VAN ONZE VERENIGINGEN 1 i Rotterdamse biljarters te gast in nieuwe clublokaal van H.B.B.A. Ter officieuze inwijding van de nieuwe biljartzaal hadden wij een uitnodiging ontvangen om op zater dag 11 juli jl. in Amsterdam te komen. Het spreekt vanzelf, dat aan die uitnodiging graag gehoor werd gegeven. De dames waren die dag ook van de partij en ondanks de regen verliep de reis naar de hoofdstad, mede dank zij de bonbons, sigaren en sigaretten in de bus en het „aange klede" kopje koffie in Noordwijker- hout in de allerbeste stemming. In Amsterdam werden wij door voor zitter Hollander en zijn bestuursleden begroet en door de Amsterdamse dames met koffie ontvangen. Als ant woord op het welkomstwoord van de heer Hollander bood voorzitter Grimme een laars met bloemen aan, waarbij hij de hoop uitsprak, dat de nieuwe biljartzaal voor vele liefheb bers toegankelijk zal zijn en dat hierin vele, sportieve ontmoetingen zullen plaats hebben. Daarna begonnen de wedstrijden, die een vlot verloop hadden. Om één uur zouden onze dames, die tot dusver als trouwe echtgenotes de partijen hadden gadegeslagen, ons verlaten om een rondvaart door de grachten te gaan maken. Wegens het bijzonder slechte weer kon deze trip echter niet doorgaan. De gastvrouwen wisten gelukkig een goede oplossing en namen onze dames mee „gezellig naar de film". Dat dit uitstapje in de smaak was gevallen, hoorden wij om zes uur, toen een luid „En van je hoempa, hoempa, hoempa, tralala!" aankondigde dat „de meisjes" weer in aantocht waren. De wedstrijden waren inmiddels ge speeld en kon het mooier? - in een gelijkspel, 16-16, geëindigd. Daarna hadden de Amsterdamse dames opnieuw een verrassing in de vorm van heerlijke soep en belegde broodjes voor ons in petto. Na nog wat babbelen onder het genot van een biertje, moesten wij ten slotte afscheid nemen. Dat zowel de Am sterdamse dames als de heren meer dan hun best hebben gedaan om ons een gezellige dag te bezorgen, willen we graag nog eens vermelden. Ook de komst van de heer Goos, die een groot gedeelte van de wedstrijden bijwoonde, werd door alle deelnemers bijzonder op prijs gesteld. Een der gelijke belangstelling is voor een ver eniging belangrijk en werkt stimu lerend op de leden. Wedstrijdprogramma In het volgend nummer zult u het programma aantreffen van de door Heineken Rotterdam in het nieuwe seizoen te spelen wedstrijden. Wij rekenen op uw komst. Zoals u misschien reeds heeft gezien, zijn beide speeltafels weer in prima staat (nieuwe lakens enz.). Als biljart vereniging zijn wij daar heel gelukkig mee. Iedereen speelt graag op een goed biljart en daarom verzoeken wij u vriendelijk maar dringend zuinig te zijn op de biljarts en niet te roken boven de lakens. Tot ziens straks bij de wedstrijden. De Geus WANDELSPORT Individueel succes voor Heineken deelnemers in de 48-ste Nijmeegse Vierdaagse De Vierdaagse 1964 zit er weer op! Onze dertien Rotterdamse en Bos sche wandelsportliefhebbers, alsmede onze Engelse wandelvriend, Mr. Heath uit Londen, en zijn vier en thousiaste stadgenoten, die voor 't eerst op het Europese vasteland ver toefden, hebben de wandelprestatie van hun leven geleverd en daarmede getoond heel wat in deze tak van sport in hun mars te hebben. Profi ciat allemaal! Op zondag 26 juli arriveerden onze vijf Engelse vrienden reeds in de Keizer Karelstad en installeerden zich in het Heineken-bivak, Hotel Union aan de Molenstraat, waar zij 's avonds door steller dezes namens de beide Heineken wandelclubs wel kom werden geheten, 's Maandags middags kwamen de Rotterdamse en Bossche Heineken Vierdaagse lopers in het toen al overdrukke, zonover goten en sfeervolle Nijmegen aan. Wanneer je er eenmaal bent, heb je het ook op slag te pakken: dat eigenlijk moeilijk onder woorden te brengen gevoel van blijde verbonden heid met al die duizenden onbekende mensen uit alle windstreken der we reld om in waarachtige eensgezind heid iets groots te gaan presteren! Toen ik die avond als voorzitter van de Bossche wandelclub ook mijn Rot terdamse en Bossche vrienden ging verwelkomen, was de internationa lisatie van Nijmegen compleet: bui tenlandse burgerdeelnemers zowel als militairen liepen in drommen door de stad. Af en toe hoorde je ook nog eens Nederlands spreken Meer nog dan vorige jaren leek het er op, dat Zwitserland praktisch zijn gehele gewapende macht naar de Vierdaagse had gestuurd, maar er waren dit keer toch ook veel Zwitserse burgers, die, kennelijk door hun militaire land genoten aangespoord, aan de Vier- Vijf 40 km wandelaars in actie. Voorop mej. Geertsema (Den Bosch) en de heer Van der Hoff (R'dam); daarachter v.l.n.r. Miss Kyle, Mr. Kyle jr. en Mrs. Kyle (vrienden van onze Heineken collega Mr. Heath uit Londen). 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1964 | | pagina 26