UITBREIDING AANDELEN-KAPITAAL IN DIT NUMMER Nieuwbouw laboratorium Amsterdam vordert snel HEINEKEN CONTACT NIEUWE UITGAVE VAN EXPORT EEN, TWEE, DRIE, VIER HOEDJE VAN PLEZIER BON VOOR JAARVERSLAG SNEL INSTUREN Overal in het land werden de afgelopen weken Sint Nicolaasfeesten gehouden voor de kinderen van onze medewerkers. Rotterdam beet het spits af door de Sint op 25 november te begroeten. Een verslag daar van vindt u op pagina 4. De foto hierboven laat zien, met hoeveel ontzag men de Goedheiligman wel tege moet kan treden. Zoals reeds in de pers is ge meld, zal de Raad van Bestuur De aanvragen voor een jaar verslag van Heineken stro men binnen bij de redaktie van Vers van 't Vat. Voor wie echter op dit moment de bon nog niet heeft verzon den, melden we dat de ter mijn sluit op 11 december. Vooral degenen, die gewend waren in het verleden het jaarverslag automatisch te krijgen, wijzen we er op, dat ook zij ditmaal de bon moe ten opsturen. Deze bon stond afgedrukt in Vers van 't Vat nummer 16 van 26 november j.l. op een op 10 december te hou den Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhou ders machtiging vragen om over te gaan tot uitbreiding van haar geplaatst aandelenkapitaal van 3,5 miljoen. De opbrengst van deze plaat sing zal worden aangewend voor de aankoop van een deel neming in het buitenland. De onderhandelingen over deze aankoop zijn nog gaande. Tevens zal op deze vergadering worden voorgesteld aan aan deelhouders een uitkering van 10% in aandelen te doen ten laste van de agioreserve. Van 1 oktober 1969 af zullen deze aandelen in de winst meedelen. Over het boekjaar 1969/1970 zal op de in februari 1971 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders een divi dend van 3,50 per aandeel worden voorgesteld. Pagina 1: Heineken feesthoeden Pagina 2: Kees Verkerk vertelt over schaatsenrijderij Pagina 3: Jaarconcert Heineken Fan fare Pagina 4: Sinterklaasfeest in Rotter dam Pagina 5: Wielertop te gast in de Gijs- breghtkelder Pagina 6: Huldiging P. Rieder Pagina 7: Drieluik was bij Madame Tussaud Pagina 8: De toptappers van Hoppe VERS VAN 'T VAT JAARGANG 1 - NUMMER 17 - 10 DECEMBER 1970 Eind november verscheen voor de eerste maal het Heineken Contact, een nieuwe uitgave ten behoeve van de export-relaties over de gehele wereld. Het blad is de voortzetting van het Hei neken Bulletin, dat zeven jaar geleden startte en in totaal 26 uitgaven beleefde. Heineken Contact is iets groter van formaat dan de vroegere uitgave en telt bovendien meer pagina's. Het papier is van een zwaardere kwaliteit, hetgeen vooral de foto's ten goede komt. Los van de omslag, die altijd al in kleur was, zijn nu her en der verspreid in het blad full colour foto's opgenomen, waar door het geheel zeer aantrek kelijk wordt. Vooral de plaat van een grote groep Volendam- mers in origineel costuum zal tot de verbeelding van de bui tenlanders spreken. In het hart van het blad is een zeer overzichtelijk schema ge publiceerd, waarmee de opbouw van de afdeling export aan de hand van functies, namen en foto's van de betrokken mede werkers wordt duidelijk ge maakt. Heineken Contact verschijnt elke drie maanden in een oplage van 6.000 exemplaren. De er varing heeft geleerd, dat deze vorm van communicatie bij veel grote zowel als kleine afnemers zeer wordt gewaardeerd. De nieuwbouw op de hoek van de Stadhouderskade en de Eerste van der Helststraat in Amsterdam vordert snel. Nog vóór kerstmis zal het gehele ge bouw glasdicht zijn. Verwacht wordt dat het drie etages tel lende pand eind maart/begin april kan worden opgeleverd. Precies een jaar geleden start te men met de heiwerkzaamhe den. Ondanks de slechte winter heeft men daarna kans gezien om de ruimten, die nodig waren voor de installatie van de nieu we telefooncentrale, in allerijl op te trekken. Daarvoor werd gebruik gemaakt van een staal constructie, hoewel het nieuwe gebouw in eerste opzet geheel zou worden opgetrokken uit een betonconstructie. In het nieuwe gebouw zullen op de begane grond de mechani sche en de electrotechnische werkplaats onderdak vinden. Op de eerste verdieping komen de laboratoriumruimten, terwijl de de kamer voor de telefonistes reeds in gebruik is. Op de tweede verdieping komen, naast een aantal kantoren, een verga derkamer, een bierproeflokaal, een grafiekenkamer en een pan try. Op deze verdieping is reeds in bedrijf de apparatenzaal van de PTT. Het gebouw is aan de Stad houderskade 25 meter lang, en aan de Eerste van der Helst straat 20 meter. Het totale vloeroppervlak is dus 1500 vier kante meter. In de nieuwbouw is ook een lift aanwezig. De afdelingen, die in de nieuw bouw worden ondergebracht, zitten op dit moment nog in het gebouw achter de portiersloge aan de Eerste van der Helst straat. Onder meer met het oog op de komende carnavalsfeesten is er voor het merk Heineken een bij zonder aantrekkelijke feesthoed ontworpen, die veel weg heeft van een matelot. Alleen met dat verschil, dat een matelot een strohoed is, terwijl het materiaal van de Heineken feesthoed pa pier is. De hoeden zijn zodanig gecon strueerd, dat ze opgevouwen kunnen worden aangeleverd en met een enkele handbeweging in elkaar te zatten zijn. Er zijn twee kleurschema's: witte hoed met rode letters en lichtgroene hoed met donkergroene letters. De tekst op de hoeden luidt: Heerlijk Helder Heineken. Vier van onze medewerksters poseerden direct na het uit komen van de nieuwe Heineken feesthoeden met zo'n fraai hoofddeksel in de nabijheid van het hoofdkantoor in Amsterdam, waar ze door de fotograaf wer den 'betrapt'. 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1970 | | pagina 1