A£sg1i@M <to« Het Water kan den Dorst verdrijven; Maar om uwSmaaken te gerijven, Stoffeer ik t met de Hop en Mout Daar gij u beeteropvertrouu t. dat de heer Gombert als een groot Heine- ken brouwer de geschiedenis in zal gaan." Zoeterwoude, De Hooiberg, 26 septem ber 1977. Na een dienstverband van ruim 33 jaar nam drs. J. Gombert, groepsdi- recteur Heineken Technisch Beheer, af scheid van Heineken. Nadat dr. H. P. Meppelink, directeur concernstafdienst personeelszaken, een groot aantal telegrammen had voorgelezen, nam de heer J. van der Werf, lid van de raad van bestuur, het woord om de scheidende directeur toe te spreken. Gevolg gevend aan de wens heer Gombert niet alleen voor hetgeen deze in de ruim 33 jaar voor het concern had gedaan, maar vooral voor de inten sieve samenwerking en vriendschap in al die jaren. De heer Van der Werf ein digde met de woorden dat de heer Gombert als een groot Heineken brouwer de geschiedenis in zal gaan. Een van de naaste medewerkers van de scheidende directeur, de heer G. H. Ulenberg, chef Documentatie Centrum Techniek, sprak vervolgens de heer Gombert toe. Met de woorden: ,,Alle ogen zijn gericht op Kwatta, maar van daag op u", begon hij zijn toespraak. Op de wikkels van bedoelde chocoladere pen kwamen destijds soldaatjes voor en hiermee wilde de heer Ulenberg de scheidende directeur vergelijken. Even als soldaten, die dikwijls in de voorste linies staan, heeft de heer Gombert ook voortdurend de belangen van de onder- paste technologie werden uitgewisseld, waren de technische conferenties in het buitenland waarvan de heer Gombert de initiatiefnemer was en waarbij de band tussen moederland en buitenland zeer intensief werd aangehaald. Altijd als de heer Gombert kwam, waren de mensen verheugd, men hield lange gesprekken met hem, vaak tot diep in de nacht en hij deelde, waar nodig „injec ties" uit om tot hernieuwd enthousiasme te geraken. Ook had de heer Gombert een goed menselijk contact met de me dewerkers in de bedrijven zowel in Ne derland als daarbuiten. Hij wist van velen wat hun persoonlijke problemen of ge zinsmoeilijkheden waren. De overdracht van enthousiasme, die men tegen woordig motivatie noemt, had de heer Gombert meegekregen van de legenda rische heer Emmens. De heer Gombert was een begenadigd voorzitter van ver- De heer Van der Werf sprak als eerste de scheidende directeur toe. Het gezin Gombert met in zijn midden (vierde van links) jhr. O. A. E. E. L. Wittert van Hoogland, voorzitter van de raad van commissarissen van Heineken N. V. en geheel links de heer Van der Werf. van de heer Gombert zei de heer Van der Werf zijn toespraak kort te zullen hou den, maar hij vond het bij een gelegen heid als deze toch vanzelfsprekend en kele hoogtepunten uit de loopbaan van de brouwer en bioloog Gombert de re vue te laten passeren met hier en daar een persoonlijk tintje. Verheugend vond de heer Van der Werf het, dat de heer Gombert vroegtijdig in zijn opvolging had voorzien en typerend dat hij het juiste moment had uitgezocht om af scheid te nemen. Het juiste moment om dat het jachtseizoen inmiddels is geo pend. De heer Van der Werf bedankte de Ook uit het buitenland was er veel belangstelling neming behartigd en daardoor grote ge bieden voor Heineken en de gehele mout- en brouwindustrie veroverd. Door zijn stelselmatig verdedigen van het kwaliteitsprincipe, heeft de heer Gombert er mede voor gezorgd dat de naam Heineken op vele lippen is geko men. Vanzelfsprekend bracht de heer Ulenberg ook de verbondenheid in en bij de geassocieerde bedrijven in het bui tenland naar voren. Heerlijke bijeen komsten, waarbij veel kennis en toege-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 8