Personeelsblad van Heineken 3 Zoeterwoudse vestiging bestaat 10 jaar 5 'Pieter Pils' voor 40-jarig dienstverband 6 Berichten uit het bedrijf: Reclameprijzen Nederland; Export magazijn in Zoeter- woude; 8 Wat doet een thuisver- bruikvertegenwoordiger? 11 Eén uit 6-duizend: H.K.M. Arens uit Zoeter- woude 12 Buitenlands nieuws: Antilliaanse Brouwerij vierde 25-jarig bestaan; 14 Bedrijfsbrandweerwed- strijden in Zoetermeer; 16 De brouwerij in de oor logsjaren 18 Ideeënbus 19 Terugblik op de onderne mingsraadverkiezingen 20 De nieuwe plaatselijke ondernemingsraden stellen zich voor 22 Activiteiten van de Zoeterwoudse rondleiders, de personeelsvereniging in Horst, FC Heineken uit Den Bosch en de Amsterdamse voetbalclub HBM 24 Jubileum en afscheid 26 Kroniek 28 Proost 30 Vatvaria HET LEZEN WAARD Vorige maand werd er uitgebreid stil gestaan bij de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Een periode waarin de brouwerij vestigingen in Rot terdam en Amsterdam zo goed en zo kwaad als het ging in bedrijf bleven. Een periode ook waarin de Neder landse brouwers verplicht waren iedere Duitse soldaat twee liter bier per week te leveren. Waardoor precies bekend werd hoe groot de Duitse troe pen in ons land waren. En die informa tie werd trouw doorgespeeld naar Engeland, totdat de Duitse contraspio nage er achter kwam.Meer over die periode leest u op pagina 16/17 BENOEMINGEN Eerste uitreiking Heineken Elan Prijs De redactie ging een dag mee op pad Heineken nu lokaal gebrou wen in Singapore; Cursus planmatig onderhoud in Indonesië 'Beer Brewing' in herziene uitgave; Krokusbier, gratis krat en ont ruiming op 1 april 36e jaargang nr. 4 Juni 1985 Verschijnt 10 x per jaar Redactie: Eric Bouwmeester (hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Ton van der Vliet Tijdens de algemene verga dering van aandeelhouders van Heineken N. V. heeft de heer H.H. Thyssen- Bornemisza te kennen gege ven zijn functie van Presi dent-Commissaris te willen neerleggen. Hij wordt in die functie opgevolgd door de heer Drs. S. Orlandini. De heerThyssen-Bornemisza blijft lid van de Raad van Commissarissen. Tot commissaris van de vennootschap is benoemd de heer Drs. J.D. Hooglandt. De heer Hooglandt is voor zitter van de Raad van Bestuur van KNHS NV en Hoogovens Groep B.V. Per 1 april 1985 is tot direc teur Concern Sociale Zaken benoemd Drs. J. A. Klomp. Bij de voorpagina: Nog even en velen vertrek ken weer naar het warme zuiden voor een welver diende zomervakantie. Tafereeltjes als op de voorpagina zijn in die warme landen niet onbe kend in het straatbeeld. Bij de achterpagina: Trots poseren medewerkers van de Amstel Brouwerij voor de foto, die waarschijn lijk is genomen omstreeks 1924. Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814870/ 814288 Redactiecommissie: Mr. J.Th. Kappelle Mr. R.A.B. Combée R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Ir. J.B.R. Schwietert Correspondenten: Amsterdam: T.T. Baars Apeldoorn: M.D. Eshuis Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: T. Zwaagstra Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: J.A. Schiphorst Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000AA Amsterdam, tel. 020-702257. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 6/85 dienen uiterlijk 30 mei en voor 7/85 4juli a.s. bij de redactie aanwezig te zijn. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 2