In het vorige nummer van Vers van 't Vat schreef de heer Lindeman van het Instituut voor Preventieve Ge neeskunde een artikel over lawaaislechthorendheid. Duidelijk werd daarin dat het dragen van gehoorbe schermingsmiddelen in lawaairuimten van het grootste belang is. Lawaai bestrijding: beginnen bij de bron De cabine in de machinekamer van de brouwerij in Den Bosch. is, gegeven de huidige stand van de be sturingstechniek, geprobeerd het la waai omlaag te brengen. De techniek schreed voort en aan de hand van de ervaringen met colonnes I, II en III heeft men bij de bouw van colonne V in Zoeterwoude een bijna optimaal resultaat bereikt voor wat be treft het geluidniveau op de arbeids plaatsen. Met behulp van een Neder lands en een West-Duits akoestisch adviesbureau is een geïntegreerde ge- luidaanpak voor het hele gebouw en de installaties gerealiseerd. Een van de belangrijke elementen daarin is het speciaal voor Heineken ontwikkelde geluidabsorbeerende plafond. Het ge middeld geluidniveau op de arbeids plaatsen is ongeveer 85 dB (A). In de machinekamer van Zoeterwou de is het lawaai teruggebracht. Com pressoren zijn omkast, geluiddempers op stoomketels geplaatst en leidingen akoestisch geïsoleerd. De uit techno logisch oogpunt door whirlpools ver vangen wortcentrifuges in de ziederij hebben als plezierige bijkomend voor deel dat ze minder geluid maken. In die ziederij zijn onder andere ook de wortpompen omkast en stoomredu- ceerventielen van geluidisolerend ma teriaal voorzien. Hoge kosten Het zal duidelijk zijn dat al deze zaken kostbaar zijn. De drempel wat betreft de aanpassingen in de verschillende vestigingen wordt bepaald door de technische mogelijkheden en de hoge kosten voor aanpassingen in de be- Sinds 1973/'74 is binnen Heineken een stuurgroep La waaibestrijding werkzaam. Deze stuurgroep brengt adviezen uit om het lawaai aan de bron zoveel mo gelijk omlaag te brengen Studie Zoals gezegd, werd sinds het begin van de zeventigerjaren (overmatig) lawaai op de werkplek onderwerp van studie. Studies van Heineken Technisch Be heer, waarin mede betrokken werden de ervaringen van buitenlandse brou werijen, resulteerden in 1976/1977 in theoretische en praktische adviezen op het gebied van de geluidhinderbestrij- ding aan verpakkingsinstallaties. Ook in W-Duitsland vonden ontwikkelin gen met betrekking tot de aan de ge luidbron zelf te treffen maatregelen, de zogenaamde primaire maatregelen, plaats. Deze betreffen het terugdrin gen van het lawaai van de installatie zélf. Kan men deze maatregelen niet nemen, dan zijn er de secundaire mo gelijkheden, zoals bijvoorbeeld het af schermen van onderdelen van machi nes. Een en ander heeft geresulteerd in een aantal praktische adviezen van de stuurgroep. Een deel van die advie zen werd uitgeprobeerd op colonne I te Zoeterwoude. De maatregelen be stonden uit: •het plaatsen van een geluidarme cabi ne bij de uitloop van de wasmachines •het overkappen van de inloopbanen van twee vullers •het voorzien van afschermen aan de twee vullers zelf •het boven de vullers aanbrengen van een sterk geluidsabsorberend pla fond Na evaluatie van de proeven bleek dat de bedieningslieden niet graag gebruik maakten van de geluidcabine en dat de maatregelen aan de vullers ten gevolge van de zeer regelmatig voorkomende ingrepen van de bedieningsmensen, niet dat effect sorteerde, dat er op pa pier van verwacht was. Bij colonne II en III is een aantal uit gangspunten toegepast op basis van de ervaringen met colonne I en de voortschrijdende techniek op het ge bied van de geluidhinderbestrijding. Aan de machines werd door Heineken bepaalde eisen t.a.v. het geluidniveau gesteld, de baansnelheden werden verlaagd er werden kunststofketting- banen aangebracht en bij het ontwerp De nieuwe omkasting van de overigens ook nieuwe compressoren in Zoeterwoude. Op de achtergrond de oude compressor en omkasting. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 3