EERSTE STAP NAAR EEN GEÏNTEGREERD PERSONEELBELEID BEWAAR DIT BLAD IN DIT NUMMER Geen verschillen 1 december 1970 is belangrijke datum VERS VAN T VAT JAARGANG 1 NUMMER 15 12 NOVEMBER 1970 CONVERSIE De datum 1 december 1970 kan als een belangrijke da tum worden aangemerkt in de geschiedenis van Heine- ken. Op die datum zal namelijk de eerste fase worden ingevoerd van een geïntegreerd personeelbeleid. Wat dat wil zeggen zullen wij hieronder nader uiteenzetten. Vroeger bestonden er grote verschillen tussen het per soneel, dat op een kantoor werkte en het personeel dat in een fabriek werkte. Hoe dit is ontstaan zullen wij hier niet nader beschrijven. Wij willen volstaan met te con stateren dat dit zo is geweest. Maar in de afgelopen jaren zijn daarin grote veranderingen opgetreden. De oorzaken daarvan zijn vele. Wij noemen b.v.: de toeneming van de welvaart, de grotere on derwijsmogelijkheden en de gro tere communicatie. Een andere, Zcar belangrijke oorzaak is ook, dat de man in de fabriek grote re verantwoordelijkheden ging .dragen. Hij bedient tegenwoor dig veelal apparatuur, die veel kostbaarder en ingewikkelder is dan vroeger. Door zijn plaats in het totaal van het arbeidspro ces bleek het steeds minder ge wenst onderscheid te maken tussen de man in de fabriek en de man op kantoor. Deze ont wikkeling bracht een ommekeer teweeg in het denken over de positie van de werknemers, met name of het niet tijd werd de historische verschillen die tus sen beide categorieën personeel bestaan op te heffen. Hier en daar werden door allerlei in stellingen enquêtes ingesteld om na te gaan hoe het per soneel zelf daarover dacht, terwijl daarnaast het aantal publikaties in boeken, kranten en tijdschriften over dit onder werp steeds groter werd. Toen kwam het ogenblik, dat de leiding van een aantal grote concerns het besluit nam om tot een geïntegreerd personeelbe leid, ook wel eens kortweg ge noemd integratie, over te gaan. Zoals verder uit onze artikelen zal blijken, is de uitvoering van zo'n besluit geen eenvoudige zaak. Meestal is lange tijd ge moeid met het opsporen van de verschillen en de bestudering van de vraagstukken, die met de invoering van de integratie verband houden. Een personeelbeleid, dat erop gericht is geen verschillen meer te maken tussen beide catego rieën personeel, noemen we, zo als hierboven al gezegd, een ge- VAN WEEKLOON NAAR MAANDLOON integreerd personeelbeleid. Dit beleid concentreert zich op twee hoofdzaken: 1. geen verschil in de behan deling van de werknemers. Bijvoorbeeld in de jubileum viering, de ziekencontrole, de aanwezigheidscontrole mogen geen verschillen wor den gemaakt; 2. geen verschil in de arbeids voorwaarden: in de primaire noch in de secundaire en an dere arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld gelijke vakan tieregeling, gelijke pensioen regeling en, zeer belangrijk: het loon of salaris voor een funktie van hetzelfde niveau, ongeacht op kanioor oi fa briek, zal gelijk moeten zijn. Zoals reeds gezegd, zo'n geïn tegreerd personeelbeleid is maar niet van de ene op de andere dag in te voeren. Daar voor is een verandering in het geestelijk klimaat nodig bij ie dereen in het bedrijf en dat vraagt tijd. Maar ook moeten de maatregelen, die leiden tot afschaffing van bestaande ver schillen in de arbeidsvoorwaar den, grondig van tevoren worden bestudeerd en voorbereid. Daar om laat men het proces om te komen tot een geïntegreerd per soneelbeleid vaak in een aan tal fasen verlopen. Als eerste fase wordt dikwijls de z.g. con versie gekozen. Dit is een woord dat 'omzetting' betekent en daarmede