PARKEREN IN ROTTERDAM BRAVO GEPENSIONEERDEN AMSTERDAM BENT U AL DONOR? DE PRIJS VAN EEN BORREL De gepensioneerden in Amsterdam hebben reeds eerder blijk gegeven, dat zij het onderlinge contact willen bewaren. Een van de eerste activiteiten was het organiseren van een maandelijkse bijeenkomst op de brouwerij onder de naam van Gepensioneerdensociëteit Heineken. Thans is er een actie op touw gezet om elkaar bij ziekte te bezoeken. Iedere gepensioneerde heeft daartoe een formuliertje toegezonden gekregen, dat bij ziekte gebruikt kan worden om hiervan mededeling te doen aan de sociëteit, per adres Stichting Heineken's Pensioenfonds, Postbus 28, Amsterdam. Op de maandelijkse bijeenkomsten zullen alle ingezonden formu lieren ter inzage liggen. In onderling overleg zal dan worden afgesproken wie er op bezoek gaat. Voorwaar een goed initiatief van onze gepensioneerden, die zelf blijk hebben gegeven, dat zij niet tot de zo vaak in de kranten omschreven „vergeten groep" willen behoren. We kennen allemaal het aloude gezegde „Die geeft wat hij heeft is waard dat hij leeft." Een kleine verandering en we hebben een nieuwe zegswijze, die hoogst actueel is in deze tijd: „Die geeft wat hij heeft maakt dat een ander leeft." Die geeft wat hij of zij heeft wil zeggen, donor zijn en tweemaal per jaar een kleine hoeveelheid bloed afstaan. Een hoeveelheid, die op een bepaald moment voor een ander van levensbelang kan zijn. Er is, in het bijzonder in Rotterdam, een tekort aan do nors. Behoort u nog niet tot degenen, die naamloos en belangeloos iets van het beste van henzelf geven om daar mee het leven van een ander (en daarmee vaak ook het geluk van vele anderen) te redden? Meldt u aan bij de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis. Voor de adressen van de bloedtransfusiediensten in Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch en Den Haag kunt u ook terecht bij uw redactie. HAARLEM. De klanten van café De Houtpoort in de Grote Houtstraat vinden op de prijslijst de volgende toelichting: „De in deze prijslijst vermelde prijzen zijn inclusief: BTW, Be- dieningsgeld, Precario-, Riool- en Straatbelasting; accijns, premies voor AOW, ziekteverzekering, brand, inbraak, invaliditeit en begrafenis; vermakelijkheidsbelasting en auteursrechten; grondbe lasting, huren en kosten voor water, gas en elektriciteit; kosten voor aanschaf en onderhoud inventaris. Aangezien onze leveran ciers correcte betaling verwachten, en wij ook onze privé-ver- plichtingen dienen na te komen, zijn we noch bereid noch ca pabel onze cliënten renteloos en ongedekt krediet te verlenen. Zulke klanten raden wij aan zich tot een bankier te wenden". (Haarlems Dagblad) Het parkeerprobleem op het terrein van de brouwerij te Rotterdam is voor een belangrijk deel opgelost. Op de plaats van het voormalige complex van mouterij, eest- en gerstreinigingsgebouw is een grote parkeerhaven aangelegd, waarin ruim honderd auto's een eigen plek hebben gekregen. Door het grote aantal gegadigden bleek het nodig een aan tal plaatsen bij loting toe te wijzen (voor een jaar). Bezoekers per auto uit Amsterdam en Den Bosch wordt verzocht zich bij aankomst te Rotterdam met de poortcontroie in verbinding te stellen voor de toewijzing van een tijdelijke parkeerplaats. ii

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 13