NIEUW ZIEDERIJGEOEELTE DEN BOSCH Tot ieders verbazing verscheen een heuselijke robot in de brouwzaal. Voor de nieuwsgierigen: De menselijke „motor" had twintig minuten nodig om zich in het metalen omhulsel te werken. Een gedeelte van de nieuwe ziederijeenheid. Op vrijdag 23 mei werd aan het einde van de middag met enig feeste lijk vertoon het nieuwe ziederijge- deelte van het Bossche brouwhuis officieel in gebruik genomen. Zoals u weet staan in de brouwzaal aldaar nu in totaal zestien ketels opgesteld. De laatste uitbreiding om vatte zes ketels, die in de loop van het vorige jaar geïnstalleerd werden. Dit zestal vormt een afzonderlijke eenheid, waarvan de bediening vol ledig geautomatiseerd is. Dat wil zeg gen, dat voor de produktie van een hele serie brouwsels niet veel meer nodig is dan het omdraaien van één schakelaar. Voor de controle op de juiste gang van zaken daarna wordt onder andere gebruik gemaakt van een zogenoemd grenswaardebewa kingssysteem. Dit houdt in dat voort durend bewaakt wordt of bijvoor beeld procestemperaturen en derge lijke voldoen aan de gestelde eisen. Treden er afwijkingen op dan wordt de bedieningsman hierop attent ge maakt door een alarmsignaal en wordt tevens de afwijking automa tisch door een soort schrijfmachine geregistreerd. In het algemeen mag zeker gesteld worden, dat het proces- bedienings- en bewakingssysteem van de nieuwe brouwhuisuitbreiding tot de allermodernste gerekend kan wor den. In de verdieping boven de zesketel- ziederij kwamen een nieuwe maal- installatie en enkele meelbunkers te staan. Ten behoeve van de elektrici teitsvoorziening werd op de begane grond een nieuw transformatorstation geplaatst. Ook is over het grootste gedeelte van de totale oppervlakte van de uitbreiding een normale kel derverdieping aangelegd als voort zetting van de bestaande kruipkelder onder de grote ziederij. Deze kelder ruimte staat via een eveneens nieuwe leidingtunnel, die vóór de grote zie derij langs is doorgetrokken, in ver binding met de bestaande leidingtun nel onder het gist- en legkelderge- bouw en zal later ook een verbinding krijgen met de kelder onder het in aanbouw zijnde dienstgebouw. Vervolg van pag. 1 De samenstelling van een filterpro gramma is echter verre van eenvou dig, omdat wij op dit gebied nog geen ervaring hebben. Daarom wordt in de komende maanden intensief ge- experimenteerd. waarbij vooral ge bruik zal worden gemaakt van de aanwijzingen en de rijke ervaring van het bedienend personeel in de filter kelder. Wanneer deze proefnemingen echter achter de rug zijn, zal de automati sche bediening en de grote capaciteit van het filter de werkzaamheden aanmerkelijk verlichten, waardoor ook het geregeld overwerken van deze afdeling tot het verleden zal gaan behoren. In deze installatie ondergaat het bier de laatste bewerking in het pro ces. Daarna wordt het naar de botte larij getransporteerd. Close-up van het nieuwe filter.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 4