25-jarig jubileum G. Leentvaar 25-jarig jubileum J. F. van der Lee De heer Beijen van Heineken Inter nationaal kwam namens de afdeling een parasol aanbieden. Hij hield daarbij een geestige toespraak die besloten werd met een toepasselijk Engels gedicht. De jubilaris zag hij als een der grootste cijferaars. De heer J. F. van der Lee, beter bekend als Frits van de Ford", was op 2 septem ber 1964 25 jaar in dienst van Heineken, Amsterdam. zaamheden van de jubilaris: 1939 afdeling flessenbier, 1946 Lusandros, 1949 afdeling buitenland, thans Hei neken Internationaal. Bij Lusandros, een Heinekendochter, die tot taak had diverse agentschap pen draaiende te houden, moest van Op 24 augustus jl. vierde de heer G. Leent vaar, Amsterdam, zijn 25-jarig jubileum. Maandag 24 augustus 1964 was het 25 jaar geleden dat de heer G. Leent vaar op een donderdag in dienst trad van Heineken's Bierbrouwerij Maat schappij N.V. te Amsterdam. Dat men hem graag wilde hebben, en wel zo vlug mogelijk, moge blijken uit het feit dat men niet kon wach ten tot de eerstvolgende maandag, het begin van een werkweek, of tot de eerste van de volgende maand. Dat men geen spijt heeft gehad van de indertijd gemaakte haast bleek thans, na 25 jaar, uit de vele waar derende woorden die door de feest redenaars werden gesproken en uit de grote opkomst van vrienden en collega's. De heer Gischler, sprekend namens het personeel, releveerde de werk alles worden gedaan: fungeren als bij rijder en flessenspoeler en diverse andere karweien, hetgeen de heer Gischler aanleiding gaf te zeggen dat hij daar „vliegende kiep" was. Schokkende gebeurtenissen waren er niet te melden; dat kon ook niet, omdat het kalme karakter van de jubilaris het nooit tot schokkende gebeurtenissen liet komen. De heer Gischler schetste de heer Leentvaar als een bijzonder sportieve figuur, zowel in als buiten het veld, met zeer sportieve neigingen, ook in de omgang met collega's en mede werkers. Dat hij van voetballen wel iets afwist, werd duidelijk toen de Sportclub H.B.M. met Leentvaar in het elftal kampioen werd in de 2de klasse Amsterdamse Kantoor Voetbal Bond. In 1944 werd hij door de club ver kocht aan Ajax, waar hij in diverse wedstrijden van het eerste zijn doel knap heeft verdedigd en waar hij thans nog bestuurslid en lid van de ledenraad is. Onder aanbieding van het personeels- cadeau wenste spreker de heer Leent vaar met vrouw en zoon het aller beste voor de toekomst. Namens de ondernemingsraad meende de heer Eibers dat men er goed aan had gedaan de jubilaris als lid van de raad te kiezen. Hij overhandigde namens de raad een cadeau en hoopte hem over 15 jaar, bij zijn 40-jarig jubileum weer te treffen. De heer Leentvaar zei tegen de 24e augustus 1964 te hebben opgezien omdat hij bang was dat er niemand in de zaal aanwezig zou zijn. Dat zovelen waren gekomen vond hij bijzonder prettig. Hij dankte de spre kers voor hun vriendelijke woorden en de door hen aangeboden mooie cadeau's en de aanwezigen, in het bijzonder de Rotterdamse collega's, voor hun komst. Mij is opgevallen, dat de heer Leent vaar op een vrijdag is geboren, dat hij naar ik van ganser harte hoop voor hem en zijn gezin op een vrijdag zijn 40-jarig jubileum zal vieren en op vrijdag 28 februari 1986 afscheid zal nemen om met pensioen te gaan. Misschien zal ik deze gebeurtenissen nog mogen meemaken, maar dan niet meer als Oud Bruin. Er zal waarschijnlijk in de geboorte aankondiging hebben gestaan: gebo ren onze zoon Johannes Frederik, wij noemen hem Frits. Hoe verstandig het besluit is geweest om hem aldus te noemen zal u straks duidelijk worden. Op 2 september 1939, nog gestoken in de korte broek, begon hij op 15- jarige leeftijd als aankomend mon teur bij ons te werken op een loon

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1964 | | pagina 14