TOELICHTING OP DE ZIEKTEKOSTENREGELING HEINEKEN BIER OP TONEEL IN LONDEN O.RADEN BIJEEN JAARVERSLAG HEINEKEN OP AANVRAAG BESCHIKBAAR IN DIT NUMMER Mededeling Raad van Bestuur VERS VAN T VAT JAARGANG 1 NUMMER 16 - 26 NOVEMBER 1970 In de jongste uitgave van het Whitbread News lazen we, dat elke avond op het toneel van het Londense Aldwyck Theatre een hele doos Heineken bier ge dronken wordt. In het theater wordt het stuk 'The Plebeians' gespeeld. Ten einde een zo natuurgetrouw mo gelijke voorstelling te krijgen, besloot de regisseur dat op het toneel de acteurs 'echt' bier zouden moeten drinken, en geen water, zoals nogal eens gebeurt. De regisseur koos voor Heine ken bier, waardoor wij in Enge land weer een aardig stukje publiciteit hebben. Nu de mogelijkheid is geopend, dat de werknemers van Amstel, die voor ziektekosten bij de V.Z.V.Z. verzekerd waren, per 1 januari a.s. toe kunnen treden tot Heineken's Ziektekostenre geling leek het ons goed hier onder een overzicht op te nemen van de belangrijkste bepalingen van Heineken's Ziektekosten regeling, die afwijken van de verzekeringsvoorwaarden van de V.Z.V.Z. 1. Beheer (art. 18) Heineken's Ziektekostenrege ling wordt beheerd door de Commissie tot beheer van Hei neken's Ziektekostenregeling. Zij is tevens belast met het toe zicht op de uitvoering daarvan. De commissie bestaat uit 7 le den, benoemd door de Raad van Bestuur. In deze commissie hebben thans zitting: W. Kloppenburg, voorzitter, J. J. van der Eijk, Drs. J. J. C. Goos, Mr. D. P. de Graaf, secretaris, J. H. Hovy, Drs. J. A. Klomp, J. F. Stap. 2. Premie (art. 3) De kosten verbonden aan de deelneming worden voor de helft door Heineken en voor de andere helft door de deelnemer betaald. Dit geschiedt door maandelijks de geldende premie van het sa laris in te houden. Blijkt na afloop van het jaar dat de uitgekeerde vergoedingen meer bedragen dan het totaal van de premiën, dan wordt het tekort hoofdelijk omgeslagen. Heineken betaalt de ene helft, de deelnemers betalen de an dere helft. Het kan voorkomen, dat er een overschot is. In dat geval kan de premie verlaagd worden of de vergoedingen wor den uitgebreid. Dit is echter door de grote kostenstijgingen in ziekenhuizen en van de ta rieven van specialisten de laat ste jaren niet voorgekomen. Wij wijzen nog op de bepaling, dat gepensioneerden niet meer in de eventuele tekorten delen. 3. Waarborgsom (art. 3 lid 3) De werknemer, die tot de Ziektekostenregeling toetreedt, moet een waarborgsom stor ten ter vorming van een reserve. Hij betaalt hiervoor de eerste 6 maanden een bedrag gelijk aan de maandelijkse premie. Dit houdt dus in dat hij de eerste 6 maanden tweemaal het premiebedrag betaalt. De waarborgsom zal worden terugbetaald wanneer het deel nemerschap eindigt b.v. verlaten van de dienst en ook wanneer de deelnemer de pensioenge rechtigde leeftijd bereikt. 4. Nota's (art. 17) Nota's moeten gespecificeerd zijn en uiterlijk in de maand volgend op die van de dagteke ning worden ingediend bij de heer H. J. Leeflang, 2e Wete ringplantsoen 21, Amsterdam. Indien men om bepaalde rede nen de nota's liever bij een me dicus indient, dan kan dat ge schieden door deze te sturen aan de medisch adviseur van de ziektekostenregeling, J. H. Hovy, arts, le v. d. Helststraat 30, Amsterdam. Als een grote nota onmiddellijk moet worden betaald, dan kan hiervoor een voorschot worden opgenomen. De vergoeding van de kosten geschiedt rechtstreeks aan de deelnemer, dus niet aan een ziekenhuis of specialist enz., wel echter bij sanatoriumverple- ging, in welk geval rechtstreeks betaling door Heineken aan het sanatorium plaatsvindt. 