G. Struiksma Afscheid M. de Graaf Aandachtig luisteren de zilveren jubilaris en zijn vrouw naar een van de vele sprekers Amsterdam Weken tevoren werd er in de wan delgangen al over gesproken: ,,Op 1 september is „Struik" 25 jaar bij de brouwerij!" Geen wonder ook want Gerben Struiksma, zoals hij volledig heet, is een man die iedereen kent. In de Raadskamer van de brouwerij aan de Mauritskade wer den de heer en mevrouw Struiksma op deze dag ontvangen door ir. W. Kool, produktieleider van Amsterdam II en de heren P. E. Jansen, chef plaatselijke personeeldienst, K. A. Warmenhoven van de stafdienst public relations, H. A. Hesse, chef interne dienst, W. Both, wachtchef belading, F. Kristel, namens het jubileumfonds en F. L. M. van Scherpenseel en mevrouw S. van Kooten-Pinke van de personeeldienst. Zelfs nu al, vóór aanvang van de receptie, bleek de enorme be kendheid van de heer Struiksma: een Spanjaard belde op en zei dat hij tot zijn grote spijt verhinderd was, omdat hij nacht dienst had. Daarna begaf het gezelschap zich naar de Gijsbreghtkelder waar de toch zeer omvangrijke ruimte onvoldoende bleek voor alle belangstellenden. Ook het gastenboek kon de stroom niet verwerken: met 283 handtekeningen was het vol. De heer Kool opende de rij van acht sprekers. Hij sprak na mens de bedrijfsleider, ir. R. W. Welmers, die wegens vakantie verhinderd was. In zijn toespraak besprak de heer Kool de carrière van de heer Struiksma. In 1952 in dienst gekomen als portier werd hij korte tijd later overgeplaatst naar de loonad ministratie. In deze tijd heeft hij ook de B.Z.B. opgezet. Vanaf 1957 was hij chef van de Gijsbreghtkelder waar hij het record op zijn naam had staan van degene die de snelste rondleiding door het bedrijf kon maken. Sinds 1962 is hij werkzaam als opleidingsfunctionaris, eerst op de vestiging aan de Maurits kade, later voor beide Amsterdamse brouwerijen. Bij het over handigen van de gouden speld, de envelop met inhoud en een brief van de heer Welmers, zei de heer Kool dat „dit eigenlijk in het niet valt bij alles wat je voor het brouwerijgebeuren hebt gedaan". 30 Hierna kwam de heer Jansen, chef van de jubilaris, aan het woord. „Eigenlijk is die 25 jaar in dienst niet zo belangrijk. De reden is de waardering, dat is de waarde van dit jubileum", aldus de heer Jansen. In zijn toespraak betrok hij ook zeer terecht mevrouw Struiksma. Haar rol op de tweede plaats wilde hij sterk benadrukken in verband met alle activiteiten van haar man buiten diens functiebeschrijving. Namens het personeel overhandigde de heer Jansen enige cadeaus: sierstenen voor de tuin bij de caravan, een kachel voor in de caravan, een wekkerradio en een envelop met in houd. Mevrouw Struiksma kreeg een vaas met bloemen. De heer G. de Korte, chef bouwkundige werkplaats, kreeg daarna het woord. Hij sprak namens de B.Z.B., een zoals hij zei „prachtige groep mensen die, mede dankzij de inzet van „Struik", altijd klaarstaan en gewoon doen zonder verder commentaar". Vervolgens sprak de heer Warmenhoven. Hij wilde breken met de traditie „Over de jubilaris niets dan goeds". Aan de periode dat de heer Warmenhoven de leiding van de Gijsbreghtkelder van de heer Struiksma overnam, had hij veel herinneringen. De heer Struiksma kreeg de toezegging dat hij een Bieratlas, die nog moet worden uitgegeven, zou krijgen, „waar alles in staat zoals het werkelijk is en niet zoals jij het altijd vertelde". Juffrouw J. G. Kossen, telefoniste, die namens de kadergroep van de EHBO sprak, bedankte de heer Struiksma voor de vele lessen. Ook sprak zij haar respect uit voor mevrouw Struiksma en de kinderen die door het grote enthousiasme van deze „heel bijzondere instructeur" nog wel eens moesten wachten. Hoewel „Struiksma nooit om een woord verlegen zit", drukte juffrouw Kossen haar dankbaarheid uit door hem, namens de EHBO-ers, de dikke Van Dale te overhandigen. De heer A. J. van Rheenen bood namens de kegelclub, met enige toepasselijke woorden, een cadeau aan in de vorm van een handige haspel met elektriciteitsdraad. De heer H. Duyts van de Bescherming Bevolking noemde de heer Struiksma een groot voorvechter óók voor de Am sterdamse B.B., en sprak zijn waardering uit voor het vele vrijwillig verrichte werk. Hij overhandigde een zilveren penning („Als wij een gouden legpenning hadden gehad, dan zou je die hebben gekregen"), met de inscriptie: „G. Struiksma, 1 9/77 uit waardering". De heer J. W. Stassen van de Koninklijke Nederlandse Vere niging voor de EHBO bood de Dr. C. B. Tilanus jr. onder scheiding aan. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan die EHBO-ers die zich in het bijzonder verdienstelijk hebben ge maakt. De heer Stassen vroeg mevrouw Struiksma de speld op te prikken „als teken dat zij volledig achter het werk van haar man heeft gestaan". In zijn dankwoord reageerde de heer Struiksma op al hetgeen de sprekers hadden gezegd. Struiksma eigen, had hij ook de manier van feliciteren goed geregeld: voor de heren een kunsthand „want ik moet er nog mee op vakantie" en voor de dames haalde hij een citaat aan van Cicero: „Een kus is gelijk de punt achter een zin die wordt uitgesproken"Dames, zet alleen die punt maar!" De jubilaris sloot de receptie op zijn eigen bekende manier af. Hij zei tegen de toen nog aanwezigen: „Ik heb gehoord dat over drie minuten de Gijsbreghtkelder onder water wordt ge zet, dus..." Bunnik De heer M. de Graaf heeft op maandag 19 septem ber officieel afscheid genomen van Vrumona. Op deze dag werd de heer De Graaf samen met zijn echtgenote ontvangen door mr. J. Siertsema, groepsdirecteur frisdranken en ir. L. A. C. Rottier, bedrijfsleider. Tevens waren hierbij aanwezig me vrouw A. L. M. Havekes, telefoniste, en de heren J. Vervoorn, chef intern transport en chef van de heer De Graaf, L. M. Schoutendorp, wachtchef intern transport, M. A. G. van der Linden en C. A. van Schaik, twee collega's en leden van de ondernemingsraad en H. Pepping en C. G. E. M. van der Zalm van de plaatselijke personeelsdienst. De heer Siertsema benadrukte in zijn welkomstwoord vooral, dat de heer De Graaf de eerste werknemer van het concern is, die gebruik maakt van de overbruggingsregeling voor 64- jarigen. De heer Rottier noemde de heer De Graaf een uitzon derlijk gelukkig man door in goede gezondheid op 64-jarige leeftijd zelf te kunnen bepalen de actieve loopbaan te beëin digen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 30