Ontniimingsactie, gratis krat en krokusbier op 1 april De portiers van het kantoor gebouw in Zoeterwoude konden op 1 april amper hun lach inhouden toen ze zagen hoe meer dan 350 medewer kers die maandagmorgen het presentieboek tekenden dat bij de ingang lag. "In ver band met een mogelijke ont ruimingsactie" zo luidde de verklaring voor de aanwezig heid van dat boek. En omdat dat de meesten waarachtig in de oren klonk, werd deze door de drie portiers bedachte 1-aprilmop een echt succes. "Met dertig handtekeningen waren we al blij geweest, dit hadden we niet verwacht" vertelde por tier Wil Wijnands de vol gende dag nog nagenietend: "350 mensen hebben gete kend, degenen die hun hand tekening zetten met daarach ter de opmerking '1 april' niet meegerekend. We had den nog veel meer handteke ningen kunnen verzamelen, maar als de rij wachtenden echt te lang werd, vertelden we maar dat het om een mop ging. En het leuke was dat in de loop van de dag er nog mensen belden, bijvoor beeld omdat ze vergeten waren hun kamernummer te vermelden!" Enkele tiental len telefoontjes ook die dag bij het personeelsuitgifte- magazijn in Zoeterwoude naar aanleiding van de 1- aprilmop zoals aangekon digd op de publicatieborden Daarop werd melding gemaakt van beschadigde kratten en flessen die gratis onder het personeel uitge deeld zou worden (max. 1 krat per persoon). Telefo nisch werd de heer A.L.N. van der Zwaan (van de PUM) ondermeer gecon fronteerd met vragen van mensen die niet met de auto waren en de volgende dag hun gratis kratje wensten op te halen. Eén van de perso nen die zich in de PUM meldden voor deze 'voor deel-aanbieding' werd dub bel te pakken genomen, want hij werd er door z'n col lega's op uitgestuurd om ook voor hen wat kratten af te nemen. Er werd deze dag trouwens ook nog een nieuw produkt gepresenteerd. De afdeling Thuisverbruik Bier maakte melding van de eenmalige voorjaarsaanbieding van het Eleineken Krokusbier (zie foto). "Idee verwekkend, dynamisch, elke dag anders en vitaliserend" waren de aanprijzingen op het halsla- bel dat was aangebracht op de fles (verpakt in een spe ciaal krat en gevuld met sinaasappelsap) die alge meen directeur A. Oostra kreeg aangeboden. 'N NIEUWE LENTE EEN NIEUW PIEZIER. 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 14