5. Vergoeding kosten huisart senhulp en geneesmiddelen (bijlage, behorende bij Hei- nekens Ziektekostenregeling 9 en 6) Wanneer de kosten voor huis artsenhulp en geneesmiddelen de in de bijlage genoemde be dragen, die voor eigen rekening van de deelnemers komen, te boven gaan, wordt het meerdere volledig vergoed. Wij vragen vooral Uw aandacht ervoor, dat U de nota's pas, wanneer dit be drag wordt overschreden in- In de week van 30 november t/m 4 december zullen op de navolgende data de ver gaderingen van de Onderne mingsraden worden gehou den. Maandag 30 november: Amsterdam II (Mauritskade) Woensdag 2 december: Rotterdam Donderdag 3 december: Den Bosch Vrijdag 4 december: Amsterdam I (Stadhouders kade). In februari a.s. verschijnt het Jaarverslag van Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V. over het boekjaar 1969/70. Het is de wens van de Raad van Bestuur, dat alle mede werkers, die belang stellen in dit jaarverslag, t.z.t. een exemplaar ontvangen. Aangezien de oplage reeds nu moet worden bepaald, verzoeken wij allen, die een jaarverslag willen ontvangen, de op pagina 3 van dit num mer afgedrukte bon volledig in te vullen en per omgaande (doch uiterlijk 11 december) op te sturen aan de Redak- tie van Vers van 't Vat. Wij maken u erop attent, dat ook zij, die in het verleden het jaarverslag automatisch ontvingen, ditmaal de bon dienen in te vullen. De jaarverslagen zuilen straks per (interne) post aan de aanvragers worden toegezonden. Pagina 1: Toelichting op de ziektekostenregeling Pagina 2: Nieuwe stand voor de Reklame Dienst Pagina 3: BON voor Jaarverslag Pagina 4: Luchtpostbrief van B. Engel Pagina 5: Jubilea Pagina 6: Persbericht dient. U dient daarom deze nota's zorgvuldig te bewaren. 6. Vergoeding ziekenhuiskosten (bijlage behorende bij Hei neken's Ziektekostenrege ling) Liggeld in een ziekenhuis wordt uitsluitend vergoed op basis van klasse 2B. Wenst een deelnemer in een ziekenhuis klasse 2A of eerste klas te worden opgenomen dan dient men zich hiervoor particu lier te verzekeren. Dit laatste geldt ook, indien men andere hogere voorzieningen wil heb ben dan in de regeling zijn op genomen. 7. Gepensioneerden De gepensioneerden, die bij de V.Z.V.Z. verzekerd waren, kun nen in dit geval in afwijking van het bepaalde in art. 2 lid 1 en Teneinde te bewerkstelligen dat de heer A. H. Heineken straks als voorzitter van de Raad van Bestuur voldoende tijd ter be schikking krijgt voor de goede uitoefening van zijn nieuwe func tie, is besloten de leiding van de zogenaamde EFA-concernstaf- diensten te concentreren in een comité, bestaande uit drs. J. A. Klomp, J. F. Stap en P. Bol. Bol. De heer Stap, die belast zal blijven met zijn huidige werk zaamheden, zal als voorzitter van dit comité optreden. Ais zodanig zal hij aan de heer Heineken rapporteren over de concernstafdiensten Economi sche Zaken, Financiën en Ad ministratie. Opdat de wisseling van het voorzitterschap van de Raad van Bestuur zo soepel mogelijk kan verlopen, zal vorengenoem de wijziging in de organisatie reeds ingaan per 1 december a.s. art. 2 lid 8 als deelnemer tot Heineken's Ziektekostenregeling worden toegelaten. Deze deel nemers betalen, evenals dit het geval was bij de verzekering bij V.Z.V.Z., een bedrag gelijk aan tweemaal de premie, die zij zouden moeten betalen indien zij nog in dienst waren. Tenslotte willen wij U nog her inneren aan de datum van in sturen van het toetredingsfor mulier. Deze datum is 1 december. Het formulier moet worden gericht aan de heer H. J. Leeflang, 2e Weteringplantsoen 21, Am sterdam. 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1970 | | pagina 1