Zoeterwoude, 30 september 1977. Op nieuw was een grote schare belang stellenden in De Hooiberg bijeen, deze keer om afscheid te nemen van ir. H. R. S. Tijssens, groepsdirecteur Heine- ken Technisch Beheer. Ook bij deze ge legenheid was er een lawine van tele grammen (uit Nederland en uit alle delen van de wereld) die door de heer Mep- pelink werden genoemd of samengevat. Afscheid na een loopbaan van ruim 31 jaar bij het concern. Een loopbaan die, zoals de eerste spreker, de heer A. H. Heineken, voorzitter van de raad van bestuur, memoreerde op 5 september 1946 in Rotterdam begon. In zijn toespraak memoreerde de heer Heine ken onder andere de vele verdiensten van de heer Tijssens. In 1956 werd de heer Tijssens benoemd tot hoofdingenieur, in 1963 tot onderdi recteur en in 1968 tot groepsdirecteur. De talloze wapenfeiten uit deze loopbaan vatte de heer Heineken ver volgens samen in een aantal hoofdele menten. Zo is, om er enkele te noemen, de heer Tijssens de geestelijke vader van de co nische tanks, die thans zijn uitgegroeid tot de indrukwekkende Apollo's. Verder is de eerste geheel door Heineken in het buitenland opgezette brouwerij, name lijk die in Bujumbura (Burundi), die in 1955 in bedrijf kwam, onder zijn per soonlijke leiding ontworpen en ge bouwd. De opzet van deze brouwerij bleek een zodanig succes dat daarna nog drie brouwerijen geheel volgens hetzelfde model tot stand kwamen en Bij zijn afscheid was ir. Tijssens vergezeld van zijn echtgenote, zoon en dochter. wel in Boma, Kisangani en Gisenyi. Toen deze projecten in 1959 gereedgekomen waren, heeft de vergaarde know-how geleid tot de oprichtng van HTB. Voorts heeft de heer Tijssens in het be gin van de jaren zestig een groot aandeel gehad in de uitbreiding van de brouwerij in Den Bosch. Zijn bloemlezing van de vele verdiensten van de scheidende di recteur besluitend, zei de heer Heine ken: ,,U bent een man met een groot oog voor details: het succes van HTB vloeit voort uit de grondige voorbereiding en de perfecte aflevering van de projec ten". En even later: ,,Een bijzondere ga ve van u was uw instelling er altijd van uit te gaan dat iedereen met wie u samen werkte, volledig te vertrouwen was. U schonk vertrouwen, hetgeen voor al uw medewerkers steeds zeer stimulerend en animerend heeft gewerkt. Mochten er zaken zijn waarop u toch kritiek van toe passing achtte, dan wist u deze steeds charmant te verpakken door uw gevoel voor humor en uw wijze van uiten in un derstatements". Nadat de heer Heineken nog enkele an dere facetten van de mens Tijssens, diens voorliefde voor alles wat met spoorwegen te maken heeft, diens hob by's en andere liefhebberijen had be licht, zei hij: „II n'y a pas un metier plus difficile que celui de bien remercier. Dit zeg ik niet alleen, meneer Tijssens, om dat ik over de dankbaarheid van het concern jegens u niet in het Nederlands Ook bij dit afscheid was de heer Wittert van Hoogland aanwezig, die hier mej. H. Tijssens begroet.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 10