NIEUWE CAMPAGNES HEINEKEN AMSTEL TOP TAP-STER IN DIT NUMMER HEINEKEN: kwaliteitsbier verpakt in gezelligheid AMSTEL: activiteiten gericht op jonge, moderne mensen J. W. BEYEN DIRECTEUR BELANGEN BUITENLAND VERS VAN T VAT JAARGANG 1 NUMMER 5 4 JUNI 1970 De nieuwe reclame-campagne voor Heineken bier, die deze week van start is gegaan, is er voor een zeer be langrijk deel op gericht de kwaliteit van het Heineken bier te benadrukken zonder dat de gezelligheid wordt vergeten. Die kwaliteitsgedachte wordt nadrukkelijk uitgedragen door de slagzin: Eerlijk, Helder Heineken (het wegvallen van de H. voor het eerste woord is hier beslist geen drukfout). Daarnaast wordt de gezelligheid aangegeven met de uitroep: Thuis is er Heineken. Deze twee zinsneden dragen de hele campagne, die is gericht op drie groepen: mannen, als voornaamste bierdrinkers, vrou wen als de belangrijkste kopers van het bier en dus als degenen die mede invloed hebben op de merkke.i>ze, en jongeren vanaf 18 jaar, die hun merkvoorkeur nog moeten vormen. Deze drie groepen worden elk op een eigen wijze benaderd: Van 1 juni tot 1 oktober zal in de damesbladen elke 14 dagen een hele pagina in kleur worden geplaatst. In deze advertenties staat de gezelligheid centraal in een grote foto, en daarnaast de vrouw als verzorgster van die gezelligheid en als 'brengster' van Heineken bier. Via de radio komt Heineken op Hilversum III met 120 spots van 20 sec., d.w.z. elke dag 1 of 2 keer. De muziek van deze spots is gebaseerd op de 7 laatste noten van de (H)eerlijk, Helder, Hei- neken-tune van de bekende jin gle. De tekst wordt gesproken door Yoka Berretty. Op Vero nica kan men deze spot elke donderdag- en vrijdagmorgen beluisteren. In totaal worden via Veronica uitgezonden 120 spots van 20 sec., en 60 spots van 10 sec. De mannen worden benaderd via de radio- en televisiebladen en enkele opiniebladen. Hier ligt nog meer nadruk op de kwaliteit maar toch ook op gezelligheid. Ook in deze bladen elke 14 dagen een hele pagina. Op de televisie zullen de bekende pop- penfilms van Heineken definitief verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt een 20 sec. durende T.V.-spot in kleur, welke drie versies heeft. Tussen nu en 1 oktober krijgt men 42 spots te zien. Voor de jongeren zijn er aller eerst spots op radio Veronica. Afwisselend is het thema ver werkt in jazz, beat, bossa nova en een wat rustiger muziek. Er zijn 120 spots van 20 sec. en 60 spots van 10 sec., welke op Amstel zal in de komende periode zijn aandacht vooral richten op jonge mensen in de leeftijdsgroep van onge veer 25 tot 35 jaar. Dat gaat enerzijds gebeuren door middel van een reclame-campagne, anderzijds door op de consument gerichte akties. Beide aktiviteiten zullen daarbij op elkaar zijn afgestemd. De slogan 'Dit is de man, dit is z'n bier', die Amstel sinds 1967 voerde, is thans verlaten en daarmee de specifieke gerichtheid op 'de man'. Wel komt in de tekst van de advertenties nog een deel van deze, zeer bekende slagzin terug, in de bewoordingen: Dit is ons bier: Amstel. zie pagina 3 zaterdag- (rond de Top 40) en op zondagmiddag worden uitge zonden. Dan is er verder nog de bioscoopfilm waarvoor de oude versie is behouden, maar waar bij de muziek weer geheel nieuw nieuw is. In 1970 wordt deze film in 242 theaters gedraaid. Tijdens de Thuisverbruikdag, welke vrijdag 29 mei in het Jaarbeurs Congrescentrum in Utrecht werd gehouden, werd door Drs. B. Sarphati, directeur Thuisverbruik, de marketing strategie voor Heineken en Am stel