijk. Export en transport is immers een typisch Rotterdams aangele genheid. Vraag een inwoner van de Maas stad waar de grootste haven van de wereld zich bevindt, en het antwoord zal luiden: 'Hiero...' 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 17