Toelichting op het resultatenoverzicht ingezonden ideeën; het aantal gedurende het boekjaar 1984 inge zonden voorstellen inzendoercentage: is gebaseerd op het aantal werknemers waarvan ideeën verwacht kunnen worden en het werkelijk aantal ingezonden ideeën per vestiging afgehandelde ideeën: het aantal ideeën waarvan de behandeling in het boekjaar werd voltooid beloonde ideeën; het aantal ideeën waarvoor in het boekjaar een|beioning is toegekend bruikbaarheidspercentage: de verhouding van het aantal beloonde ideeën (dus uitgevoerd) op het totaal aantal afgehandelde ideeën totaal bedrag enz.: het totale netto beloningsbedrag dat per vestiging in het boekjaar is toegekend. De beloningen worden netto toege kend, de verschuldigde loonbelasting en sociale verzekeringspre mies, zowel die van de werknemer als van de werkgever, zijn voor rekening van de vennootschap. De uitwerking daarvan vindt u onder 'uitkeringen 1984' gemiddelde beloning: het totale netto beloningsbedrag gedeeld door het aantal beloonde ideeën netto besparing volgens beloning: na aftrek van Vs van de investe ringskosten wordt over het algemeen over de eerstejaars bespanng 15% als beloning toegekend ideeën gehonoreerd enz.: voor ideeën welke een goede gedachte bevatten doch niet uitgevoerd worden, kan een aanmoedigingspremie worden toegekend het totaalbedrag aan toegekende aanmoedigings premies gemiddelde enz.: het totaalbedrag gedeeld door het betreffende aantal aanmoedigingspremies niet beloonde ideeën: betreft het aantal ideeën dat niet uitgevoerd wordt en waarvoor ook geen aanmoedigingspremie is toegekend nog in behandeling enz.: het aantal ideeën dat per 1 januari 1985 nog in behandeling was. Door een idee op een ander idee komen net ene aeei van net lana iets eerder dan voor het andere. 5 mei is echter dè dag waarop de bevrijding wordt her dacht. Dit jaar was het de veertigste maal. En alleen al gelet op de hoge leeftijd die vele van onze bevrijders inmiddels hebben bereikt, wordt er niet gewacht tot een 50e keer, maar is deze veer tigste grootscheeps gevierd. Rotterdam was daarbij de stad waar het nationale bevrijdingsfeest plaatsvond in de vorm van een enorm vliegfeest bij vliegveld Zes tienhoven. Het spreekt voor zich dat onze onderneming daaraan haar bijdrage lever de. Ook waren enkele groe pen Amerikanen en Canade- Het onthullen van een gedenk steen in de brouwerij te Rotter dam ah dank voor de ver leende gastvrijheid aan het hoofdkwartier van de binnen landse strijdkrachten. zen, die ter gelegenheid van dit bevrijdingsjubileum naar Nederland waren gekomen, gastvrij op de brouwerij ont haald. Zo kreeg bijvoor beeld een twintigtal vetera nen van 'Seaforth Highlan ders of Canada' op 2 mei een lunch aangeboden in de Van der Helststraat. Op 7 mei Boteropslag in de Rotterdamse gistkelder voor de centrale keu ken. waren in de Hooiberg te Zoeterwoude circa veertig Amerikaanse veteranen te gast. Zij kwamen op uitnodi ging van de Stichting Neder land-Amerika (de heer Hei- neken had ook zitting in het comité van aanbeveling) naar ons land. Vanzelfsprekend werd hun verzoek voor een ontvangst op de brouwerij gehono reerd. Want mede aan hen en de ontelbare anderen die hun leven op het spel zetten is het te danken dat nu kan worden herdacht dat de Tweede Wereldoorlog veer tig jaar geleden werd beëin digd. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 23