't Koetshuis, acsopeuS. onderdeel van oplcidii seentrum 'De Hoc-geVuurschc' Vrijdag 14 oktober 1977 was voor ons concern een vreug devolle dag. Met de feeste lijke opening van 't Koetshuis door mejuffrouw Ch. L. Hei- neken haar eerste officiële daad werd een belangrijke nieuwe stap gezet op de reeds jaren geleden inge slagen weg van opleiding en vorming binnen onze onder neming. Of, zoals drs. G. van Schaik, lid van de raad van bestuur, aan het einde van zijn toespraak het samenvat te: ,,De Heineken organisatie wil opleiding en vorming een meer centrale plaats gaan la ten innemen in het functio neren van de onderneming, niet als een activiteit óm de activiteit, maar als een we zenlijk bestanddeel van het zorgen voor de toekomst. De toekomst van onszelf en van de volgende generatie Hei neken medewerkers". Op weg van Kasteel De Hooge Vuursche naar 't Koetshuis. Mej. Heineken met rechts van haar op de foto burgemeester Miedema. De opening werd bijgewoond door een groot aantal geno digden, onder wie de burge meester van Baarn, mr. J. P. Miedema, wethouder J. Le Heux en de heer J. L. Rijstenbil, chef algemene za ken. De heer P. Kranenberg, di recteur algemene zaken, ver welkomde de gasten en sprak een bijzonder woord van dank aan het adres van allen, die aan de totstandkoming en inrichting van 't Koetshuis op enigerlei wijze hebben bijge dragen. In zijn toespraak ging de heer Van Schaik nader in op de vraag: Waarom een oplei dingscentrum? „...aanleiding tot dit opleidingscentrum is de veranderende samenle ving en de continuïteit van de onderneming in zo'n veran derende samenleving," was het duidelijke antwoord van het lid van de raad van be stuur. Alvorens in het kort de activi teiten, die in het opleidings centrum ontplooid zullen worden, te beschrijven, illus treerde de heer Van Schaik met enkele gegevens dat door ons concern reeds jaren bijzonder veel wordt gedaan op het gebied van opleidin gen. Mej. Heineken: Hier mede ver klaar ik 't Koetshuis voor ge opend. Wat de komende activiteiten betreft, in de sector commer ciële opleidingen worden dit jaar 27 cursussen gegeven. Deze opleidingen zijn voornamelijk gericht op de verschillende verkoopgroe- pen, met vaktechnische opleidingen en vaardigheids trainingen. Naast de vaste programma's worden hier ook „op maat gesneden" cursussen verzorgd. In de sector technische opleidingen vindt onder an dere de opleiding plaats voor leidinggevende functionaris sen in de binnenlandse vesti gingen, alsmede opleidingen van andere medewerkers uit de technische sector. De afdeling administratieve opleidingen volgt de methode waarbij aan de hand van in tegrale opleidingsplannen voor elke in aanmerking ko mende employé individuele opleidingsplannen worden gemaakt. Meestal worden hier externe bureaus inge schakeld. De afdeling management de velopment ontwikkelt enerzijds interne activiteiten en onderhoudt anderzijds contacten met management opleidingsinstituten en busi ness schools. Ook hier staat een aantal, 12, vrij lange cur sussen op het programma. Aan het slot van zijn toe spraak richtte de heer Van Schaik zich tot mejuffrouw Heineken met het verzoek het nieuwe opleidingscentrum officieel in gebruik te stellen. Na de openingshandeling, waarmee de „scholing van de Heineken gemeenschap" werd ingeluid, verklaarde mejuffrouw Heineken 't Koetshuis voor geopend. Op de vier in de zaal opgestelde monitoren verschenen ver volgens enkele beelden van 't Koetshuis.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 3