zou kunnen spreken, maar omdat uw beheersing van de Franse taal legenda risch is in het bedrijf, hetgeen onge twijfeld heeft bijgedragen tot de uit stekende resultaten van uw werk zaamheden in vele Franssprekende lan den in de wereld. Namens het bedrijf zeg ik u nogmaals hartelijk dank voor uw bij zondere verdiensten voor onze onder neming". De heer D. Leeuwenburg, chef afdeling buitenland Centrale Techniek, kondigde aan wat nader te willen ingaan op de persoonlijkheid van de heer Tijssens en hem in dat kader te willen toespreken. Dit zeggende nam hij plaats achter een tweede spreekgestoelte, waarbij zijn hoofd door een houten lijst werd „om kaderd". Nadat hij een beeld had ge schetst van de geheel eigen stijl van le ven en werken van de heer Tijssens, be lichtte hij diens neiging tot gedegen on derzoek der dingen in het vak van zijn liefde, de techniek. Eén ding mocht die middag als vaststaand worden ge noemd: ,,U heet niet alleen ingenieur, u heeft ook overduidelijk aangetoond in genieur te zijn: Vernufteling Tijssens. Technisch vernuft bezit u in hoge mate. U heeft er in die 31 jaar bij Heineken een De heer Leeuwenburg achter zijn speciale ka(the)der. veelvuldig gebruik van gemaakt". Om iets van dat technisch vernuft van ingenieur Tijssens te laten zien, be schreef en demonstreerde de heer Leeuwenburg hoe de techniek zich ont fermt over de medewerkers, die hun bu reau aan de zonzijde van het kantoor in Zoeterwoude hebben. Hij liet, al sprekend, vóór het raamwerk een mini- zonnewering neer "...gaat u dan rustig door met uw werk. Wat er ook gebeurt het is ter bescherming van uw werkkli maat. U moet zich beslist niet laten aflei den door dingen die zich voor uw raam afspelen... Ook hier is inmiddels de Luxaflex naar beneden maar dat hindert toch niet? Ik praat toch gewoon door? Ik hoef u toch niet te zien? En u hoeft mij niet te zien. Net zo goed kunt u doorgaan zonder gemopper ook al ziet u de hazen, zwarte en witte zwanen, de schapen en wat er ,,Ja, dan had je dit effect gehad. nog meer voor landelijks te bekijken valt, niet meer. U wordt juist behoed voor verstoring van uw werkzaamheden. Als die Luxaflex nou eens niet naar beneden was komen zakken mensen, ja dan had je een heel ander effect gehad. (Spreker ging naast zijn raamwerk staan en liet zien wat hij bedoelde). Ik hoop dat deze kleine demonstratie u wat meer begrip voor technisch vernuft doet opbrengen." Aan het eind van zijn toespraak, ge bruikmakend van een gezegde dat de heer Tijssens op de lippen bestorven ligt „maar nu alle gekheid op een stokje..." zei de heer Leeuwenburg: „Ik meen het uit de grond van mijn hart en ik ben er tenvolle van overtuigd dat zeer velen die mening delen, dat wij in al die jaren veel respect voor uw technische kennis en uw heldere analytische denktrant heb ben gekregen, evenals veel waardering voor de sympathieke manier waarop u ons corrigeerde en begeleidde bij al on ze technische zaken. Uw scherpe inzicht in de techniek zal ons nog lang heugen. Hartelijk dank voor al die wijze lessen, die u op zo'n charmante wijze over de hoofden van ons technici uitstortte." Het cadeau, een filmprojector, ging verge zeld van de wensen namens alle aanwe zigen „dat u nog zeer veel gelukkige ja ren gegeven zullen worden temidden van de uwen." In zijn dankwoord blikte de heer Tijssens nog even terug op en kele episoden uit zijn Heineken jaren. Hij dankte de sprekers voor hun woorden en in het bijzonder voor het daarin ge schetste beeld. Het cadeau was inderdaad de vervulling van een wens, zelfs van een behoefte: een filmcamera waseral lang, maar het ei van de keus van een bijbehorende projector was nog steeds niet gelegd. Met een „dank aan alle medewerkers van HTB voor hun steun in de afgelopen jaren" en een toast op het welzijn van het concern besloot de heer Tijssens zijn laatste officiële optreden. De heer Tijssens: ..Dank aan alle medewer kers van H. T. B. voor hun steun in de afgelo pen jaren. Ook voor dit afscheid had zich een grote schare belangstellenden in De Hooiberg verzameld. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 11