Nieuwe mogelijkheden voor Heineken in Ierland Petje op van Heineken 'Mister Heineken' uit Togo Een plechtig moment: de heren M. C. Long (links), A. H. Heineken en W. J. McDonogh ondertekenen het contract. De heer J. van der Werf (links), drs. A. A. Vellekoop en mr. H. P. Helleman, respectievelijk voorzitter divisie internationaal, marketing manager bier internationaal en medewerker concern stafdienst juridische zaken, kijken belangstellend toe. Op 23 september jl. is met James J. Murphy Co. Ltd. een principe-akkoord getekend voor het in licentie brouwen van Heineken bier in de Ierse Republiek. De ondertekening vond plaats in het kantoor van de heer A. H. Heineken in Amsterdam. Murphy werd vertegen woordigd door de president-commissa ris, de heer W. J. McDonogh en de alge meen directeur de heer M. C. Long. De weg is nu geëffend voor een geza menlijke uitwerking van de plannen om te komen tot de introductie van Heine ken bier in Ierland. Verwacht wordt dat het project volgend jaar gerealiseerd is. In Ierland worden drie soorten bier ge dronken, namelijk het traditionele Stout, Ale, dat van Engelse oorsprong is en het (bij ons zo populaire) Pilsener bier ofwel Lager zoals het in de Angelsaksische landen genoemd wordt. Het Lager is een vrij nieuw produkt, dat vooral door de jongeren gedronken wordt en waarvan de verwachting is dat de consumptie verder zal stijgen. De leren drinken per jaar ongeveer 130 liter per hoofd van de bevolking, waarmee zij op de Europese ranglijst de derde plaats innemen. Van de honderd glazen bier zijn er ongeveer zestig van het type Stout, dertig Ale en tien Lager. De bierconsumptie vindt voornamelijk in de pubs plaats. Na Guinness is Murphy de tweede brouwerij van Ierland. Het bedrijf is gevestigd in Cork in het zuid westen van Ierland. Cork is de tweede stad van de Republiek, met een inwo nertal van ongeveer 90.000. Murphy groeit sterk en heeft twee zeer succesvolle jaren achter de rug. Op jaarbasis bedraagt de totale produktie ongeveer 170.000 hl, voornamelijk Stout. Men streeft ernaar een volledig drankenassortiment te verkopen. 28 Onlangs is een nieuw Ale-merk geïn troduceerd. Om het bierassortiment compleet te maken, wil men nu een La ger toevoegen; Heineken als internatio naal merk biedt daarvoor interessante mogelijkheden. Naast bier importeert men tevens wijn en Murphy produceert ook gedistilleerd en frisdranken. Het bedrijf heeft een enerverende perio de achter de rug. In het begin van de jaren zeventig maakte de brouwerij een moeilijke tijd door. Maar onder de bezie lende leiding van Philip Meagher, mo menteel commercieel directeur, heeft men ongeveer 1.200 pub-eigenaren en de overheid bereid gevonden het bedrijf te kopen en het nodige nieuwe kapitaal te verschaffen. De kwaliteit van het ma nagement werd sterk verbeterd en onder leiding van de nieuw aangetrokken al gemeen directeur Michael Long werd het verlies van 1,2 miljoen reeds na een jaar omgezet in een winst voor belasting en afschrijving van ongeveer ƒ500.000. Vorig jaar is de winst meer dan verdrie voudigd. Het overheidsbelang is in 1976 uitge kocht. Voor het verkrijgen van nieuw kapitaal, nodig om de verdere groei van het bedrijf te financieren is het aande lenkapitaal vergroot door een zeer suc cesvolle emissie. Murphy bevindt zich momenteel in een goede uitgangspositie voor verdere groei. Het Murphy management is met recht optimistisch over de toekomst van het bedrijf, temeer daar het kan rekenen op de goodwill van de belangrijkste pub-eigenaren, die aandeelhouder van de brouwerij zijn. De verwachtingen voor de toekomst van Heineken bier zijn hoog gespannen, mede door de goede repu tatie die dit merk reeds in Ierland heeft. Onder de grote groep mensen die on langs de supermarkt van de Canadese troepen in Lahr (Duitsland) verliet, be vonden er zich precies 975 die een Hei neken Bermuda-petje ophadden, of op zijn minst bij zich droegen. Dat kwam niet door een plotselinge om mezwaai van de inwoners van Lahr naar een mode van de Bermuda's, maar door een initiatief dat de firma Milbrands heeft genomen in samenwerking met de manager van het levensmiddelenbedrijf Tom La Forte. De campagne hield in dat iedereen bij aankoop van een krat Heineken bier te vens de trotse bezitter werd van zo'n fraai hoofddeksel. Verder kon men gratis bier krijgen en in de loterij vielen prijzen als Heineken T-shirts en jackjes. Het resultaat, de verkoop van 975 kratten bier in vier dagen, mag overwel digend genoemd worden. Op de foto ziet u de heren Dick Ryalls en Chris Brusca van Milbrands samen met Tom La Forte en zijn vrouw. In Togo (West-Afrika) worden onze be langen behartigd door Mr. Folly Wowoe- zi Komlavi. Hij rijdt rond in een Renaultje, waarop hij reclame maakt voor ons bier en wordt dan ook alom aangesproken met 'Mister Heineken'.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 28