-JÊ 3 -if V.l.n.r.: Frits Bokma. Julius Heins, Coert Bokma. Jan Karei Siemens. Wim Siemens en Piet Bokma tot de enkels in het slik. Bokma-groep ging wadlopen Ruim een half jaar geleden maakte men plannen om met een groep van Bokma te gaan wad lopen. Het spreekt vanzelf, dat zoiets alleen in de zomer kan plaatsvinden en dan nog het liefst onder goede weersomstandighe den. De precieze tijd om te gaan lopen, hangt uiteraard af van de getijden. De wadlopers beginnen de tocht met vallend water en met opkomend water moet men het beoogde doel hebben bereikt. Welnu, de 20e augustus 's mor gens om half zeven werd aan al deze voorwaarden voldaan, be halve het goede weer. Het was koud én mistig, maar er stond geen wind. De Bokma groep be stond aanvankelijk uit negen man. Er zijn blijkbaar echter altijd weer wekkers in deze wereld die het niet doen en zo vielen er meteen al drie man af. Het doel van de tocht was om van Holwerd naar Ameland te lopen onder lei ding van een ervaren gids, die de gehele tocht door met behulp van een walkie-talkie verbinding heeft met de kust. De belang stelling voor zo'n wadlooptocht is erg groot. Naar schatting waren er zeker zo'n 600 deelnemers, van wie een derde deel vrouwen, die aan de tocht meededen. Men liep in groepen van zestig perso nen. Allen droegen basketbal schoenen, omdat men op lage schoenen de kans loopt een schoen in het zuigende slik te verliezen. De wadloop-kleding bestaat verder uit geitewollen sokken, een korte broek en al naar gelang het weer een T-shirt met of zonder trui. Bovendien dient men droge kleding, verpakt in plastic zakken, mee te nemen om bij aankomst weer in droge kleren rond te kunnen lopen. Al vanaf de eerste minuut zakt men tot de enkels in de blubber weg. Dit blijft tot Ameland toe het ge val, behalve bij het „nemen" van een paar zandbanken. Bij het doorwaden van geulen loopt de wadloper tot boven het middel door het zeewater te waden, daarbij goed oppassend niet uit te glijden en geheel in het koude water te verdwijnen. Soms moest men hele stukken tot de knieën in het slik wegzakkend, afleggen. Over de wal was het nog twee uur lopen naar de boot, die de 34 hele groep weer naar Holwerd terug zou brengen. Mocht er te zijner tijd op andere vestigingen eveneens belangstelling bestaan om het volgende seizoen te gaan wadlopen, dan kan er wellicht een grotere groep geformeerd worden. In dat geval gaarne con tact opnemen met de heer J. Heins of de heer B. W. Siemens, telefoon: 05100-26344. Jaarlijkse Bokma Dat de thuisblijvers weer eens een keer ongelijk hadden, is wel dubbel en dwars bewezen tijdens de 23e personeelsdag van Bok ma B.V. Twee bussen vertrokken 's mor gens om acht uur vanaf het be drijf richting Emmen. Na een prachtige tocht dwars door Drenthe was het eerste doel de dierentuin in Emmen. Het was prachtig weer en de twee uur dat men de tijd kreeg alles te bekijken, werden dan ook ruim schoots benut. Vooral de pin- guins, de zeehonden, de tro pische vogels en de apen ston den in de belangstelling. Om twaalf uur verzamelde het gezel schap zich in het paviljoen, waar men lunchte. Vervolgens ging de reis naar Slagharen, het grootste zogeheten pretpark van Neder land. Er was te veel om op te noemen, zoals draaimolens, achtbanen, stoeltjesliften, bots autootjes, lachspiegels, water orgels enzovoort, die natuurlijk allemaal uitgeprobeerd moesten worden. Tegen half vijf stapte, men weer in de bussen en ging de reis via Dedemsvaart, Hooge- veen en Beilen verder naar Gie ten met als einddoel hotel Braams. De Bokma groep vlijde