VLEUGEL HOOFDKANTOOR NADERT Z N VOLTOOIING VERHUIZING REEDS VOOR 15 SEPTEMBER Volgende week bijeenkomsten van Ondernemingsraden IN DIT NUMMER M VERS VAN T VAT JAARGANG 1 - NUMMER 9 - 13 AUGUSTUS 1970 De nieuwe vleugel aan de Witsenkade in Amsterdam, die deel uitmaakt van het hoofdkantoor, wordt dezer dagen door de aannemer opgeleverd. Enkele weken hierna, doch uiterlijk 15 september, wil men de ver huizing hebben afgerond. Dit betekent, dat in de ko mende periode heel wat afdelingen van plaats zullen veranderen. Verreweg de grootste groep, die in de nieuwe vleugel onderdak zal vinden, is de Divisie Inter nationaal (Export en Belangen Buitenland), die thans gehuisvest is aan de Mauritskade. Daarnaast wordt een deel van de Algemene Concern Stafdienst en de Finan ciële Stafafdeling in de uitbreiding ondergebracht. De Divisie Commercie Nederland komt, voor wat de lande lijke afdelingen betreft, in het gebouw aan de Maurits kade. De huisvesting van medewerkers in de Wibaut- straat (gebouw Volkskrant) en in het Frans Halshuis komt te vervallen. Parterre en 5 etages De nieuwe vleugel aan het hoofdkantoor telt 67 kamers, waaronder een vergaderkamer voor de Raad van Bestuur. Het gebouw heeft een parterre en 5 verdiepingen. De vloeren lig gen op gelijke hoogte als die van de bestaande bebouwing. Om dit zo te krijgen werden de ontwerpers voor het probleem gesteld, dat in het bestaande pand de lagen niet allen gelijk hoog waren. Men is echter tot op de millimeter nauwkeurig uitgekomen, waardoor de gan gen op de begane grond en de vier verdiepingen daar boven nu precies aansluiten. De muren voor de doorgangen zijn met succes weggebroken en de be tegeling van de gangen is zoveel mogelijk met elkaar in overeen stemming gebracht. Met de bouw van de nieuwe vleugel werd op 28 november 1968 een begin gemaakt door het slaan van de eerste plaat voor de damwand van de bouw put. Voordien werden in betrek kelijk korte tijd vijf panden aan de Nicolaas Witsenkade ge sloopt. Het gebouw is gefun deerd op precies 500 houten palen, die onderling op 50 cen timeter afstand staan. De palen varieerden in lengte van 13,5 tot 19 meter. In verband met het gevaar voor de belendende percelen mocht geen gebruik gemaakt worden van betonnen heipalen. Het ge bouw is opgetrokken uit een betonframe, terwijl de gevels zijn uitgevoerd in metselwerk. Getracht is om de gevel zo veel mogelijk in overeenstemming te brengen met de buitenmuur van het bestaande hoofdkantoor. Beton werd omhoog gepompt Een bijzonderheid bij de bouw was ook, dat men het beton- mengsel in vloeibare toestand naar boven moest pompen, om dat men geen gebruik mocht maken van een vaste bouw- kraan, waarmee het beton op grotere hoogte kon worden aan gevoerd. Het verkeer op de smalle Witsenkade moest name lijk gewoon doorgang vinden, waardoor het verboden was om met de giek van de kraan over de weg te zwenken. Constructief is het gebouw ont worpen door het architecten- Hoewel reeds in een eerder nummer van Vers van 't Vat gepubliceerd, willen wij u nog even de data voor de eerstkomende vergaderingen van de diverse Onderne mingsraden in herinnering brengen. Deze data zijn: maandag 17 augustus: Den Bosch; woensdag 19 augustus: Am sterdam (Stadhouderskade); donderdag 20 augustus: Rot terdam vrijdag 21 augustus: Amster dam (Mauritskade). Alle vergaderingen beginnen 's middags om 2 uur. bureau Dwars Heederik en Ver- hey uit Amersfoort; de algehele architectuur is van het bureau De Vlaming Salm en Fennis te Amsterdam, terwijl de N.V. Ba- to Jansen in Alphen aan de Rijn als hoofdaannemer optrad. De bouw werd namens de architec ten begeleid door bouwkundig opzichter R. van Nek. De verdiepingen in de nieuwe vleugel zijn bereikbaar via twee liften en twee trappenhuizen aan de uiteinden. Op elke ver dieping is een pantry, van waar uit koffie en thee geserveerd zullen worden, terwijl er tevens een koelkast voor bier en fris dranken staat. De garderobes zijn voorzien van jassendrogers, die warme lucht door de natte kleding blazen. Met uitzonde ring van de daketage zijn op alle verdiepingen tussen de be staande bebouwing en de nieuwe vleugel branddeuren aangebracht, die automatisch sluiten wanneer er in één van de twee delen een overmatige warmteontwikkeling is. Tal van snufjes Alle kamers hebben naast de feitelijke toegangsdeur een scharnierend paneel, dat bij voorbeeld bij verhuizing van grote stukken als kasten en bu reaux eenvoudig kan worden opengeklapt. Het gebouw wordt (centraal) met gas verwarmd. De vensters zijn voorzien van tuimelramen. Voor de ramen aan de straatzijde zijn markiezen aangebracht, die door het in drukken van een knopje elec- trisch bediend kunnen worden. Deze markiezen (bespannen Pagina 1: Vleugel hoofdkantoor bijna gereed Pagina 2: Nieuw brouwerij-project in Mbandaka Pagina 3: 'n Afgetrapt paar schoenen, lege bierflesjes, 'n bos bloemen stilleven na de Vierdaagse Pagina 4 en 5: Heineken Holland: een foto-reportage over buitenlandse bezoekers op de brouwerij in Amster dam Pagina 6: Concernsportdag 1970 Pagina 7: Beat en bier in Haarlem Pagina 8: Personalia met blauw linnen) zijn een nieuwtje in de Nederlandse bouwwereld, temeer omdat in de rol van ieder zonnescherm het bedieningsmotortje is ge monteerd. Er is geen aircondi tioning. Op de begane grond is een ruimte ingericht voor de kas- lees verder op pagina 2) 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1970 | | pagina 1