C. J. J. van Rijsinge: Je moet je werk kunnen loslaten Pensioen in Zicht heten de bij eenkomsten die vanaf 1967 in diverse vormingsinstituten in Nederland wor den gehouden voor de oudere werk nemers. Ook Heineken stelt zijn aan komende gepensioneerden in de ge legenheid aan deze bijeenkomsten deel te nemen. Wanneer een van on ze werknemers de leeftijd van 63 jaar heeft bereikt, wordt hij of zij door een medewerker van personeelszaken benaderd en uitgenodigd samen met zijn of haar echtgeno(o)t(e) aan de conferentie Pensioen in Zicht deel te nemen. Deze conferentie duurt van maandag tot en met vrijdag en wordt door het bedrijf betaald. Ook hoeft de werknemer er geen vakantiedagen voor op te nemen. Toch maakt hoog uit de helft gebruik van deze unieke gelegenheid om zich samen met an deren onder deskundige begeleiding op deze nieuwe levensfase voor te bereiden. Wij gingen daarom eens praten met een aantal mensen die ons wat meer konden vertellen over de conferentie Pensioen in Zicht en over de problematiek van gepensio neerden. Over het laatste spraken we met de schrijfster en publiciste Har- riët Freezer, dié in verschillende be drijven een middag over het pensioen komt praten. Hermien Keuning, vor mingsleidster in het vormingsinstituut De Haaf, vertelde ons wat er in zo'n week Pensioen in Zicht op De Haaf allemaal gebeurt en gedaan wordt. Tenslotte spraken we met een oud medewerker van Heineken, de heer C. J. J. van Rijsinge, die nu ruim anderhalfjaar met pensioen is en ons zijn indrukken over de conferentie Pensioen in Zicht vertelde. allerlei vragen van praktische aard wor den dan beantwoord. Een ander onderdeel, dat een belangrijk deel van de cursus vormt, is vrijetijdsbe steding. „We dragen ideeën aan over de wijze waarop men zijn vrije tijd na het pensioen door kan brengen. Zo nemen we de groep op een ochtend mee naar het dorpshuis van Bergen en laten hen daar kennis maken met pottenbakken, weven en andere creatieve uitingsvor men. Ook gaan we met de hele groep trimmen in de duinen als het goed weer is. Dit is echter per vormingscentrum verschillend, want zo weet ik dat andere centra hun groep bijvoorbeeld meene men naar een museum, terwijl weer an deren de natuur intrekken of een avond gaan kegelen." Het derde onderdeel van de conferentie is toegespitst op de vraag: Wat verandert er met het ouder worden in je eigen privé-situatie? Deze vraag heeft be trekking op de relatie man-vrouw, oude ren ten opzichte van hun kinderen en ten opzichte van de jeugd. In dat kader vindt dan ook een gesprek plaats tussen de groepsleden en jongeren van de Wereldwinkel Bergen. Men discussieert over de wijze waarop oudere mensen in deze samenleving behandeld worden. Vechtlust „We proberen de mensen er zoveel mo gelijk van te overtuigen dat ze een nieu we periode in hun leven beginnen. Ze moeten het pensioen eigenlijk meer als een uitdaging zien, waar je wat van kan maken. De meeste mensen hebben het idee als ze met pensioen gaan, dat ze hun leven gehad hebben, dat ze nu al leen nog maar een restje van de koek krijgen en dat het dan is afgelopen. De ervaring leert echter dat als iemand eenmaal zonder kleerscheuren de 65 heeft gehaald, hij heel vaak nog zo'n jaar of twintig voor de boeg heeft. Het vierde hoofdthema van de confe rentie-week vloeit eigenlijk een beetje uit punt drie voort. Het is namelijk de positie van de ouderen in het algemeen, in de maatschappij, hoe worden bijvoorbeeld oudere werknemers in een bedrijf be handeld? „We proberen de deelnemers aan de week ook weer een beetje vecht lust bij te brengen. Als ze vinden dat de ouderen over het algemeen slecht wor den behandeld, dan zeggen wij neem je dat dan? Vaak word je ook niet meer gehoord die laatste jaren dat je nog werkt. En als je dan eenmaal gepensio neerd bent, dan mag je als oudere alleen nog maar kaarten of sjoelen, maar bij voorbeeld een talencursus die een beet je is afgestemd op de oudere mens vind je niet. Als we over dit soort onderwer pen praten, komen al gauw de vragen en angsten naar voren. Veel mensen zijn ook bang voor aftakeling en vereenza ming." Herkenning "Toch steunt het de deelnemers aan de conferentie Pensioen in Zicht enorm met mensen te kunnen praten die exact in dezelfde situatie zitten. Zo is het voor veel vrouwen heerlijk nu eens met ande re vrouwen te kunnen praten wier kin deren ook de deur uit zijn en die het daar ook best moeilijk mee hebben. Men her kent zijn eigen situatie in die van de an der." De sfeer tijdens de conferentie is dan ook buitengewoon goed. ,,Het grappige is dat de deelnemers elkaar binnen tien minuten al hebben ingeschat op baan en inkomen. Die verschillen zijn echter zo verdwenen, omdat ze ongeacht hun status allemaal voor dezelfde problemen staan, 's Avonds schuift iedereen gezel lig bij elkaar met een biertje of een bor reltje en de mensen zitten dan vaak tot laat met elkaar te kletsen. Dat onderlinge contact is ook één van de wezenlijke as pecten die deze week zo tot een succes maken. Het contact met lotgenoten sa men met een af te werken programma, waardoor ze worden gedwongen over een situatie na te denken, die er nog niet is. Het grootste compliment voor onze conferentie maakte een echtpaar, dat bij het naar huis gaan op vrijdagmiddag tegen ons zei: Toen we hier kwamen, dachten we dat we aan het eind stonden, nu weten we dat we weer aan een begin staan!" De heer C. J. J. van.Rijsinge (66) stond niet bepaald te springen om naar de conferentie Pensioen in Zicht te gaan. „Zelfs op weg naar kasteel Oud-Poel geest, waar we de conferentie zouden bijwonen, twijfelde ik nog, of ik er wel goed aan gedaan had hieraan deel te nemen. Het was m'n vrouw, die zo dap per was geweest om te zeggen: Daar moeten we wèl naartoe gaan. Wie weet wat voor nieuwe dingen je hoort, per slot van rekening beginnen we ook een nieuw leven De heer Van Rijsinge was voor zijn pensionering gedurende 23 jaar werkzaam bij Heineken. Zijn laatste functie was horeca-consulent voor het gewest Rotterdam. Op aandringen van zijn vrouw stapte hij die maandagmorgen, met lood in zijn schoenen, het conferentie-centrum bin nen. „Ik dacht ook, omdat er steeds van de cursus Pensioen in Zicht werd ge sproken, ze willen ons weer op school hebben! Het lijkt echter helemaal niet op een school of cursus. Het was gewoon een heel gezellige week, waar je zelf echter wel voor honderd procent aan mee moet werken. Het is ook bepaald geen vakantie! Het zijn behoorlijk zware dagen, die echter voorbij vliegen, omdat ze zo leuk zijn. Dadelijk na de ontvangst in het kasteel waren we onze schroom al kwijt. Je werd zo fantastisch opgevan- In groepjes discussieert men over de nieuwe periode die aile deelnemers aan de conferentie Pensioen in Zicht te wachten staat. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 15