WAT ZIJ ERVAN DENKEN MUTATIE IN TOPLEIDING VAN CONCERN IN DIT NUMMER VERS VAN T VAT JAARGANG NUMMER 10 3 SEPTEMBER 1970 Bij het naderen van de sportdag hebben wij omstreeks half augustus verschillende aanvoerders van de diverse ploegen naar hun mening gevraagd over de vermoede lijke resultaten, die de mensen onder hun hoede op 5 september zullen behalen Hieronder laten wij hun antwoorden volgen. Plaatsge brek stond ons niet toe om allen die hiervoor in aan merking komen aan het woord te laten, maar wij hebben getracht om ondanks de vakanties en de velen die vaak niet te bereiken zijn, toch een indruk te geven van de algemene verwachtingen. AMSTERDAM I De verwachtingen van de heer J. C. Smit, chef d'équipe van Heineken Amsterdam, zijn in eerste instantie niet al te opti mistisch gespannen. Wel ver wacht hij, dat de prestaties van Amsterdam I in tegenstelling tot vorig jaar - men eindigde toen op de laatste plaats iets hoger zullen zijn, maar aange zien de training nog steeds te wensen overlaat en de heer Smit het winnen als een geluks- kwestie beschouwt, zal Heine ken Amsterdam het toch niet verder brengen dan de 3e plaats, aldus de heer Smit. Maar per slot van rekening is de Astridbeker minder belang rijk dan de sfeer, die vóór alles prettig en gezellig moet zijn. En wanneer die aanwezig is, heeft de heer Smit al reden tot tevre denheid. De heer Th. Smakman, wed strijdleider van de hengelploeg van Amsterdam I, is evenmin erg hoopvol gestemd over de prestaties van zijn équipe. Vorig jaar eindigden de Amsterdamse hengelaars op de laatste plaats (2 cm). Ter verdediging van dit magere resultaat, voert de heer Smakman aan, dat de visom- standigheden vorig jaar alles behalve ideaal waren. Maar zelfs wanneer het dit jaar beter MEDEDELING RAAD VAN BESTUUR In verband met het feit dat sinds enige maanden het personeelsblad 'Vers van 't Vat' met grotere frequentie verschijnt dan voorheen het geval was, wordt met ingang van heden aan dit blad een belangrijkere rol toegekend bij het bekend maken van mededelingen van de Raad van Bestuur aan het perso neel. Dit houdt in dat in het ver volg deze mededelingen niet meer zullen worden verzon den aan de huisadressen van personeelsleden, zulks ech ter met uitzondering van de leden van de Ondernemings raden. Van nu af aan zullen de be doelde mededelingen worden verspreid in de bedrijven en de kantoren en worden op genomen in 'Vers van 't Vat'. wordt, gelooft de heer Smak man niet in een eerste plaats. Zijn ploeg bestaat nu eenmaal uit gewone huis-, tuin-, en keu kenvissers, die niet zoals de hengelaars van andere vestigin gen deelnemen aan officiële wedstrijden, maar die alleen vis sen voor de gezelligheid. 'Bovendien', voegt hij er met een glimlach aan toe, 'doet de enige die vorig jaar iets gevan gen heeft (de bewuste 2 cm, red.) niet mee, want dat was ik!' Wat de Astridbeker betreft: Vrumona en Amstel blijven de grote kanshebbers voor de heer Smakman. De heer Smakman voorziet ech ter ook, dat de Amsterdam I tafeltenniséquipe dit jaar met zeer goede of misschien zelfs de beste resultaten uit de bus zal komen. AMSTERDAM II De heer C. Meyer, aanvoerder van de voetbalploeg van Am- Tennispark Van Meegeren. 5 september. Deze moeilijkheid doet hem echter niet de moed verliezen. Uit de groep beschikbare spe lers zal hij er nog 17 moeten selecteren voor de grote dag, maar de heer Meyer ziet niet tegen de selectie op, omdat hij de meeste goed kent en met velen onder hen zelfs heeft ge speeld. Hij streeft ernaar dat f*k<0 speler ir zijn p'oeQ een kans krijgt om mee te doen en zij kunnen er dan ook van ver zekerd zijn dat zij in één of meer wedstrijden opgesteld zul len worden. De heer Wimmers, chef d'équipe van de vestiging Amsterdam II, was net terug van vakantie toen Het viswater. sterdam II, ziet het verloop van de sportdag voor zo ver het zijn onderdeel betreft, gerust tege moet. Hij houdt een oogje in het zeil voor wat betreft het trainingsprogramma van zijn spelers, die al begonnen zijn met geregeld te oefenen in hun eigen club. De heer Meyer is er geen voorstander van dat er al direct in het begin zwaar ge traind wordt en daarom