2§W J. Agthoven nis om, naar hij zei, wat (vlijtige) liesjes uit zijn gedistilleerd- kruidentuin te plukken, daarbij de cacteeën vermijdend. Uit gebreid vertelde hij over zijn loopbaan in de afgelopen veertig jaar met als een van de ingrijpendste gebeurtenissen het overgaan van Hulstkamp op 1 januari 1973 naar het Heineken concern. De receptie duurde hierna nog geruime tijd voort. In lange rijen stond men op zijn beurt te wachten om de jubilaris en zijn familie geluk te wensen. Daarna bleven de bezoekers nog lang bijeen om in de gezellige sfeer met elkaar nog een glaasje te drinken en een woordje te wisselen. De heer Kappelle heeft zojuist twee afbeeldingen van de stad Rotter dam overhandigd aan de heer Hoogeweegen ter gelegenheid van diens 40-jarig jubileum. Het feit, dat de jubilaris 32 jaar lang zelf alle jubilarissen uit zijn bedrijf heeft toegesproken, achtte de heer Kappelle kenmer kend voor hem. Verder somde de heer Kappelle de vele goede eigenschappen van de heer Hoogeweegen op, waardoor deze de afgelopen veertig jaar een grote vriendenkring heeft opgebouwd. Ten slotte overhandigde hij hem als geschenk twee afbeeldingen van de stad Rotterdam. Burgemeester van Rotterdam, de heer A. A. van der Louw, wilde de jubilaris namens zijn stad zijn erkentelijkheid betui gen. Hij dankte de heer Hoogeweegen voor alles wat hij altijd voor Rotterdam heeft gedaan en overhandigde hem de Wolfert van Borselen penning, die alleen wordt toegekend aan perso nen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Rotterdam. „Omdat er een grote mate van samenwerking tussen ons be staat, bied ik je het cadeau van onze afdeling aan," aldus de volgende spreker de heer K. A. Warmenhoven van de stafdienst public relations. Dit cadeau, een fontein, kwam vol gens de heer Warmenhoven duidelijk overeen met de sprankelende geest van de jubilaris. Onaangekondigd kwam toen de heer B. In 't Hout naar voren, die de heer Hoogeweegen namens de Sportclub 25 voor zijn inspanningen ten behoeve van de sport in Rotterdam bedank te. Namens de familie sprak de heer C. W. Blokland de jubilaris nog enige woorden toe. Als laatste spreker kwam de heer R. Prins van de verzetsgroep ,,de Sobats" aan het woord. Tenslotte voegde de jubilaris zelf nog het een en ander aan al deze toespraken toe. Hij ging hiervoor terug in de geschiede- zich aangetrokken voelden tot een be zoek. De hele stand was aangekleed met dis plays van onze produkten, gecombi neerd met een versiering van weelderige planten. Ontwerper G. Dorant en de bouwers B. Brand van ateliers J. Luhlf en J. Koster van de afdeling reclame-servi ce konden er dan ook met recht trots op zijn. Er werd 1500 meter flaneldoek in de tentvormige constructie gebruikt. De to tale oppervlakte van de stand besloeg maar liefst een kleine 600 m2 en er is ter plaatse anderhalve week hard gewerkt om de stand op tijd op te leveren. Tegenover de muziektent was Wijnhan del Reuchlin B V. in een aparte stand vertegenwoordigd. Ook hier kwamen vele bezoekers een kijkje nemen en vaak ook een bestelling plaatsen. De Slijters vakbeurs beslaat steeds meer ruimte. Dit jaar was (met een oppervlakte van tien duizend vierkante meter bruto) een ab solute topper: een toename in ruimte van dertig procent ten opzichte van 1976. Het aantal deelnemers bleef ongeveer hetzelfde. De heer Agthoven herdacht op 20 sep tember jl. in huise lijke kring zijn 40- jarig jubileum. Voor de tiende maal werd in de Amstel- hal van het Amsterdamse RAI-complex de Nationale Slijtersvakbeurs gehouden. Over beide dagen, zondag 4 en maandag 5 september werden ruim 5.000 bezoekers geteld. Rotterdam - Het 40-jarig jubileum van de heer J. Agthoven werd op 20 september jl. in huiselijke kring gevierd. De heer Agthoven heeft om ge zondheidsredenen onze vestiging aan de Ca- landstraat namelijk reeds enige tijd geleden moe ten verlaten. De heer J. Zellenrath, directeur Reuchlin, sprak de jubilaris toe, waarbij tevens de heren J. Baks en J. Buizer van Reuchlin en de heer J D. van Werven van de personeel- dienst Gedistilleerd en Wijn aanwezig waren. De heer Zellen rath haalde in zijn toespraak veel herinneringen op uit het arbeidzame leven van de heer Agthoven. Nadat de heer Zel lenrath hem voor al zijn werk uit het verleden bedankt had, speldde hij de heer Agthoven het bij dit jubileum behorende ereteken op. Tevens ontving de heer Agthoven de bekende envelop met inhoud. Namens zijn collega's werd hem een doos wijn overhandigd. Ons concern presenteerde de ver schillende produkten in een zeer in het oog lopende stand. Boven alle andere stands uit stak een van rood flaneldoek vervaardigde "muziektent", die ons the ma voor deze beurs „Het assortiment waar muziek in zit" in beeld bracht. Centraal in de stand opgesteld stond een podium met daarop de Romances, een uit vier musici bestaand orkestje, dat sfeervolle klanken over de bezoekers uitstrooide. De muziektent straalde een gezellige sfeer uit, zodat vele afnemers

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 32