zich al daar in de zitkuil, waar met be hulp van een voortreffelijk spelende organist de stemming er weldra helemaal in kwam. Tegen zeven uur verdween het hele gezelschap naar binnen, waar in een aparte zaal een goed verzorgd diner stond te wachten. Ook de organist werd met ver eende krachten met orgel en al naar binnen gehaald, zodat de goede stemming gehand haafd bleef. Toen eenmaal het eerste paar de dansvloer opging, namelijk de heer Van Hulsen en echtgenote, was niemand meer te houden. Uiteindelijk aan vaardde men tegen tien uur de terugreis naar Leeuwarden en kon een ieder op een goed geor ganiseerde en geslaagde perso neelsdag terugkijken. Plannen voor de 24e personeelsdag wor den alweer uitgewerkt. personeelsdag al wat visserslatijn werd ge sproken. Op deze avond werd de heer A. van Engeland gefelici teerd met zijn behaalde konings titel van de Bossche verenigin gen. Later werd er onder de feestvierders nog een tombola gehouden, waarmee erg mooie prijzen verdiend werden. Nieuw bestuur personeels vereniging Amsterdam In de Algemene ledenvergade ring van de Personeelsvereniging Heineken Amsterdam, die ge houden is op donderdag 29 sep tember 1977 is door de leden een nieuw bestuur gekozen, dat als volgt is samengesteld: Voorzit ter, E. J. van Brunschot, secretaris, A. G. M. de Wit, penningmeester, A. Bogaard, commissaris, P. J. A. van den Berg, commissaris, H. A. Joosse. V.l.n.r. het bestuur van de Bossche visvereniging: de heren W. Leeu- wis, J. Kuipers, J. Kersens, mevrouw Baks, de heren P. Baks en H. Fleuren. Bossche visvereniging bestaat 20 jaar De Heineken visvereniging 's-Hertogenbosch herdacht op zaterdag 20 september haar 20- jarig bestaan. Een saillant feit hierbij is, dat de heer Piet Baks tevens 20 jaar penningmeester van de vereniging is. Hoewel hij reeds twee jaar is gepensio neerd, blijft hij nog steeds een enthousiast bestuurslid. Een re den te meer om hem en zijn vrouw op dit jubileum eens goed in de bloemetjes te zetten. De feestdag werd geopend met een viswedstrijd tegen de vereniging De Bartjes uit Den Bosch. Op de receptie, later in de kantine van de brouwerij, kwamen vele zus terverenigingen hun felicitaties overbrengen aan het bestuur, 's Avonds was er een zeer ge slaagde feestavond waarop nog- Flet Bokma-gezeischap in de zitkuil Voetbalvereniging Den Bosch vierde 20-jarig be staan De Heineken voetbalvereniging 's-Hertogenbosch vierde op za terdag 17 september haar 20- jarig jubileum. De festiviteiten in het kader van dit jubileum be gonnen 's middags om twee uur met twee voetbalwedstrijden. De eerste werd gespeeld tussen het oude veteranenteam en het jonge veteranenteam van de vereni ging. De aftrap van deze wedstrijd werd verricht door de heer W. Wisse, oud- en erevoorzitter van de vereniging. De jonge veteranen wonnen deze wedstrijd op het nippertje met 2—3. Vervolgens speelde een combinatie-elftal tegen de voet balvereniging Hertogstad. Deze wedstrijd won het Heineken team met 2—0. Op de receptie 's avonds gaven alle zusterver enigingen acte de présence. Het bestuur werd bedacht met enkele herinneringstrofeeën, leren bal len en een Achterhoekse krentenwegge. Na de receptie begon een gezellige feestavond. Erevoorzitter Wisse kreeg hier een herinneringsbokaal aange boden door het bestuur. Hij stelde deze beker echter be schikbaar met als doel jaarlijks een toernooi te organiseren met als inzet deze Wim Wisse wissel bokaal. Dit gebaar werd door de vereniging met een groots ap plaus toegejuicht.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 34