Stichting gaat voorlichting geven Brouwers op de bres voor ver Eind vorig jaar is er op initiatief van de gezamenlijke brouwers, verenigd in het Centraal Brouwerij Kantoor (C.B.K.), een stichting in het leven geroepen die een bijdrage wil leveren aan het terugdringen van het alcoholmisbruik. Alcoholconsumptie per hoofd van de bevolking in liters ad 100% 10 Gedistilleerd Wijn nL. Bier 1955 1960 1965 1970 1975 1980 De laatste jaren is het ge bruik van aleohol aanmer kelijk gestegen. Ook is het misbruik van drank een ver schijnsel geworden dat steeds va ker in de maatschappij wordt aan getroffen. En die maatschappij is dan niet alleen Nederland, want ook in de ons omringende landen is een dergelijke ontwikkeling waarneembaar. V erantwoordeli j kh eid In Nederland zijn overheid en volksvertegenwoordiging sinds enige tijd druk bezig met de bestu dering van de problematiek rond het toegenomen alcoholgebruik. Allerlei maatregelen om excessen tegen te gaan zijn inmiddels voor gesteld: vermindering van het aantal verkooppunten, terugdrin gen van reclame voor alcoholhou dende drank en het verhogen van de accijnzen. Maar niet alleen de overheid en de Tweede Kamer zijn actief op het terrein van alcohol en samenle ving, ook de industrie van alcohol houdende dranken erkent haar ei gen verantwoordelijkheid ten aanzien van de voorlichting rond haar produkten. Die verantwoordelijkheid is een van de uitgangspunten van de in december 1980 door het C.B.K. opgerichte 'Stichting Verant woord Alcoholgebruik van de In dustrie voor Alcoholhoudende Dranken'. Doel In de Stichting zijn, behalve de Nederlandse brouwers, ook an dere producenten en importeurs van alcoholhoudende dranken vertegenwoordigd. De Stichting gaat er vanuit dat haar leden produkten vervaardi gen die een nuttige en traditionele rol in de maatschappij vervullen. De consument wenst deze pro dukten en ze hebben een onmis kenbare sociaal-maatschappelijke functie. De Stichting maakt een duidelijk onderscheid tussen gebruik en misbruik van alcoholhoudende dranken. Immers, het is duidelijk dat alcoholische dranken bij mis bruik schadelijke effecten kunnen hebben. De Stichting vindt nu dat de consumenten moeten worden geïnformeerd over een verant woord gebruik van alcoholhou dende drank en dat men moet worden gewezen op de soms gevaarlijke gevolgen van mis bruik. Daarmee probeert de Stichting haar doel te bereiken: het terugdringen van het misbruik van alcohol. Voorlichting Als belangrijkste instrument daarbij zal voorlichting worden gehanteerd. Daarnaast zullen de leden van de Stichting ook een aantal interne maatregelen ne men. De voorlichting aan consumenten zal in eerste instantie gericht wor den op jeugdigen. De Stichting gaat er daarbij vanuit dat de jeugd moet leren verantwoord met alco hol om te gaan. Voorlichting die specifiek op jongeren wordt ge richt zal ook zijn afstraling hebben De terugval van de gedistilleerdcijfers in 1966,1967 en 1980 is veroorzaakt door extra aankopen in het voorafgaande jaar in verband met prijsverhogingen. Corrigeren we de gedistilleerd- consumptie vóór deze prijs verhogingen, dan bedragen de factoren waarmee de alcohol consumptie in de afgelopen jaren is toegenomen: Bron: Produktschap voor Gedistilleerde Dranken. laatste 25 jaar: 4,1% laatste 20 jaar: 3,4% laatste 15 jaar: 2,2% laatste 10 jaar: 1,6% laatste 5 jaar: 1,08% 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 6