is dan bedoeld het omzetten van de betaling van de lonen per week in de be taling per maand. Het is im mers een belangrijk onderdeel van de gelijke behandeling, dat alle werknemers op dezelfde tijdstippen en over dezelfde periode hun loon of salaris ontvangen. Vaak wordt niet vol staan met alleen de uitbetalings termijn tijdens de conversie ge lijk te maken, maar wordt die gelegenheid aangegrepen om een aantal andere regelingen of arbeidsvoorwaarden, die met die uitbetalingstermijn samenhan gen, ook al gelijk te maken. De conversie brengt bovendien nog de noodzaak met zich mee, om de formulering van de C.A.O., die gebaseerd is op het uurloon beginsel of weekgeldbeginsel, aan te passen aan de nieuwe uitbetalingstermijn en andere gewijzigde regelingen. Wij spre- Op deze en volgende pagi na's publiceren we een grote hoeveelheid aan informatie over de conversie, bijeenge bracht en geschreven door mr. D. P. de Graat. Aangezien het ook in de toe komst van belang is te weten wat hieromtrent vermeld staat, adviseren wij u dit nummer van Vers van 't Vat goed te bewaren. Pagina 1 t/m 5: Volledige informatie over de conversie, met tekeningen van Arend van Dam. Pagina 6: Heineken-prijs voor Braziliaan Nelson Pessoa Pagina 7: Jeugdrubriek 3LUIK 67 Pagina 8: Overdracht nieuwe telefooncentrale NIEMAND ZAL DOOR DE CONVERSIE IN INKOMEN ACHTERUIT GAAN ken dan van een conversie- C.A.O. Met nadruk willen wij nog vermelden, wellicht ten overvloede, dat conversie geen doel op zichzelf is, maar dui delijk gezien moet worden als een onderdeel van de toekom stige integratie. Waarom is de datum van 1 de cember nu zo belangrijk, zoals in het begin van dit artikel is gezegd. Dit komt, omdat de Raad van Bestuur in het begin van dit jaar heeft besloten om de maatregelen goed te keuren die in de toekomst zullen leiden tot een geïntegreerd personeelbe leid en als eerste fase daarvan in overleg met de vakbonden, betrokken bij onze C.A.O., de conversie in te voeren op de datum 1 december 1970. Voordat wij van een geheel ge integreerd personeelbeleid kun nen spreken, zal nog eerst ge ruime tijd moeten verlopen, het geen zal blijken uit wat hier onder daarover wordt gezegd Een gelukkige omstandigheid is dat reeds vele regelingen bij Heineken gelijk zijn voor het huidige personeel op weekloon en op maandsalaris. Wij noe men: de pensioenregeling, de tantièmeregeling, de premie spaarregeling, de reiskostenre geling, de pensioenkostenrege ling, de regeling voor vergoe ding en subsidie studiekosten, de personeelbier- en frisdran kenregeling, de regeling dienst- jubilea, de kantineverstrekkin gen. De conversie, die per 1 decem ber a.s. zal worden ingevoerd, heeft betrekking op een belang rijk deel van het totale perso neel, nl. op 55% van de totale personeelsbezetting. Wij zeiden al, dat een geïnte greerd personeelbeleid een ver andering moet betekenen in he geestelijk klimaat van ons be drijf. Niet alleen bij het leiding gevend personeel, maar ook bij de werknemers zelf. Reeds in het tijdperk van de conversie zal ook van hen een meedenken worden gevraagd in de ontwik keling naar de integratie. In vele C.A.O.'s zijn nu nog allerlei za ken zeer gedetailleerd geregeld. Bij een volledige integratie zal dit veel minder het geval zijn. Het zal na het bovenstaande wel duidelijk zijn, dat een ge- integreerd personeelbeleid op alle werknemers op kantoor en brouwerij betrekking heeft, maar dat de conversie alleen van be lang is voor het huidige perso neel op uurloon. (lees verder pagina 2) 1 i- ww-w

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1970 | | pagina 1