vindt hij het oefenen in clubverband op het ogenblik voldoende. Het spreekt vanzelf dat hij de prestatie van vorig jaar, toen Amsterdam II winnaar werd, zal trachten te evenaren. Hij voegde er echter onmiddellijk aan toe dat het dit jaar niet zo eenvoudig zou zijn, want hij zal enkele topspelers moeten mis sen, die door verschillende oor zaken afwezig zullen zijn op visclub 'Altijd Beet' werden uit gezocht om hun vestiging op 5 september te vertegenwoor digen met de hengel. Deze se lectie vond plaats op 15 augus tus toen de club een oefenwed strijd hield. Een gelukkige om standigheid is, dat in het begin van dit jaar voor 29 augustus een visdag op zee werd georga niseerd, die als een soort gene rale repetitie zal gelden. De heer de Vries stelt graag voor elke wedstrijd een zekere taktiek vast en heeft dit ook voor de sportdag gedaan. Wel ke dat is, is uiteraard een ge heim. Hij vindt het wel een voor deel dat er dit jaar niet 'Ge voerd' mag worden tijdens het vissen, daar hij van mening is dat dit het bijten zal bevorde ren. DEN BOSCH 'Ze moeten op de eerste plaats sportief voetballen!' zegt de heer W. Wisse, ploegleider van de Bossche voetballers, op de Pagina 1: 'Wat zij ervan denken' Pagina 2: Routebeschrijving en platte grond sportdag Pagina 3: Wereldomroep met Span jaarden in Gijsbreghtkelder Pagina 4: 25-jarige jubilea Th. Wegh en H. A. G. van Bakel Pagina 5: Afscheid Belgische mede werker A. Bosmans Pagina 6: Foto van de maand Pagina 7: Jeugdpagina: Interview Ame rikaanse wereldkampioene wielrennen '69 Pagina 8: 34 Geslaagden in Rotterdam vraag wat zijn verwachtingen voor de sportdag '70 zijn. 'De winst is voor mij echt niet zo belangrijk, dan wel het slagen van de sportdag'. Den Bosch, vorig jaar 3e bij het voetballen achter Vrumona op de 2e en Amstel op de 1e plaats, komt deze keer wel met een iets sterkere ploeg het veld /«-, -I ~f. ,1 U lil. V UIIUUUl x/wl\, U«(. OW llVVI Wisse Den Bosch toch een plaatsje hoger klasseert dan het vorig jaar n.l. 2e. 'Maar', voegt hij er nogmaals aan toe, 'het belangrijkste is, dat de spelers met veel plezier aan de sportdag terugdenken en het geen knokpartij (in de negatieve zin van het woord) om de eerste plaats wordt!' Tenslotte hoopt de heer Wisse, dat Den Bosch dit jaar de As tridbeker zal kunnen winnen ('Het zou wel eens leuk zijn voor een keertje!'), maar hij (lees verder pagina 5) wij hem vroegen hoe hij dacht dat de sportdag voor zijn ploe gen zou verlopen. Het is be grijpelijk dat hij nog geen tijd had gehad om zich hierin te verdiepen, maar hij is er wel vast van overtuigd dat het mee doen belangrijker is dan het winnen, hetgeen niet wil zeggen dat hij niet zijn uiterste best zal doen om zijn teams hoge ogen te laten gooien. De heer de Vries, die de leiding van de vissers van Amsterdam II heeft, ziet de uitslag met een gerust hart tegemoet. Hij maakt de indruk van iemand die alles heeft gedaan om de beste ploeg met het beste materiaal 'in het veld te brengen' en die verder vertrouwt op het beetje geluk dat de kunst van het vissen nodig heeft om tot een goede vangst te komen. De tien beste vissers van de MEDEDELING RAAD VAN BESTUUR De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur maken hiermede bekend te hebben besloten het daar heen te leiden dat Jhr. O. A. E. E. L. Wittert van Hoog land wordt benoemd tot Voorzitter van de Raad van Commissarissen als opvolger van Jhr. P. R. Feith en dat de heer A. H. Heineken wordt benoemd tot Voor zitter van de Raad van Bestuur als opvolger van de heer Wittert. Als Voorzitter van de Raad van Commissarissen zal de heer Wittert, overeenkomstig zijn wens, meer tijd dan in zijn huidige positie mogelijk is, kunnen besteden aan de functie van Voorzitter van de brouwersorganisatie van de Europese Economische Gemeenschap, waartoe hij onlangs werd gekozen. Het is de bedoeling dat de besluiten worden geëffec tueerd per 25 februari 1971, datum van de aanstaande Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waarin de heer Feith zal aftreden wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens. 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1970 | | pagina 1