H.K.M. Areas: A irSt# Hoe verpak ïk een boodschap het beste? mi minimum m minimum De 33-jarige Henk Arens heeft ongetwijfeld een van de meest uitzonderlijke werk ruimtes in het produktiege- bouw te Zoeterwoude. Aan het bordes dat uitzicht biedt over de afvullijnen is zijn kantoortje gevestigd. Voorheen was hier de kas ondergebracht, thans is in de beveiligde ruimte een grote ver scheidenheid aan audio-visuele appa ratuur opgeslagen. Kleurige vlaggen en veel grote kleuren-foto s maken het onmogelijk binnen te kijken. Die blin dering heeft vooral een praktische reden, namelijk dat Henk er onge stoord en geconcentreerd zijn werk kan doen, zonder verbaasde blikken van pottekijkers voor het raam. Want uitzonderlijk is het zeker wat daar in het 'pornohok', zoals deze ruimte soms oneerbiedig wordt aangeduid, wordt gedaan. Om te weten hoe het zover is gekomen moet er een spron getje terug in de tijd worden gemaakt, en wel naar het najaar van 1983. Via het GAK werd op de brouwerij een (dia-)presentatie gehouden over veilig werken. Het viel Henk Arens, toen nog werkzaam als groepsleider bij de afdeling Verpakken, meteen op dat deze presentatie nauwelijks van toe passing was op het werk zoals werd ver richt bij hem op de afdeling. Een rond gang langs allerlei instellingen en insti tuten die zich met veiligheid bezighou den leverde evenmin iets op. De meest logische stap voor Henk, een verwoed foto-amateur, was toen om toestem ming te vragen om met een collega samen zelf iets te mogen maken. En dat mocht. Pling plong Op de afdeling werden diafilms volge schoten en bij dat beeldmateriaal werd vervolgens een tekst geschreven. Die tekst werd ingesproken op een cas sette-band en een stereo-installatie zorgde voor de achtergrondmuziek. Met wat Henk een 'pling-plong bel' noemt, werd op deze geluidsband het moment aangegeven waarop van dia gewisseld moest worden. Het was alle maal wat amateuristisch, maar de eer ste audiovisuele produktie toegesne den op de afdeling Verpakken was een feit. 'Veiligheid, orde en netheid' was de titel en kort daarop stond er alweer een tweede produktie op stapel. "Heerlijk, helder, kwaliteit" droeg die als titel. Bestaande uit een serie van 100 dia's en een verhaal met een 'wij effect'. Henk: "Dat 'wij-effect' slaat op 'wij van de afdeling verpakken'. Deze produktie is gemaakt om meer begrip tussen Produktie Verpakken en de Pro duktie Kwaliteitsdienst te krijgen. Om door meer kennis van eikaars werk elkaar ook beter te kunnen begrijpen. En de bedieningsmensen nog meer kwaliteitsbewust te maken". Video Kort daarna kreeg Henk Arens een video-camera in handen gedrukt, waar mee hij ging experimenteren. En toen begin '84 de gevolgen van de ATV bekend werden, en de geruchten daar over steeds wildere vormen aanna men, kwam Henk met het voorstel om over de overschakeling van 3- naar 4- ploegendienst en het werken op zater dag een video-produktie te maken. Geen eenvoudige opgave, zo blijkt uit Henk z'n woorden: "Het moest een 'open' film worden, per se geen propa gandafilm om het werken in vier ploe gen én op zaterdag aan te prijzen. Ver der speelt bij zoiets mee dat video een typische vorm van eenrichtingsverkeer is. Wat mensen met hun eigen ogen zien, beschouwen ze al snel als iets dat 'waar' is. Door echter alle medewer kers na afloop van de film het verhaal ook nogeens op papier mee te geven, het houden van discussie en een enquête en de manier van presenteren is in het gehele project naar mijn mening toch een tweerichtingsverkeer gebracht." In september '84 werd Henk Arens vrijgesteld van zijn werk als groepsleider om zich geheel te kun nen wijden aan dergelijke projecten. In het kader daarvan volgde hij met succes al heel wat cursussen op het gebied van video. De meest recente video-produktie ("Vijf vingers, héél handig"waarin op overtuigende wijze wordt gewezen op het belang van het dragen van handschoenen in het gehele produktie-proces en waarvoor behalve een film ook een quiz, posters en speciale actie-pennen werden gemaakt) maakt duidelijk dat er heel wat veranderd is sinds de tijd van de 'pling-plong bel'. Henk heeft zelf de 11 smaak van het werken met audio visuele middelen goed te pakken gekregen. Mede door de cursussen is hij een stuk kritischer geworden op zijn eigen werk, maar is hij ook verwend geraakt. Het werken zoals dat nu gebeurt met wat hij noemt 'consumen- ten-apparatuur' ervaart hij als belem merend. Met meer professionele spul len zou hij beter en ook sneller uit de voeten kunnen. Over de snelheid van het werk waar Henk thans mee bezig is, bestaan nogal wat misverstanden. "Dit werk is veeleisender dan de meeste mensen beseffen. Als ik een complete werkdag zit te monteren en ik heb aan het einde van die dag vier minuten kant-en-klaar materiaal, heb ik echt een prima dag achter de rug." Tijdrovend "Om een boodschap op video goed over te brengen vraagt nu eenmaal enorm veel tijd. Alleen al het schrijven van het verhaal bijvoorbeeld. Wat is de boodschap, hoe moet het verhaal lopen, welke beelden toon je daarbij? Dat is een tijdrovend proces. En ook een proces waarmee je bezig bent als je weer thuis bent, het laat je niet los. Zo kijk ik heel geconcentreerd naar de reclame-spots op de televisie. Daar leer je enorm van. In pakweg dertig seconden wordt daar een compleet afgerond verhaal in beeld gebracht. Dat is televisie in optima forma." Thans is Henk Arens (die zichzelf aan duidt als 'videoot') bezig met de voor bereidingen voor een voorlichtingsfilm over de warmtekrachtcentrale. En ook in het kader van de Arbo-wet denkt hij nog heel wat audio-visuele produkties te kunnen maken. Hobby Om alle instructies die nu nog op papier staan over de werking van machines, opstartprocedures, beveili gingen etc. visueel zichtbaar te maken betekent voor jaren werk. Waarbij Henk er naar streeft door middel van creatieve produkties de mensen te kun nen boeien, maar vooral ze wat te kun nen leren. Iets waar hij met veel plezier aan werkt zoals ook blijkt uit zijn gevleugelde woorden: "Hier wordt niet gewerkt, hier wordt een hobby bedreven!" b. i b. i «•0*9 9 9 9 9 9 p.*.' •V bv I.M jP.V.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 11