Ideeënbus activiteiten en geschenken Het verslag van de Centrale Ideeënbuscommissie over 1984 telt toch wel enige getallen om wat langer bij stil te staan. De neergaande lijn van de aantallen 'ontvangen ideeën' zet zich verder voort. Dat is jammer, maar niet zó verwonderlijk. Véél van wat beter kan is al door eerder ingediende ideeën gerealiseerd. Uit een kleiner aantal ingezonden ideeën kwam wèl een aantal 'beloonde ideeën' dat gelijk lag aan dat van 1983. Dat de kwaliteit daarvan op een aanzienlijk hoger niveau ligt, moge niet alleen blijken uit het hogere bedrag van het totaal aan 'netto besparingen', maar óók uit het feit dat dit jaar 2x de maximale beloning van 10.000,- gulden werd uitgekeerd. De gelukkige winnaars waren: in Den Bosch, de heer C.G.M. Adams; in Amsterdam, de heren: G. van Kooten en G.K. Burgers. Deze laatsten deelden samen de prijs. Ingevolge het bepaalde in art. 17 van het Reglement voor Heineken Ideeënbus, zijn de door de werknemer verschuldigde loonbelasting en premies voor de sociale uitkeringen voor reke ning van de onderneming. Over 1984 bedroeg dit in totaal f 127.117,- De netto besparing op jaarbasis, van de dat jaar beloonde ideeën bedroeg f 530.519,- Aan geschenken werd nog voor een totaalbedrag van ±f39.000,- uitgereikt. Voorts is in 1984 de aanmoedigingspremie verhoogd van max. f50,- naar max. f60,-. Groep Cadeaukeuze 1. Radiocassetterecorder Koffie espresso apparaat Beautycase manicureset Klopboormachine Workmate Radio wereldontvanger Spelcomputer Keukenmachine Tafelgrill 2. Koffiezetmachine Rekenmachine Gourmetstel (elektr.) Walkman met boxen Verfafbrander Travel-combi Kodak disc camera Computerspel Verrekijker 3. Reiswekkertje (elektr.) Scheerapp. (batterij) Personenweegschaal Slagroomspuit Rekenmachine Huis-alarm Auto-alarm Dynalite loop/pechlamp Computerspel nei ene aeei van net land iets eerder dan voor het andere. 5 mei is echter dè dag waarop de bevrijding wordt her dacht. Dit jaar was het de veertigste maal. En alleen al gelet op de hoge leeftijd die vele van onze bevrijders inmiddels hebben bereikt, wordt er niet gewacht tot een 50e keer, maar is deze veer tigste grootscheeps gevierd. Rotterdam was daarbij de stad waar het nationale bevrijdingsfeest plaatsvond in de vorm van een enorm vliegfeest bij vliegveld Zes tienhoven. Het spreekt voor zich dat onze onderneming daaraan haar bijdrage lever de. Ook waren enkele groe pen Amerikanen en Canade- Het onthullen van een gedenk steen in de brouwerij te Rotter dam als dank voor de ver leende gastvrijheid aan het hoofdkwartier van de binnen landse strijdkrachten. zen, die ter gelegenheid van dit bevrijdingsjubileum naar Nederland waren gekomen, gastvrij op de brouwerij ont haald. Zo kreeg bijvoor beeld een twintigtal vetera nen van 'Seaforth Highlan ders of Canada' op 2 mei een lunch aangeboden in de Van der Helststraat. Op 7 mei Boteropslag in de Rotterdamse gistkelder voor de centrale keu ken. waren in de Hooiberg te Zoeterwoude circa veertig Amerikaanse veteranen te gast. Zij kwamen op uitnodi ging van de Stichting Neder land-Amerika (de heer Hei neken had ook zitting in het comité van aanbeveling) naar ons land. Vanzelfsprekend werd hun verzoek voor een ontvangst op de brouwerij gehono reerd. Want mede aan hen en de ontelbare anderen die hun leven op het spel zetten, is het te danken dat nu kan worden herdacht dat de Tweede Wereldoorlog veer tig jaar geleden werd beëin digd. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 21