uiteengezet. Voorop gesteld werd, dat het uitgangspunt voor de komoende jaren zal zijn het op de markt brengen en houden van twee sterke bier merken: Heineken en Amstel. De strategie voor elk van deze mer ken is gericht op een speciaal segment van de markt, omdat het nodig is om voor elk merk een eigen image op te bouwen. De aktiviteiten voor Heineken zullen gericht zijn op alle bier- Pagina 1: Reclamecampagnes voor Heineken en Amstel Pagina 2: Spanwagen en paard voor Amstelbier Pagina 3: Ondernemingsraden Pagina 4: Gepensioneerden Rotterdam op reis Pagina 5: Smaaktestkamer in Rotterdam Pagina 6: Nieuw opleidingsprogramma van Training en Vorming Pagina 7: Drieluik 67 Pagina 8: Singapore conferentie Sinds enige weken kan men op de televisie de nieuwe reclame spot reeds zien. De spot is in kleur en duurt 30 sec. Tot eind 1970 zal de spot 33x op tele visie te zien zijn. De advertenties van een hele pagina in kleur verschijnen om de 14 dagen in een aantal radio- en televisiebladen, als mede enkele familiebladen. In deze advertenties wordt een dy namische, spanningsvolle sfeer opgeroepen, die de consument gunstig beïnvloed ten opzichte van het drinken van Amstel bier. Los van de benadering van jonge, moderne mensen blijft voor Amstel de kwaliteit van het bier voorop staan. Belangrijk zijn ook de consu- mentenakties, die voor Amstel ook dit jaar worden gehouden. De eerste aktie van 1970 start omstreeks 15 juni en betekent een tijdelijke aanbieding van Amstel bier tegen een lagere prijs: één 30 cl. fles van 43 cent voor 38 cent en één 50 cl. fles van 65 cent voor 57 cent. De aktie wordt ondersteund door 66 spots van 10 sec. op radio Veronic en advertenties in de dagbladen. drinkers met nadruk op de iets hogere socia-economische groe pen. De aktiviteiten voor Amstel zullen primair gericht worden op de leeftijdsgroep tussen 25 en 35 jaar. Hiermede worden die delen van de markt bewerkt, waar de hoogste bieromzet zit en het bierverbruik het snelst stijgt. Dit betekent echter niet dat zij, die niet tot deze groe pen behoren, in de benadering worden verwaarloosd. Bij Heineken zal in de komende periode sterk de nadruk gelegd worden op tal van uitingen in de sfeer van de reclame, bij Amstel zullen naast de reclame consu- mentenakties een belangrijke roi spelen. Mededeling Raad van Bestuur In mededeling Raad van Bestuur 20/69 van 28 november 1969 werd de organisatie bekend ge maakt van de Divisie Internatio naal, zulks in het kader van de nieuwe concernstructuur. De Raad van Bestuur had toen de overtuiging dat ook hier het door het bureau McKinsey gead viseerde beginsel van een één hoofdige leiding met succes kon worden toegepast. Nu deze or ganisatie enige maanden heeft gefunctioneerd, blijkt ten aan zien van de Groep Belangen Buitenland in de praktijk dat, onder meer als gevolg van de zeer uiteenlopende aard en de grote omvang van de werkzaam heden, voortvloeiende uit de combinatie van de buitenlandse relaties van Heineken met die van Amstel, de leiding van de ze groep niet bij één functiona ris kan berusten. De Raad van Bestuur heeft dan ook besloten over te gaan tot de benoeming van een tweede directeur van de Groep Belan gen Buitenland. Het verheugt de Raad van Be stuur dat de heer J. W. Beyen bereid werd gevonden zijn vroe gere werkzaamheden te hervat ten. Hij is met ingang van 15 mei 1970 naast Drs. A. Miede- ma benoemd tot Directeur Be langen Buitenland in de Divisie Internationaal. 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1970 | | pagina 1