ENQUETE ZOETERWOUDE: VERHEUGEND RESULTAAT ISSfli HH i Mr. EGBERTS TREEDT AF Twee-derde van alle medewerkers deed mee IN DIT NUMMER VERS VAN T VAT JAARGANG 1 NUMMER 8 23 JULI 1970 In verband met de toekomstige verplaatsing van de brouwerij in Rotterdam naar Zoeterwoude werd in mei van dit jaar onder de ongeveer 1050 medewerkers van onze vestiging in Rotterdam een enquête gehouden. Doel van deze enquête was om een inzicht te krijgen in de huidige situatie met betrekking tot onder meer huisvesting en vervoer, alsmede in de wensen die daar omtrent in het licht van de verplaatsing naar Zoeter woude bij onze medewerkers bestaan. In de brief die het enquête-formulier destijds bege leidde, werd gesteld dat, alhoewel we tot 1974 de tijd hebben deze problemen grondig te bestuderen en op te lossen, het wenselijk werd geacht dat men zich reeds nu daarop oriënteert. Aangezien men deze oriëntatie wil doen in samenspel met onze medewerkers werd be sloten tot het houden van een enquête. Het idee voor deze enquête is ontstaan in de Bedrijfscommis- sie Rotterdam en voorgelegd aan de leden van de plaatse lijke Ondernemingsraad, die met het voorstel akkoord gin gen. De praktische uitvoering werd verricht door de Plaatse lijke Personeel Dienst Rotter dam in samenwerking met het Computercentrum. Overeenkom stig de toezegging aan het per soneel wordt thans de uitslag van deze enquête bekend ge maakt. Midden in het centrum van Zoeter woude staat een oud kerkje, dat men - al fotograferend - bijna altijd op de achtergrond heeft. Het enquête-formulier werd in de eerste helft van mei uitge reikt aan alle medewerkers van de vestiging Rotterdam. Van hen zijn ongeveer 400 werk zaam in de produktiesector. Daarbij zij aangetekend dat van deze 400 'produktie-mensen' 17 procent behoort tot de groep buitenlandse arbeids krachten. Aan de enquête hebben in totaal 676 personen deelgenomen. Dat betekent dat twee-derde van de medewerkers heeft gereageerd, hetgeen algemeen een zeer ver heugend resultaat genoemd mag worden. Een woord van dank aan allen, die los van de feitelijke inhoud deze enquête tot een succes heben gemaakt, is dan ook zeker op z'n plaats. In de begeleidende brief werd destijds uitdrukkelijk vermeld dat het invullen van het formu- l m Op de rijksweg tussen Den Haag en Rotterdam komt men regelmatig im mens grote ANWB-borden tegen, die de afslag naar Zoeterwoude aange ven. Zoeterwoude ligt rechts van de hoofdweg op ongeveer 1 kilometer af stand. lier de medewerkers tot niets bindt en dat men geheel vrij was naam en adres in te vullen. Wellicht heeft ook dit ertoe bij gedragen dat men zeer exact te werk is gegaan bij het invul len van het enquête-formulier. (lees verder op pagina 2) Pagina's 12, 3 en 4: Overzicht van de antwoor den op de in Rotterdam gehouden enquête met be trekking tot Zoeterwoude, verluchtigd met foto's van het plaatsje Zoeterwoude Pagina 4: Zilveren jubileum E. de Guliker Pagina 5: Concernsportdag nu defini tief op zaterdag 5 septem ber Pagina 6: De Sleutel - Dordercht tweede deel Pagina 7: Groeten uit Kralingen, repor tage Pop-festival Pagina 8: Uitbreiding in Luton MEDEDELING RAAD VAN BESTUUR Op 3 juli j.l. werd door de Raad van Bestuur onder staande mededeling uitgege ven: Hiermede wordt ter kennis ge bracht dat Mr E. J. Egberts de wens te kennen heeft ge geven als lid van de Raad van Bestuur met ingang van 1 oktober 1970 af te treden. In het bijzonder heeft de heer Egberts ten deze overwogen dat de belangrijkste taak, welke hem bij de fusie Hei- neken/Amstel was toebe deeld, te weten de begelei ding van de integratie van beide bedrijven, goeddeels als beëindigd kan worden be schouwd. De Raad van Bestuur heeft het voorgaande voorgelegd aan de Raad van Commissa rissen, die, hoewel ongaarne, van oordeel is, dat de wens van de heer Egberts dient te worden gerespecteerd. Hij zal het concern dan ook met ingang van eerdergenoemde datum verlaten. De' Raad van Bestuur is de heer Egberts veel dank ver schuldigd voor de belangrijke diensten, welke hij aan de onderneming heeft bewezen. Omtrent het overdragen van de taken van de heer Egberts zullen nadere mededelingen volgen. Hetzelfde geldt ten aanzien van de afscheidsreceptie, waarvan de datum reeds is vastgesteld op 30 september a.s. Zoals destijds reeds werd medegedeeld zal Vers van 't Vat in verband met de va kanties en de geringe activi teiten van de personeelsver enigingen in de komende periode één maal per 3 we ken verschijnen. Dit houdt in dat u de ko mende nummers van Vers van 't Vat kunt verwachten op 13 augustus en 3 septem ber. Daarna is de uitgave van dit blad weer één maal per veertien dagen. 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1970 | | pagina 1