DAT GING NAAR DEN BOSCH TOE... Oud-medewerkers uit Amsterdam en Rotterdam zagen „die grote brouwerij" Den Bosch, donderdag 5 juni. „Het was een schitterende dag", aldus besloot de heer Huybrechtse namens de deel nemers zijn dankwoord aan het einde van de middag, waar op ruim honderdvijftig Amsterdamse en Rotterdamse ge pensioneerden, onder wie verscheidene dames, een bezoek brachten aan onze grootste vestiging. Het was de eerste ex cursie van een aantal van onze oud-medewerkers, die, ge ïnteresseerd in deze brouwerij „waarover reeds zoveel gezegd en geschreven is", de wens geuit hadden al dat grote en nieuwe nu eens met eigen ogen te mogen zien. De directie had het verzoek, dat via de ondernemingsraden was ingediend, gaarne ingewilligd. Tussen de ketels van het imposante brouwhuis. In de kantine werden de gepensio neerden verwelkomd en toegesproken door de bedrijfsleider, ir. Ten Brug gen Cate, die een korte beschrijving, verhelderd met de voornaamste cij fers en bijzonderheden, van het Bos sche bedrijf gaf. Ook de heer Klop penburg sprak een welkomstwoord en wenste de deelnemers een prettige middag toe. Verdeeld in groepen trokken de ge pensioneerden vervolgens langs de reusachtige, in aanbouw zijnde leg- kelder. bezichtigden de imposante brouwzaal en keken vanaf het bordes van de nieuwe bottelarij vol bewon dering naar de indrukwekkende bot telcolonnes. Verscheidenen van hen Foto boven: Op het bordes van de nieuwe bot telarij. Foto rechts: Samen met de aanwezigen bracht de heer Kloppenburg een dronk uit op de heer Sutter (tweede van links) en de heer Verhulst (geheel rechts, met zijn echtgenote).

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 8