EERSTE MAQUETTE PLAN BROUWERIJ ZOETERWOUDE Vertraging VVV door feestdagen IN DIT NUMMER VERS VAN T VAT JAARGANG 1 NUMMER 4 21 MEI 1970 Zoals bekend heeft onze ven nootschap opdracht gegeven aan het architectenbureau Van den Broek en Bakema voor het maken van een ontwerp voor de te stichten brouwerij in Zoeter- woude. Eén en ander in combi natie met het ingenieursbureau Dwars, Heederik Verhey. In de afgelopen maanden heeft zeer intensief overleg plaatsge vonden met de heren Prof. Ba kema en Prof. Van den Broek en de architect van dat bureau, de heer Rijnsdorp. Ook is in tensief overleg gepleegd met de gemeente Zoeterwoude en de stedebouwkundige adviseur van die gemeente. Een en ander heeft geresulteerd in een voor lopige maquette. Deze maquet te is in een bijzondere vergade ring aan de gemeenteraad van Zoeterwoude getoond en boven genoemde heren hebben een toelichting gegeven. Van de kant van Heineken werden vra gen beantwoord door de heren Rinkel en Van Rossem. Nadien is de maquette aan een grote groep medewerkers van cen trale enginering en ook van het technologisch centrum en de produktie getoond, welke allen nauw bij het ontwerp betrokken zijn. Op 6 mei jl. heeft de Rotter damse ondernemingsraad de maquette gezien en een uiteen zetting daarover gekregen. Van de gelegenheid werd gebruik ge maakt, om op wat grotere schaal de maquette aan het per soneel te tonen. In totaal zijn 6 groepen bijeen geweest, 150 mensen, die de maquette hebben gezien en een toelich ting hebben ontvangen. Het is een grote maquette van 4 vierkante meter waarin verschil lende fabrieksafdelingen en een model van een kantoorgebouw en een ontvangstcentrum c.q. recreatiecentrum en diverse groenzones zijn aangegeven. De hierbij afgedrukte foto moge een en ander verduidelijken. De foto is van de noordzijde genomen. Op de voorgrond ziet men de Hoge Rijndijk, een be langrijke verkeersweg die even wijdig loopt aan de Oude Rijn, die in de rechter hoek van de foto nog juist zichtbaar is. De ronde balletjes geven schema tisch groenzones weer, waarin ook wegen, waterwegen en de afvalwaterzuivering geprojec teerd zijn. Het silogebouw is duidelijk zichtbaar met direct daarachter gelegen het ziederij- complex. Ten zuiden van het ziederijcom- plex is het bottelarijcomplex zichtbaar. Ten westen van het silogebouw ziet men de energie- dienst. Ten zuiden daarvan het keldercomplex met de hoge ver- tikale gisttanks en daarachter het legerkeldergebouw. Aan het westelijke einde van de leiding- brug ziet men een schematische aanduiding van het kantoorge bouw. De paviljoenachtige constructie tussen het kantoorgebouw en de Hoge Rijndijk vormen het ont vangst- en recreatiecentrum. Opvallend is dat een riviertje, de Weipoortsevliet, dat thans door het terrein stroomt, in de visie van de architecten ge handhaafd wordt. Aan de zuid- De periode eind april/begin mei werd gekenmerkt door een groot aantal feestdagen. Dit heeft tot gevolg gehad, dat het verschijningsschema van Vers van 't Vat danig in het gedrang kwam. Besloten werd derhalve om Vers van 't Vat nummer 4 op donderdag 21 mei (dus heden) te laten verschijnen. Een aantal artikelen is door deze noodgedwongen vertra ging helaas niet meer zo ak- tueel. In ons eerstvolgende nummer, dat u op donderdag 4 juni kunt verwachten, ho pen wij u meer 'up to date' nieuws te kunnen brengen. Pagina 1: Maquette Zoeterwoude Pagina 2: Hockeyers bijeen in Amsterdam Pagina 3: Speciale krant bij afscheid M. J. Weymarshausen Pagina 4: Bridgeclub Rotterdam vierde vijfde lustrum Pagina 5: Amstel Gold Race groots evenement Pagina 6: Viervoudig afscheid in Rotterdam Pagina 7: 3LUIK 67: Disco-avond werd uitbundig feest Pagina 8: Leven in de brouwerij Puzzelrubriek zijde in de richting van de spoordijk (met een stippellijn aangegeven) wordt een terrein gereserveerd voor toekomstige industriële doeleinden zoals b.v. verpakkingsfabricage. De effen grijze banen en oppervlakten zijn wegen, laadplaatsen en par- keergelegenheden. In de zuid-oostelijke hoek van het grote parkeerterrein bij het kantoorgebouw ziet men nog de resten in de verkaveling van het kasteel Zwieten, waarvan de fundamenten nog aanwezig zijn. Te verwachten valt dat nog vóór de zomervakantie de gemeente raad van Zoeterwoude een be stemmingsplan zal vaststellen en dat dan door de architecten in samenwerking met Dwars, Heederik Verhey en Heineken een definitief ontwerp gemaakt zal worden. Ongetwijfeld zal de huidige maquette dan vervallen en zal door een nieuwe vervan gen worden. Wij zullen hierover t.z.t. terugkomen. mmmmm

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1970 | | pagina 1